Menu

Ymateb UCM Cymru i gynlluniau teithio ar gyfer myfyrwyr

Wednesday 11-11-2020 - 12:15

“Rwy’n croesawu bod y cynllun hwn yn gosod allan llwybr a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis ble maen nhw’n treulio gwyliau’r Nadolig."

Mewn ymateb i gyhoeddiad y Gweinidog Addysg ar fyfyriwr a’r Nadolig, meddai Llywydd UCM Cymru, Becky Ricketts:

“Rwy’n croesawu bod y cynllun hwn yn gosod allan llwybr a fydd yn caniatáu i fyfyrwyr ddewis ble maen nhw’n treulio gwyliau’r Nadolig. Bydd myfyrwyr hefyd yn croesawu'r sicrwydd a ddaw yn sgil y cyhoeddiad hwn.

“Fel rhan o ymgyrch ‘Mae Myfyrwyr yn Haeddu Gwell’ UCM Cymru, rydym wedi bod yn glir na ddylid trin myfyrwyr yn wahanol i aelodau eraill o’r cyhoedd. Mae hyn yn cynnwys caniatáu i fyfyrwyr dreulio'r Nadolig gyda'u hanwyliaid os caniateir i weddill y boblogaeth wneud hynny.

"Roedd ein hymgyrch hefyd yn galw am ad-daliadau rhent i fyfyrwyr sy'n dewis gadael llety’r brifysgol ac astudio gartref. Nawr ei bod yn amlwg y bydd disgwyl i fyfyrwyr adael eu llety yn ystod y tymor ynghynt na'r arfer, credwn y dylai myfyrwyr sy'n gadael o fewn yr amserlen sy’n cael ei hargymell dderbyn ad-daliadau am yr wythnosau na fyddant yn eu llety.

“Er gwaethaf gorfod ymdopi â thymor cyntaf mor anodd o’r flwyddyn academaidd, lle gofynnwyd iddynt aros yn eu llety, gyda chyfyngiadau sylweddol ar ryngweithio cymdeithasol, mae myfyrwyr ledled Cymru wedi gweithredu’n gyfrifol i amddiffyn eu cymunedau lleol. “Mae'n bwysig wrth gwrs bod myfyrwyr yn parhau i ymddwyn yn gyfrifol yn y cyfnod cyn y Nadolig, ond mae'n rhaid i'r llywodraeth a phrifysgolion hefyd weithio i sicrhau eu bod nhw'n gallu teithio adref mewn ffordd sy'n ddiogel iddyn nhw eu hunain, eu hanwyliaid a'n cymunedau.

“Bydd cynnig cyfle i bob myfyriwr gael prawf asymptomatig cyflym yn allweddol i gyflawni hyn. Mae'n hanfodol bod y profion hyn yn ddibynadwy ac y gall myfyrwyr fod â hyder yn y system. Mae hefyd yn hanfodol bod cymorth a chefnogaeth ddigonol ar gael i’r myfyrwyr hynny sy'n dewis aros yn eu cyfeiriad tymor dros gyfnod y Nadolig.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...