Menu

Cynigion

Cynigion yw’r dogfennau byddwn yn eu defnyddio i osod ein polisi. Bydd undebau myfyrwyr yn cyflwyno cynigion cyn y Gynhadledd, ac fe gaiff rhain eu cyhoeddi er mwyn i undebau myfyrwyr eraill gyflwyno gwelliannau os mynnant.

Yn ystod y Gynhadledd wedyn, byddwch yn dadlau ac yn pleidleisio ar y cynigion hyn. Daw cynigion sy’n derbyn eich cymeradwyaeth  yn bolisi swyddogol UCM Cymru; dywedir fod rhain ‘ar y llyfr polisi’. Byddant wedyn mewn grym am dair blynedd.

Unwaith fo’r cyfnod cyflwyno cynigion wedi gorffen, caiff yr holl gynigion eu gosod ar y dudalen hon.

Mae pob Aelod Cyfansoddol (Undebau Myfyrwyr/PGC UCM Cymru) yn gymwys i gyflwyno cynigion ar faterion sy'n effeithio ar fyfyrwyr yng Nghymru. Cyn cyflwyno polisi i Gynhadledd Cymru, rydym yn argymell eich bod yn canfod os oes gan UCM Cymru bolisi eisoes yn y maes hwn.

Darllenwch bolisi byw

Cyfyngir undebau i 6 chynnig, heb fod yn fwy na 400 gair yr un. Unwaith y bydd y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion wedi bod, bydd y Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd yn ystyried pob testun a gyflwynwyd i benderfynu os yw'n ateb y gofynion canlynol:

  • Mae'r cynnig yn bolisi newydd neu mae'n newid polisi byw UCM Cymru
  • Mae'r cynigion a gyflwynwyd wedi cael eu pasio'n ddemocrataidd yn undeb y myfyrwyr (os nad ydynt, mae'r rheswm wedi cael ei esbonio i'r PGD)
  • Mae teitl i'r cynnig
  • Mae pob cynnig a gyflwynwyd o fewn y terfyn geiriau

Ni chaiff unrhyw gynnig a gyflwynir sydd ddim yn cydymffurfio â'r rheoliadau a amlinellir gan y PGD ei dderbyn. Cysylltir â'r cynigydd unigol cyn cyhoeddi unrhyw gynigion, er mwyn esbonio'r rheswm pam y dyfarnwyd y cynnig yn annerbyniol.

Bydd y PGD yn cyhoeddi dogfen gynigion, fydd yn cynnwys yr holl gynigion na ddyfarnwyd i fod yn annerbyniol.

Cyflwyno cynigion

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion yw 12pm dydd Gwener 16 Chwefror 2018.

Polisïau sy'n darfod

Mae polisi sy'n cael ei basio yng Nghynhadledd Cymru'n parhau yn fyw am dair blynedd. Bydd polisi a basiwyd yng Nghynhadledd Cymru 2015 yn darfod oni chaiff ei ail-gyflwyno gan Undeb Myfyrwyr. Os ydych chi am arbed darn o bolisi isod, bydd angen i chi hysbysu'r Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd erbyn diwedd diwrnod cyntaf y Gynhadledd.

Os ydych am ail-gyflwyno darn o bolisi cyn dechrau'r Gynhadledd, gallwch hysbysu'r PGD drwy e-bostio conference@nus-wales.org.uk

Polisi sydd i ddarfod

Pleidlais flaenoriaethu

Pleidlais flaenoriaethu