Menu

Tai

To view this page in English, click here.

 

Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi canllawiau manwl iawn ar gymorth i denantiaid yng Nghymru.

Amddiffyniad rhag cael eich troi allan

Mae Deddf Coronafeirws 2020, sy'n berthnasol i Gymru a Lloegr, wedi cynyddu'r cyfnod rhybudd sy'n ofynnol i ddod â thenantiaeth i ben i 3 mis. Bydd hyn yn helpu i ddiogelu rhentwyr rhag cael eu troi allan ar unrhyw sail, gan gynnwys y rhai a allai fynd i ôl-ddyledion rhent. Cofiwch y gall eich landlord roi hysbysiad i chi o hyd ond ni fydd yn effeithiol am 3 mis.

 

Gwyliau morgais

Os ydych yn rhentu yn y sector preifat, efallai y bydd eich landlord yn cael gwyliau taliad morgais gan y banc, os yw'r eiddo dan forgais. O’r herwydd, efallai y bydd eich landlord yn gallu cynnig rhent gostyngol i chi am gyfnod byr, gohirio ad-dalu eich taliadau rhent neu gynnig cynllun talu i chi, os yw'n ymarferol. Sylwch y caiff trefniant o'r fath ei wneud yn ôl disgresiwn y landlord.

 

Llety myfyrwyr

Os ydych chi'n byw mewn llety myfyrwyr yn y sector rhentu preifat, dylech siarad â'ch landlord neu asiant yn gyntaf gan y gallant eich helpu os oes gennych broblemau ariannol o ganlyniad i Covid-19. Ar ben hynny, mae Prifysgolion unigol yn cynnig amrywiaeth o gronfeydd caledi. Bydd angen i fyfyrwyr gysylltu â'r swyddfeydd lles/cymorth i fyfyrwyr yn uniongyrchol i gael gwybod am y rhain.

 

Cyngor gan Lywodraeth Cymru

 

Cyrff yn y sector