Menu

Ymateb UCM Cymru i’r cyhoeddiad ar fenthyciadau ôl-raddedig Cymreig

Thursday 09-02-2017 - 12:20
Fflurconnect

Gan sylwi ar gyhoeddiad cefnogaeth ariannol i fyfyrwyr Meistr yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, dywedodd Llywydd UCM Cymru Fflur Elin:

“Mae astudiaeth ôl-raddedig yn hynod o bwysig i fyfyrwyr gael arbenigedd ddatblygiedig yn eu pynciau, ac yn eu tro, i gyfrannu’n helaeth i’r economi a’r gymdeithas ehangach.

“Mae UCM Cymru wedi bod yn galw am gefnogaeth ariannol i astudiaeth ôl-raddedig ers blynyddoedd. Ni ddylai unrhyw un gorfod dewis peidio ymgymryd â gradd ôl-raddedig oherwydd arian.

“Rwy’n glir iawn y dylai pawb yng Nghymru allu cael mynediad i, a ffynnu mewn, addysg, gan gynnwys addysg ar lefel ôl-raddedig, beth bynnag fo’u cefndir.

“Dyna pham roeddem yn bwyllog wrth groesawu cytundeb Llywodraeth Cymru, mewn ymateb i Adroddiad Diamond, i gyflwyno system fenthyciadau ôl-raddedig.

“Fodd bynnag, nid oes disgwyl i honno gael ei gweithredu tan 2018/19 ar y cynharaf. Gallai’r amser hir rhwng nawr a phryd hynny olygu fod myfyrwyr Cymreig yn cael eu prisio oddi allan o’r farchnad.

“Rydym felly’n falch y bydd Llywodraeth Cymru’n cyflwyno cynllun yn y cyfamser a hynny ar gyfer y flwyddyn academaidd nesaf – sy’n dechrau fis Medi.

“Bydd yn rhaid i’r cynllun hwnnw gefnogi unrhyw un yng Nghymru sydd eisiau cael mynediad i astudiaeth ôl-raddedig i wneud hynny, waeth beth eu sefyllfa ariannol ac amgylchiadau personol.

“Yn yr un modd, pan gaiff y cynllun parhaol ei gyflwyno maes o law, rhaid iddo gynnig cefnogaeth ddigonol i fyfyrwyr ar gyfer costiau cwrs a chynhaliaeth.”

Diwedd

Cyswllt: Cerith Rhys Jones – 07880 033 904 – cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...