Menu

Canllaw Polisi

To view this page in English, click here.

 

Beth yw polisi? 

Yn syml, polisi yw’r hyn mae UCM Cymru yn ei gredu Ein polisi yw'r ffordd y mae myfyrwyr yng Nghymru yn dweud wrthym beth sy'n bwysig iddyn nhw a beth maen nhw am i UCM Cymru weithredu arno. Mae polisi yn dweud wrthym pa ymgyrchoedd y dylem fod yn gweithio arnynt, ac mae’n cyfarwyddo gwaith Llywydd UCM Cymru. 

 

Creu polisi 

Creu polisi yw un o ddibenion craidd Cynhadledd UCM Cymru. Myfyrwyr sy’n dweud wrth UCM Cymru beth i'w wneud, nid y ffordd arall o gwmpas. Mae polisi'n disgrifio beth yw barn UCM Cymru am y materion sy'n effeithio ar fyfyrwyr. Ar ôl i bolisi gael ei osod, mae Llywydd UCM Cymru yn ei ddefnyddio i greu Cynllun Gweithredu gyda chymorth staff. Mae'r Cynllun Gweithredu yn cynnwys manylion ynghylch beth mae UCM Cymru yn ei wneud a sut rydym yn ennill ar ran myfyrwyr. Rydym yn gwneud hyn i gyd drwy ein proses ddemocrataidd. Eleni, mae'r broses honno'n newid.

 

Y Broses Bolisi 

Dylai datblygu polisi fod yn broses y gall unrhyw fyfyriwr gymryd rhan ynddi. Y llynedd, newidiodd UCM ei reolau, sy'n caniatáu i ni roi cynnig ar ffyrdd newydd o wneud hwn yn fforwm mwy cydweithredol a mwy gwybodus.  

 

 1. Cyflwyno cynigion polisi (gan undebau myfyrwyr sy'n aelodau) 

Dydd Llun 2 Rhagfyr 12:00 i ddydd Gwener 17 Ionawr 17:00 

Anogir undebau myfyrwyr i gyflwyno cynigion polisi ar-lein. Dylai'r rhain fod yn fyr ac wedi'u hysgrifennu mewn iaith glir. Dylid eu cyflwyno yn Saesneg ac yn Gymraeg. Dylai'r cyflwyniad fod mewn dwy ran:  

 • Dynodi beth yw’r mater dan sylw. 
 • Esbonio’r safbwynt y dylai UCM Cymru ei gymryd a pham.  

Ni chaiff fod yn fwy na 300 o eiriau. Ni ddylai cynigion polisi ymdrin â'r hyn y dylai UCM Cymru ei wneud. Tasg i Lywydd newydd-ei-ethol UCM Cymru yw datblygu hynny o fewn y Cynllun Gweithredu. 

Rhaid cyflwyno polisïau ar Hyb Democratiaeth Cynhadledd UCM Cymru, https://nwc.unioncloud.org/cy - platfform byw y gall undebau myfyrwyr sy'n aelodau ei weld a rhoi sylwadau arno mewn amser real. 

Rhoddir y manylion mewngofnodi i lywyddion neu arweinwyr myfyrwyr enwebedig i gael mynediad i'r platfform. Mae UCM Cymru yn annog undebau myfyrwyr a'u timau swyddogion i gydweithio yn y broses hon. 

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno cynigion polisi yw dydd Gwener 17 Ionawr am 17:00. 

Sut i gyflwyno: Bydd llywydd pob undeb myfyrwyr neu arweinydd myfyrwyr enwebedig yn derbyn manylion mewngofnodi i'r wefan. Yr enw defnyddiwr fydd y cyfeiriad e-bost sy’n cael ei ffafrio gan yr unigolyn hwn, a'r cyfrinair fydd Cod Diogel UCM undeb y myfyrwyr. 

 

 1. Gwneud sylwadau a blaenoriaethu cynigion polisi (gan undebau myfyrwyr sy'n aelodau) 

Dydd Llun 2 Rhagfyr 12:00 i ddydd Gwener 17 Ionawr 17:00 

 • Mae'n hanfodol rhoi sylwadau ar yr holl bolisïau. Wrth i bolisïau gael eu cyflwyno, anogir undebau myfyrwyr i wneud sylwadau ar bob un. Defnyddir y sylwadau hyn i ffurfio trafodaethau bord gron yn y gynhadledd.  
 • Ni chaiff undebau myfyrwyr gyflwyno polisi sydd yn debyg i gynnig sydd eisoes wedi'i gyflwyno. Bydd hyn yn cael ei gymedroli a'i benderfynu gan Bwyllgor Llywio UCM Cymru. Dyna beth yw diben y sylwadau.  
 • Dylai undebau myfyrwyr flaenoriaethu polisïau gan bleidleisio drostynt yn ôl trefn eu pwysigrwydd. Hynny yw, graddiwch y polisïau yn ôl eu pwysigrwydd yn eich barn chi. Mae hyn er mwyn cynorthwyo i ddangos lefel pwysigrwydd y materion hyn ymysg yr aelodaeth. 

 

 1. Gwneud sylwadau a blaenoriaethu cynigion polisi (gan gynrychiolwyr yn y gynhadledd) 

Dydd Llun 20 Ionawr 12:00 i ddydd Gwener 31 Ionawr 17:00 

 • Mae'n hanfodol rhoi sylwadau ar yr holl bolisïau. Anogir yr holl gynrychiolwyr sy’n mynychu’r Gynhadledd i wneud sylwadau ar bob polisi. Defnyddir y sylwadau hyn i ffurfio trafodaethau bord gron yn y gynhadledd.   
 • Dylai’r rheiny sy’n mynychu’r Gynhadledd flaenoriaethu polisïau gan bleidleisio drostynt yn ôl trefn eu pwysigrwydd. Hynny yw, graddiwch y polisïau yn ôl eu pwysigrwydd y eich barn chi. Mae hyn er mwyn cynorthwyo i ddangos lefel pwysigrwydd y materion hyn ymysg yr holl gynadleddwr. 

Sut i gymryd rhan: Bydd pob cynrychiolydd yn gallu mewngofnodi i'r wefan gan ddefnyddio'r cyfeiriad e-bost a ddarparwyd wrth gofrestru. Byddant yn derbyn manylion eu cyfrif drwy e-bost cyn i'r bleidlais agor ddydd Llun 20 Ionawr. Daw'r bleidlais i ben ddydd Gwener 31 Ionawr am 17:00. 

 

 1. Dethol tri maes polisi (gan y Pwyllgor Llywio) 

Dydd Llun 3 Chwefror 12:00 i ddydd Gwener 7 Chwefror 17:00 

Yn seiliedig ar y dewisiadau a'r sylwadau, bydd y Pwyllgor Llywio - sy'n cynnwys aelodau etholedig o bwyllgorau UCM Cymru ac UCM y DU 2019/20 - yn cyflwyno tri maes polisi i'w trafod a phenderfynu arnynt. Bydd y rhain yn cael eu dosbarthu i'r holl aelodau a chynrychiolwyr i’r Gynhadledd cyn Cynhadledd UCM Cymru. 

 

 1. Trafod ac adeiladu polisïau 

Dydd Mercher 26 Chwefror yng Nghynhadledd UCM Cymru 

Ar ddiwrnod cyntaf y Gynhadledd, byddwn yn cynnal cyfres o weithdai bord gron ar bob un o'r tri phwnc polisi. Pwrpas y sesiynau hyn fydd gwella ein cyd-ddealltwriaeth o'r materion, creu lle i ychwanegu mwy o fanylion ac adeiladu polisïau drwy gonsensws.  

Bydd UCM Cymru yn ceisio gwahodd arbenigwyr i wrando a chynnig eu harbenigedd - nid barn - yn ystod y trafodaethau bord gron. Bydd yr arbenigwyr hyn yn cael eu dewis gan y Pwyllgor Llywio, gan weithio gyda’r sawl a gyflwynodd y cynigion, i sicrhau tegwch a chydbwysedd. Bydd cyfryngwr yn arwain y trafodaethau er mwyn sicrhau eu bod yn fannau cynhwysol i'r holl gynrychiolwyr. Bydd cofnodion yn cael ei ysgrifennu o'r trafodaethau, ond ni chaiff unrhyw sylwadau eu priodoli i unigolion. 

Ar ddiwedd y diwrnod cyntaf, bydd y Pwyllgor Llywio yn cyfarfod i fireinio polisïau ac ychwanegu gwelliannau yn seiliedig ar y cofnodion hyn. Bydd y polisïau hynny'n cael eu paratoi ar gyfer pleidleisio arnynt drannoeth. 

 

 1. Trafod, dadlau a phleidleisio 

Dydd Iau 27 Chwefror yng Nghynhadledd UCM Cymru 

Ar ail ddiwrnod y Gynhadledd, bydd cynrychiolwyr yn dod at ei gilydd i drafod y cynigion polisi yn ffurfiol a phleidleisio arnynt. Bydd cynrychiolwyr yn clywed adborth o bob un o'r gweithdai, yn clywed areithiau o blaid ac yn erbyn pob gwelliant, ac yn pleidleisio ar y polisïau. Bydd y Pwyllgor Llywio yn tywys cynrychiolwyr drwy'r broses. Bydd y polisïau a basiwyd yn sail i Gynllun Gweithredu'r swyddogion. 

 

 1. Trafod syniadau ar gyfer sut i droi polisi yn gamau gweithredu 

Dydd Iau 27 Chwefror yng Nghynhadledd UCM Cymru 

Bydd sesiwn olaf y Gynhadledd yn caniatáu trafodaeth anffurfiol, sydd ddim yn arwain at benderfyniadau, rhwng cynrychiolwyr a Llywydd UCM Cymru sydd newydd ei ethol, er mwyn ystyried syniadau o ran sut y gellir bwrw ymlaen â'r tri pholisi. Gall hyn gynnwys gweithredu gan UCM Cymru, yn ogystal ag ar ran yr aelodau eu hunain. Caiff cofnodion eu hysgrifennu heb briodoli unrhyw sylwadau i unigolion, i’w defnyddio ar gyfer ffurfio Cynllun Gweithredu UCM Cymru 2020/21.