Menu

Ymateb UCM Cymru i gynigion Prifysgolion Cymru

Monday 30-11-2015 - 16:49
Nus wales size

Heddiw, cyhoeddodd Prifysgolion Cymru ei gynigion o ran sut fuasai'n cyllido dyfodol addysg uwch. Mae'n cynnwys y bwriad disodli'r system grantiau ffioedd dysgu sydd gan Gymru eisoes - lle mae Llywodraeth Cymru'n talu £3,685 cyntaf ffioedd dysgu myfyrwyr o Gymru - â system sy'n cynnwys prawf o fodd ariannol sy'n cynorthwyo myfyrwyr difreintiedig ac yn blaenoriaethu arian i'r rheiny sy'n astudio pynciau drud.

 

Cyhoeddodd UCM Cymru ei faniffesto, Gwell Addysg, Gwell Cymdeithas, yn gynharach y mis hwn sy'n manylu ar sut rydym am warchod a gwella cymorth i fyfyrwyr a symud at system gytbwys lle mae pob math o addysg yn hygyrch o ran cost.

 

Credwn nad yw'n gynaliadwy nac yn deg i osod cyfrifoldeb dros dalu am addysg ar ysgwyddau myfyrwyr pan mae'r gymdeithas gyfan yn rhannu'r budd a ddaw ohono.

 

Rydym yn cymryd rhan yn yr Adolygiad o Drefniadau Cyllido Addysg Uwch a Chyllid Myfyrwyr yng Nghymru (Adolygiad Diamond) sy'n edrych ar ffioedd dysgu fel rhan o'r system gyllido myfyrwyr yn ei chyfanrwydd. Rydym yn dadlau o blaid cadw'r trefniadau cymorth presennol ar gyfer ffioedd dysgu gydol tymor nesaf y Cynulliad fel rhan o strategaeth hirdymor i wrthdroi'r lefelau andwyol o ddyled sy'n wynebu myfyrwyr yn y dyfodol. Yn ogystal â hyn, rydym yn dadlau o blaid cynyddu cynhaliaeth ariannol, oherwydd gall cost byw fod yn un o'r ffactorau mwyaf heriol addysg i'r myfyrwyr tlotaf; gall cymorth ar gyfer cynhaliaeth fod o fudd yn y fan a'r lle sy'n sicrhau bod modd i rywun barhau mewn addysg, hyd yn oed pan fyddant yn wynebu trafferthion ariannol.

 

Yr hyn sydd ei angen arnom yw system addysg wedi'i hariannu'n gyhoeddus a'i darparu ar y cyd ac yn ddemocrataidd er budd y cyhoedd. Gwyddom o'n hymchwil ein hunain fod canran sylweddol o'r cyhoedd yn cefnogi UCM Cymru yn hyn o beth - gyda 70% o bobl yn dweud y dylai Llywodraeth Cymru roi blaenoriaeth i gynorthwyo myfyrwyr gyda dyledion yn sgil ffioedd dysgu.


Er bod undebau myfyrwyr yn deall y cyfnod ariannol anodd rydym yn byw ynddo, byddwn yn brwydro i'r eithaf i sicrhau nad myfyrwyr yw'r rhai sy'n gorfod talu o achos y dirwasgiad -   Byrweledol fuasai dileu system sy'n canolbwyntio ar fuddsoddi mewn myfyrwyr ac yn peryglu ffyniant economaidd yn y dyfodol.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

prifysgolion, Cymru, UCM Cymru, ymateb, addysg, myfyrwyr,

More NUS connect Articles

More Articles...