Menu

Zamzam's diary | Mae Wythnos yn Amser Hir Iawn mewn Gwleidyddiaeth

Friday 04-10-2019 - 13:11

Mae'n ddyletswydd arnom i ymladd dros ein rhyddid.

Mae'n ddyletswydd arnom i ennill.

Rhaid inni garu ein gilydd a chefnogi ein gilydd.

Does gennym ni ddim i'w golli ond ein cadwyni.

 

-   Assata Shakur,

 

 

Nid yw bod yn Llywydd UCM yn aml yn rhoi amser i chi fyfyrio, ond wrth i mi weld gwaith ar gyfer Mis Hanes Croenddu’n digwydd ar hyd a lled y wlad, rwyf am edrych yn ôl ar fy nhaith i Lywyddiaeth UCM, a sut arweiniodd hynny at fy mhenderfyniad yr wythnos diwethaf.

 

Fel Is-lywydd yn Undeb Myfyrwyr Prifysgol Salford, yn ôl yn 2015, rwy’n cofio trefnu fy Mis Hanes Pobl Dduon cyntaf. Mis yn llawn dathlu, grymuso, goleuo a rhyddhau talent groenddu o’r gorffennol, y presennol a'r dyfodol. Ychydig a wyddwn bryd hynny, er gwaethaf pawb a phopeth, y byddwn i’n dathlu'r mis hwn fel Llywydd Cenedlaethol UCM, mis sy'n fy ngwneud i deimlo’n ddiymhongar, a mis lle dwi'n myfyrio ar yr hyn y mae'n ei olygu i fod yn rhan o gymuned.

 

Wrth i mi edrych at bopeth sy'n digwydd mewn undebau myfyrwyr y mis hwn, rwy'n cael fy atgoffa bod fy nghymuned yn ymestyn o fyfyrwyr yn Perth i lawr i Plymouth gan gwmpasu Bangor a Belfast ar hyd y ffordd.  Fel arweinydd myfyrwyr, rwy'n gyfrifol am arwain hyd yn oed lle gallai hynny fod yn anodd.

 

Efallai eich bod wedi gweld fy mod i’r wythnos diwethaf wedi tynnu allan o Gynhadledd y Blaid Geidwadol.  Ni allwn gymryd rhan mewn digwyddiad lle’r oedd rhai o’r cynrychiolwyr yn dewis bychanu’r culni gwrth-Fwslimaidd mae cymaint o bobl yn ei wynebu’n ddyddiol.  Rwy’n hapus i ymgysylltu â’r rheiny sy’n anghytuno, a byddaf bob amser yn cynrychioli buddiannau fy aelodau, ond mae’r telerau ar gyfer yr ymgysylltiad hwnnw’n bwysig, a dylent fod wedi’u gwreiddio yn ein moesau a’n hegwyddorion bob amser.

 

Oherwydd os yw undod i fod yn fwy na slogan, pennawd, neu rywbeth rydyn ni'n siarad amdano mewn etholiadau, mae'n rhaid i ni ei fyw yn ein gwerthoedd o ddydd i ddydd.  Mae hyn yn greiddiol i genhadaeth UCM ac mae'n rhedeg drwy ein holl waith.  Er enghraifft, wrth i'r flwyddyn newydd nesáu, rydym yn adnewyddu ein cefnogaeth i'r Boicot o Dŷ'r Senedd, ym Mhrifysgol Llundain.  Rydym yn cefnogi'r ymgyrch i ddod â'r holl staff allanol yn fewnol fel rhan o ymgyrch ehangach i adeiladu system addysg sy'n gweithio i fyfyrwyr, y gymuned a staff, heb fanteisio’n annheg ar unrhyw un. 

 

Cysylltwch â'n Is-lywydd, Claire Sosienski-Smith am fwy o fanylion.

 

O un ffefryn i un arall, bythefnos yn ôl, cwrddais â Jo Grady i sgwrsio am y rôl rydyn ni'n ei chwarae fel chwaer undebau. Hefyd siaradais yng Nghynhadledd y Blaid Lafur gyda'n ffrindiau o UCU ar adeiladu system addysg fwy teg. Os nad ydych chi wedi cael cyfle eto, gwnewch yn siŵr eich bod yn mynd i Wefan UCU am wybodaeth ar eu pleidlais dros dâl a phensiynau.  Mae ein mudiad ar ei orau pan fyddwn ni'n dangos undod rhwng gweithwyr a myfyrwyr, a fy mwriad yw cynnal y traddodiad hwnnw.

 

Myfyrwyr yn Trefnu ar gyfer Cynaliadwyedd

 

Mae Myfyrwyr yn Trefnu ar gyfer Cynaliadwyedd (SOS UK) wedi lansio!!! Mae SOS UK yn elusen addysgol newydd sy'n ceisio cael mwy o fyfyrwyr i arwain ar gynaliadwyedd a dysgu amdano. Gan adeiladu ar hanner can mlynedd o ymgyrchoedd a rhaglenni blaengar, a ddatblygwyd gan Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM y DU), nod SOS UK yw harneisio awydd myfyrwyr a phobl ifanc i ymateb i'r argyfwng hinsawdd a gwneud gwahaniaeth go iawn nawr. Gyda Myfyrwyr yn Trefnu ar gyfer Cynaliadwyedd (SOS UK,) Rwy'n gwybod bod y dyfodol mewn dwylo diogel.

 

Peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer yr Uwchgynhadledd Cynaliadwyedd, ein digwyddiad cynaliadwyedd blaenllaw ar gyfer myfyrwyr, swyddogion a staff o bob rhan o'r mudiad yn Sheffield ar y 4ydd Tachwedd: https://www.eventbrite.co.uk/e/nus-and-sos-uk-sustainability-summit-tickets-74400167905

 

 

Zamzam Ibrahim, NUS UK President

Categories:

Blogs, Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...