Menu

Canllaw Etholiadau

To view this page in English, click here.

 

Yng Nghynhadledd UCM Cymru 2020, mae'r rolau canlynol yn cael eu hethol:

  • Llywydd UCM Cymru. Mae hon yn swydd lawn-amser am 2 flynedd i swyddog myfyrwyr. 
  • Aelodau o’r Pwyllgor Llywio. Mae yna bum swydd wirfoddol 2 flynedd. 

 

Gwybodaeth ar gyfer pleidleiswyr  

Bydd pob cynrychiolydd myfyrwyr sydd wedi cofrestru ar gyfer Cynhadledd UCM Cymru 2020 yn gallu pleidleisio mewn etholiadau. Rhaid i dîm Digwyddiadau UCM dderbyn unrhyw newidiadau y mae undeb myfyrwyr yn dymuno eu gwneud o ran cynrychiolwyr enwebedig, erbyn dydd Gwener 17 Ionawr am 17:00. 

Bydd yr holl bleidleisio yn digwydd ar-lein, sy'n ei gwneud yn ofynnol i bob cynrychiolydd gael ei gofrestru â’r cyfeiriad e-bost unigol SYDD ORAU GANDDYNT.. Anfonir y dull o bleidleisio at gynrychiolwyr drwy e-bost. Rhaid i gynrychiolwyr roi'r cyfeiriad e-bost cywir i’w hundeb myfyrwyr wrth gofrestru. or 

Bydd gwybodaeth am ymgeiswyr a maniffestos yn cael eu dosbarthu i gynrychiolwyr cyn yr etholiadau.

Bydd pleidleisio dros Lywydd UCM Cymru yn agor cyn y gynhadledd, ddydd Llun 10 Chwefror ac yn cau ddydd Mercher 26 Chwefror am hanner-dydd. . Gall cynrychiolwyr fwrw eu pleidlais cyn y gynhadledd a byddant yn gallu newid eu pleidlais ar unrhyw adeg nes bydd yr etholiad yn cau.  

Cynhelir etholiadau ar gyfer y pwyllgor llywio yn ystod Cynhadledd UCM Cymru 2020, a chaiff amseroedd allweddol eu cyhoeddi bryd hynny. 

Bydd cyfle i holi’r ymgeiswyr ar-lein yn ystod yr wythnosau cyn y gynhadledd. Bydd cynrychiolwyr yn gallu darganfod mwy am yr ymgeiswyr, gofyn cwestiynau a gwrando ar y drafodaeth yn eu hamser eu hunain.  

Cynhelir pob etholiad ar feddalwedd UnionCloud. 

 

Gwybodaeth ar gyfer darpar ymgeiswyr 

Dod yn Ymgeisydd ar gyfer Llywyddiaeth UCM Cymru

Mae tri cham i ddod yn ymgeisydd yn Etholiadau UCM. Y rhain yw: 

1. Penderfynu ar gymhwysedd 

2. Casglu gwybodaeth ar gyfer pleidleiswyr 

3. Cyflwyno cais

 

  1. Penderfynu ar gymhwysedd 

Rhaid i ymgeiswyr fod yn fyfyriwr cyfredol neu'n swyddog sabothol mewn undeb myfyrwyr sy'n aelod cysylltiedig o UCM yng Nghymru. 

Mae angen i ymgeiswyr hefyd gael eu henwebu gan fyfyrwyr eraill neu swyddogion o undebau myfyrwyr sy'n aelodau o UCM yng Nghymru. Rhaid i'r enwebiadau gynnwys: pum enwebiad gan fyfyrwyr neu swyddogion sabothol mewn pum undeb myfyrwyr gwahanol sy'n aelodau o UCM. Dim ond un enwebiad all ddod o undeb myfyrwyr yr ymgeisydd. Rhaid i o leiaf ddau o enwebwyr yr ymgeisydd ddod o sefydliadau addysg bellach. 

 

  1. Dweud wrth Bleidleiswyr amdanoch chi'ch hun 

Dylai ymgeiswyr baratoi gwybodaeth am eu hunain, y bydd UCM Cymru yn ei dosbarthu i'r holl gynrychiolwyr cyn yr etholiad. Mae hyn yn cynnwys: 

  • Ffotograff pen ac ysgwyddau 
  • Datganiad 100 gair yn ateb y cwestiwn: Pam ydych chi am gynrychioli myfyrwyr yng Nghymru fel Llywydd UCM Cymru? 
  • Dolenni at gyfrifon cyfryngau cymdeithasol yr ymgeisydd 

Nid yw’r wybodaeth uchod yn orfodol; fodd bynnag, mae'n fanteisiol i'r ymgeisydd a'r cynrychiolwyr. Cyflwynwch hyn erbyn y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'r cais i fod yn ymgeisydd. Ni ellir sicrhau y bydd unrhyw wybodaeth a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau’n cael ei chynnwys. 

Ni fydd ymgeiswyr yn cyflwyno maniffesto ar adeg gwneud y cais. Bydd UCM Cymru yn cynnal sesiwn ragwybodaeth ar gyfer ymgeiswyr ddydd Llun 20 Ionawr. Mae'r sesiwn briffio hon ar gyfer ymgeiswyr yn orfodol, a bydd yn esbonio'r broses etholiadol, y rôl a'r disgwyliadau. Darperir holiadur maniffesto i bob ymgeisydd; dylid cyflwyno hwn yn ddwyieithog mewn dogfen Word heb ei fformatio erbyn dydd Gwener 24 Ionawr am 17:00.  

 

  1. Cyflwyno cais 

Dylai ymgeiswyr â'u holl enwebiadau a'u gwybodaeth ddefnyddio'r ffurflen yn y ddolen isod i gyflwyno eu henwebiad: https://www.nusforms.org.uk/mach1/machform/view.php?id=422009 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'ch enwebiad yw Dydd Gwener 17 Ionawr am 17:00. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno'ch enwebiad yw Dydd Gwener 17 Ionawr am 17:00. Ni chaiff unrhyw geisiadau a gyflwynir ar ôl y dyddiad hwn eu hystyried. Gadewch ddigon o amser i ganiatáu ar gyfer unrhyw anawsterau technegol. Ar ôl cyflwyno cais, bydd yr ymgeisydd yn derbyn e-bost awtomatig. Os nad ydych yn derbyn yr e-bost hwn, rhaid i'r ymgeisydd roi gwybod i ni cyn y dyddiad cau drwy e-bostio democracy@nus.org.uk.

 

Dod yn ymgeisydd ar gyfer Pwyllgor Llywio Cymru

Bydd enwebiadau ar gyfer Pwyllgor Llywio Cymru yn agor ac yn cau yn y Gynhadledd a bydd yn agored i'r holl gynrychiolwyr ac arsylwyr sy'n bresennol. Rhoddir manylion wrth gofrestru ar gyfer y Gynhadledd ddydd Mercher 26 Chwefror 2020.