Menu

Sefyll am etholiad

Rolau Swyddogion Llawn-amser

Mae'r broses hon yn berthnasol i holl rolau'r swyddogion llawn amser gan gynnwys y Llywydd a'r Dirprwy Lywydd.

Cam 1 | Eich Cymhwysedd a'ch Manylion Personol

Bydd angen i chi roi eich enw llawn, eich cyfeiriad, eich rhif ffôn a'ch cyfeiriad e-bost i ni.

Bydd hefyd angen i chi gadarnhau o ba Aelod Cyfansoddol (Undeb Myfyrwyr sy'n aelod o UCM) rydych yn aelod ohono a dangos tystiolaeth i ni eich bod yn fyfyriwr. Bydd angen un o'r canlynol arnoch:

 • Llythyr oddi wrth sefydliad sy'n cadarnhau eich bod yn fyfyriwr
 • Llythyr oddi wrth undeb/urdd/cymdeithas myfyrwyr sy'n cadarnhau eich bod yn fyfyriwr
 • Llythyr sy'n cadarnhau eich bod yn aelod o Bwyllgor UCM Cymru
 • Llun clir o'ch cerdyn myfyriwr dilys sy'n dangos enw'r sefydliad a'r dyddiad dibennu'n glir

Sylwch fod hyn ond yn berthnasol i rolau'r Llywydd a'r Dirprwy Lywydd.

Bydd angen i chi sicrhau eich bod yn darllen proffil y rôl ym Mhecyn yr Ymgeiswyr i ddeall yr hyn mae'r rôl yn ei gynnwys a'r hyn a ddisgwylid ohonoch pe baech yn cael eich ethol. Os digwydd i chi gael eich ethol, bydd rhaid i chi arwyddo cytundeb cyflogaeth gydag UCM, cadw at bolisïau a gweithdrefnau UCM a chymryd rhan mewn gwiriad Biwro Cofnodion Troseddol trylwyr yn ôl polisïau diogelu UCM.

Cam 2 | Eich enwebiadau

Casglwch o leiaf 10 enwebiad ar gyfer rolau'r Swyddogion Llawn Amser. Bydd angen i chi gasglu'r rhain o wahanol aelod cyfansoddol. Enwebiad yw rhywun yn cytuno i ddatgan yn gyhoeddus ei fod yn eich enwebu ar gyfer y rôl rydych yn dymuno sefyll etholiad amdani. Ni chewch enwebu eich hun. Argymhellwn eich bod yn casglu mwy nag sydd eu hangen rhag ofn y bydd gwallau.

Bydd angen enw llawn pob person arnoch, yn ogystal ag enw eu haelod cyfansoddol a thystiolaeth eu bod yn fyfyrwyr mewn un o'r moddau canlynol:

 • Llythyr oddi wrth sefydliad sy'n cadarnhau eu bod yn fyfyrwyr
 • Llythyr oddi wrth undeb/urdd/cymdeithas myfyrwyr sy'n cadarnhau eu bod yn fyfyrwyr
 • Llythyr sy'n cadarnhau bod yr enwebydd yn aelod o bwyllgor UCM
 • Llun clir o'u cerdyn myfyriwr dilys sy'n dangos enw'r sefydliad a'r dyddiad dibennu'n glir

Gall unrhyw un sy'n fyfyriwr neu'n swyddog sabothol mewn undeb yng Nghymru sy'n aelod o UCM neu unrhyw un sy'n aelod o bwyllgor UCM Cymru (gan gynnwys PGC UCM Cymru) eich enwebu ar gyfer etholiad. I'ch enwebu, rhaid iddynt gynnwys tystiolaeth eu bod yn fyfyrwyr sy'n ddilys ar ddiwrnod yr enwebu.

Trwy ddarparu tystiolaeth eu bod yn fyfyrwyr a rhoi caniatâd i chi ei defnyddio ar y ffurflen enwebu, maent yn datgan eu bod yn eich enwebu. Caiff eu henw a'u haelod cyfansoddol eu cyhoeddi ar-lein unwaith y derbynnir eich enwebiad.

Fel ymgeisydd, eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau eich bod yn casglu eich holl enwebiadau a thystiolaeth eu bod yn fyfyrwyr a'u cyflwyno drwy ein ffurflen ar-lein cyn y dyddiad cau. Eich cyfrifoldeb chi yw sicrhau bod yr wybodaeth yn gywir ac mae angen i chi ddeall y caiff enwebiadau neu dystiolaeth ffug ei archwilio gan y Prif Swyddog Etholiadau a gallai arwain at waharddiad o'r etholiad.

Os ydych un yn ansicr o ran tystiolaeth dderbyniol eu bod yn fyfyrwyr, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk.  

Cam 3 | Eich maniffesto

Maniffesto

Cyflwynwch faniffesto i gyd-fynd â'ch enwebiad. Maniffesto yw datganiad ynglŷn â pham ydych yn sefyll yr etholiad hwn. Byddwn yn creu llyfryn maniffestos ar gyfer Cynhadledd Cymru ac yn cyhoeddi'r holl faniffestos ar-lein a'u hyrwyddo i holl aelodau cyfansoddol UCM Cymru.

I sicrhau y caiff eich maniffesto ei gynnwys yn y llyfryn, mae angen i chi ei gyflwyno ar ddwy ffurf:

 • Dylai'r maniffesto gael ei dderbyn ar ffurf PDF ac ni ddylai fod yn fwy na 1000 o eiriau (ar gyfer rolau llawn amser).
 • Rhaid i chi hefyd gyflwyno copi plaen ar ffurf dogfen Word at ddibenion hygyrchedd.
 • Caiff pob ymgeisydd roi disgrifiad gwleidyddol/datganiad atodol sy'n chwe gair neu lai a bydd hwn yn ymddangos ar y papur pleidleisio a ger proffil yr ymgeiswyr ar ein gwefan.

Llun

Dewiswch lun ‘pen ac ysgwyddau’ ohonoch gyda chefndir clir. Ni ddylid cynnwys unrhyw un arall yn y llun a rhaid i'r ddelwedd fod yn un o ansawdd uchel i ni ei docio i'r maint cywir er mwyn ei huwchlwytho ar ein gwefan.

Bywgraffiad

Lluniwch ddatganiad byr, heb fod yn fwy na 100 o eiriau, yn cyflwyno eich hun. Byddwn yn gosod hwn ar-lein ynghyd â llun ohonoch a dolen i'ch maniffesto.

Er mwyn i'ch maniffesto, crynodeb a llun gael eu cynnwys yn ein cyhoeddiadau neu ar ein gwefan, rhaid i chi eu cyflwyno ynghyd â'ch ffurflen enwebu cyn diwedd y cyfnod enwebu ar gyfer y rôl.

Rolau Swyddogion llawn-amser

Sefyll etholiad

Rolau rhan-amser gwirfoddol

Bydd y cyfnod enwebu ar gyfer rolau ar PGC UCM Cymru a'r Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd, yn ogystal â 2il le Cymru ar CC UCM y DU, yn agor ddydd Llun 26 Chwefror 2018 ac yn cau yn ystod Cynhadledd UCM Cymru.

Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru

I sefyll etholiad ar gyfer PGC UCM Cymru, bydd angen o leiaf 7 enwebiad o 4 aelod cyfansoddol a rhaid i un ohonynt fod o addysg bellach.  Caiff person sefyll etholiad fel aelod o PGC UCM Cymru os yw'n aelod o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru.

Bydd aelod presennol o PGC UCM Cymru yn gymwys i sefyll etholiad eto.

Ffurflen enwebu

2il Safle Cymru ar Gyngor Cenedlaethol UCM y DU

I sefyll etholiad ar gyfer 2il Le Cymru ar CC UCM y DU, bydd angen 10 enwebiad arnoch gan 3 Aelod Cyfansoddol. Caiff person sefyll etholiad fel 2il Le Cymru ar CC UCM y DU os yw'n aelod o Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr Cymru.

Ffurflen enwebu

Pwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru

I sefyll etholiad ar gyfer PGD UCM Cymru, bydd angen i chi gasglu 5 enwebiad gan 3 aelod cyfansoddol. Mae lle wedi'i neilltuo i ddynes sy'n hunan ddiffinio yn ogystal â dau le agored.

Caiff person sefyll etholiad fel aelod o PGD UCM Cymru os yw'n aelod o Undeb Cenedlaethol Myfyrwyr Cymru.

Ffurflen enwebu