Menu

Gwybodaeth am Ddigwyddiadau

To view this page in English, click here.

Cynhadledd UCM Confensiwn UCM Cynhadledd Ryddhad

 


 

16 Mawrth 2020: Gwybodaeth bwysig am Gynadleddau a digwyddiadau UCM

 

Ein nod yw cynnal digwyddiadau sy'n ddiogel ac yn hygyrch i gynrychiolwyr, staff ac ymwelwyr. Ar ôl gwerthuso effaith coronafeirws, ac adolygu'r adborth gan ein haelodau, rydym wedi penderfynu cynnal ein holl ddigwyddiadau rhwng mis Mawrth a Mehefin mewn ffordd wahanol. Yn achos ein digwyddiadau democrataidd, bydd hyn yn golygu cyfranogiad ar-lein ac o bell a newidiadau i’r agenda a sesiynau yn sgil hynny. Mae hyn yn effeithio ar y digwyddiadau canlynol:

  • Cynhadledd UCM yr Alban - a fydd yn cael ei chynnal ar-lein ddydd Iau 19 Mawrth 2020 yn unigNUS
  • Cynhadledd Genedlaethol UCM - busnes i'w gynnal ar-lein - mwy o wybodaeth i ddilyn
  • Confensiwn UCM - cynhelir y digwyddiad hwn ar amser ac ar ddyddiad gwahanol i'r hyn a drefnwyd yn wreiddiol. Mwy o fanylion i ddilyn
  • Gwobrau Best Bar None / Coctels - byddwn yn rhoi gwybod i chi am ein cynlluniau diwygiedig cyn gynted â phosibl
  • Cynhadledd UCM-UMI - busnes i'w gynnal ar-lein - mwy o wybodaeth i ddilyn
  • Cynhadledd Ryddhad UCM - busnes i'w gynnal ar-lein - mwy o wybodaeth i ddilyn

Rydym yn gwybod y bydd gennych chi lawer o gwestiynau am y rhain a digwyddiadau eraill UCM, ac rydym yn paratoi rhai cwestiynau cyffredin i'ch helpu chi, eich swyddogion, staff a chynrychiolwyr. Fel pawb arall, rydym yn ymateb wrth i bethau ddatblygu, gan fod hon yn sefyllfa ddigynsail sy'n newid yn gyflym. Ein nod yw ymateb i chi cyn gynted ag y gallwn, a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf i’ch darparu â'r wybodaeth ddiweddaraf.

 

Etholiadau 2020

Ochr yn ochr â'r penderfyniadau uchod, mae ymgeiswyr ar gyfer Etholiadau’r Gynhadledd Genedlaethol wedi cael gwybod y byddwn nawr yn agor y pleidleisio ar gyfer eu hetholiadau ddydd Mercher 18 Mawrth ar ôl yr hystingau ar-lein. Gan fod yr etholiadau ar-lein, nid oes angen gwneud unrhyw newidiadau i'r gweithdrefnau hyn, ond byddwn yn hysbysu cynrychiolwyr am y newidiadau i agor y cyfnod pleidleisio. Cynhelir hystingau ar-lein fel y trefnwyd yn flaenorol, ac mae’r dudalen we y bydd ei hangen arnoch yma.

 

Mae'n ddrwg iawn gennym wneud newidiadau i ddigwyddiadau mor bwysig, a diolchwn i chi am eich cefnogaeth a'ch amynedd wrth i ni weithio drwy hyn er budd yr holl fyfyrwyr, staff, swyddogion a phartneriaid sydd dan sylw.

 

Zamzam Ibrahim

Llywydd Cenedlaethol UCM y DU  

 


 

16 Mawrth 2020: Gwybodaeth bwysig am Gonfensiwn UCM a digwyddiadau UCM sydd ar ddod...

Lles unrhyw un sy'n cymryd rhan mewn digwyddiad UCM yw ein prif flaenoriaeth. Rydym wedi edrych ar ein holl ddigwyddiadau sy'n cael eu cynnal rhwng mis Mawrth a Mehefin ac wedi gwneud y penderfyniad i'w cynnal mewn ffyrdd gwahanol mewn ymateb i newyddion y dyddiau diwethaf. Bydd hyn yn golygu cyfranogiad ar-lein ac o bell, yn ogystal â newidiadau i’r agenda a sesiynau yn sgil hynny. Yn achos Confensiwn UCM - cynhelir y digwyddiad ar amser ac ar ddyddiad gwahanol i'r hyn a drefnwyd yn wreiddiol.

Byddwn yn casglu ynghyd y wybodaeth sydd angen i ni ei rhannu gyda chi, ac yn rhoi gwybod i chi am ein cynlluniau diwygiedig ar gyfer y Confensiwn a Gwobrau Best Bar None / Coctels cyn gynted ag y gallwn.

Rydym yn gwybod y bydd gennych chi lawer o gwestiynau am y rhain a digwyddiadau eraill UCM, ac rydym yn paratoi rhai cwestiynau cyffredin i'ch helpu chi, eich swyddogion, staff a chynrychiolwyr. Nid ydym yn arbenigwyr ar y Coronafeirws, felly rydym yn bwriadu ymateb i'r wybodaeth a'r cyngor a gyhoeddir gan y llywodraeth ac awdurdodau iechyd wrth i'r sefyllfa newid.  

Byddwch yn amyneddgar â ni wrth i ni wneud hyn, gan fod hon yn sefyllfa sy'n newid yn gyflym. Rydym yn ceisio ymateb cyn gynted ag y gallwn a byddwn yn cadw mewn cysylltiad â chi yn ystod y dyddiau a'r wythnosau nesaf i sicrhau eich bod mor wybodus â phosibl am weithgareddau UCM.  
 
Ymddiheurwn am unrhyw anghyfleustra a achosir, ac rydym yn gwerthfawrogi eich amynedd yn ystod y cyfnod hwn o ansicrwydd.

Lynn King

Cyfarwyddwr Cymorth Masnachol UCM


 

Cynhadledd Ryddhad

Bydd y digwyddiad hwn ar-lein - gwybodaeth bellach i ddilyn.