Menu

Ymateb i ganslo arholiadau TGAU, Safon UG ac Uwch 2021 yng Nghymru

Tuesday 10-11-2020 - 12:26

"Rhaid i asesu a gynhelir gan athrawon fod mor gadarn â phosibl er mwyn sicrhau bod y broses yn darparu canlyniad teg a chywir i bob myfyriwr."

Wrth ymateb i benderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo arholiadau TGAU, Safon UG ac Uwch yn 2021, meddai Llywydd UCM Cymru, Becky Ricketts:

“Bydd y penderfyniad hwn yn rhoi sicrwydd i fyfyrwyr ynghylch sut y cânt eu hasesu, ac rwy’n croesawu’r ffaith bod gan fyfyrwyr a staff addysgu nawr yr amser i gynllunio a pharatoi. Mae hyn hefyd yn atgyfnerthu’r ddealltwriaeth bod athrawon yng Nghymru yn cael eu gwerthfawrogi, ac mai nhw sydd yn y sefyllfa orau i ddarogan graddau myfyrwyr yn hytrach nag algorithm.

“Dangosodd argyfwng canlyniadau’r haf ddiffygion difrifol yn y modd yr aseswyd myfyrwyr yng Nghymru a ledled y DU, felly rwy’n falch bod Llywodraeth Cymru wedi dilyn cyngor yr adolygiad annibynnol o drefniadau dyfarnu ar gyfer cyfres arholiadau haf 2020.

“Mae nawr yn hanfodol bod gweinidogion, Cymwysterau Cymru a CBAC yn gweithio i sicrhau bod gan fyfyrwyr a staff hyder yn y broses. Rhaid i asesu a gynhelir gan athrawon fod mor gadarn â phosibl er mwyn sicrhau bod y broses yn darparu canlyniad teg a chywir i bob myfyriwr.

“Byddem yn cefnogi unrhyw alwadau am gymorth ychwanegol i helpu staff addysgu i addasu i oblygiadau'r newidiadau hyn. Credwn hefyd y dylid egluro’r sefyllfa ar gyfer cymwysterau galwedigaethol cyn gynted â phosibl er mwyn rhoi sicrwydd i'r dysgwyr hynny.

“Mae wedi dod yn amlwg nad yw arholiadau yn ffordd ddigonol o asesu myfyrwyr, ac mae UCM Cymru yn galw am adolygiad ehangach o’r defnydd o arholiadau fel dull ar gyfer asesu.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...