Menu

Na i Ddim Bargen

Er bod llawer o grwpiau'n wrthi’n lobïo ar agweddau o Brexit, ac yn eu tro â gwahanol ddehongliadau o ran pa fformat ddylai fod, neu na ddylai fod, i Brexit, mae cefnogaeth eang iawn i osgoi sefyllfa Dim Bargen; waeth beth fo'u safbwyntiau ar Brexit ei hun.

Mae llawer o grwpiau ac unigolion wedi bod yn brysur yn tynnu sylw at y rhestr hir o broblemau a fyddai’n cael eu creu yn sgil Dim Bargen. Mae'r ymyriadau hyn wedi cael effaith sylweddol ar ddadl Brexit, ond yn y cyfnod cyn y dyddiad allweddol o 31 Hydref, byddai'n well cynyddu ac ymhelaethu ar y negeseuon hyn a’u cyfeirio tuag at San Steffan a'r cyfryngau. 

I'r perwyl hwn, mae'r ymgyrch Na i Ddim Bargen yn ceisio casglu cefnogaeth o blith ystod eang o unigolion a sefydliadau ar sail y neges/llwyfan ymgyrchu sydd ganddynt yn gyffredin.

Mae myfyrwyr a phobl ifanc, llawer ohonynt wedi’u geni ar ôl Cytundeb Dydd Gwener y Groglith, yn haeddu gobaith nid dyfodol o gyfleoedd wedi’u methu o ganlyniad i Brexit Dim Bargen. O ystyried yr effaith syfrdanol y bydd Brexit Dim Bargen yn ei chael ledled y DU, ar faterion allweddol fel symudedd, Erasmus, Horizon 2020 ac amddiffyniadau yn sgil Cytundeb Dydd Gwener y Groglith, rydym yn teimlo y bydd canlyniad Dim Bargen yn drychineb.

Dyna pam rydyn ni'n gofyn i chi, fel aelod o UCM, i ymuno â ni i gefnogi'r ymgyrch newydd hon sy’n gwrthwynebu Brexit Dim Bargen.

Gyda chefnogaeth holl lywyddion UCM mae'r ymgyrch yn darparu ymbarél eang ar gyfer cyfuno amrywiaeth o safbwyntiau i weithio gyda'i gilydd at yr amcan cyffredin o sicrhau nad yw Brexit Dim Bargen yn digwydd. 

Bydd hyblygrwydd i sefydliadau gymryd rhan cyn lleied neu gymaint ag y maen nhw eisiau. Yr hyn fydd yn gyffredin rhwng grwpiau fydd eu gwrthwynebiad i Ddim Bargen. 

Fe welwch ragor o wybodaeth am yr ymgyrch yn www.No2Nodeal.org a gallwch ddarllenwch ddatganiad yr ymgyrch yma; ond gallwch addo'ch cefnogaeth nawr drwy ymuno â'r ymgyrch. Gall unigolion addo cefnogaeth drwy fabwysiadu fframiau cyfryngau cymdeithasol ac ymateb i byst. 

* Sylwch, os ydych chi'n ymuno â'r ymgyrch ar ran undeb myfyrwyr, rhaid i chi gael caniatâd eich Llywydd.

Bydd yr ymgyrch yn cael ei rhedeg ar-lein yn bennaf, â'r nod o greu presenoldeb sylweddol ar gyfryngau cymdeithasol o bobl a sefydliadau sy'n gwrthwynebu Brexit Dim Bargen. Byddai hefyd yn ddefnyddiol iawn pe bai sefydliadau'n gallu rhannu astudiaethau achos sy’n bodoli eisoes, neu rai newydd, sy'n pwysleisio effaith Dim Bargen. 

Defnyddiwch logos yr ymgyrch, graffeg cyfryngau cymdeithasol a’r fframiau hyn i rannu'r ymgyrch ar eich llwyfannau cyfryngau cymdeithasol.  

I gael mwy o wybodaeth, ewch i www.no2nodeal.org (nodwch efallai na fydd y wefan hon yn agor yn Chrome neu Explorer felly mae’n bosib y bydd angen i chi ddefnyddio porwr gwahanol).