Menu

Ymateb Beth Button i Adolygiad Hazelkorn

Friday 18-03-2016 - 10:15
Beth resized

BEDAIR blynedd yn ôl, lansiodd UCM Cymru ddarn o waith nodweddiadol uchelgeisiol.

Pe baem yn rhwygo i fyny addysg ôl-16 yng Nghymru ac yn dechrau o'r dechrau - sut fath o system fuasai honno?

Yn rhydd o bob diddordeb personol, y nifer fawr o adolygiadau a'r sector a welwn bellach sydd wedi'i dorri a'i wahanu.

Bu hwn yn uchelgeisiol am iddo geisio ennyn diddordeb cymaint o fyfyrwyr yng Nghymru â phosibl mewn ymarferiad i ailgreu'r ffordd y maent yn dysgu. Er mwyn edrych y tu hwnt i'r blaenoriaethau gwleidyddol uniongyrchol ac ailddatblygu at yr hirdymor.

Ceisiodd yr ymarferiad Dychmygwch Addysg newid ffiniau'r ddeialog, y ddadl a'r drafodaeth ynghylch addysg yng Nghymru, a chanlyniad y comisiwn oedd gweledigaeth a ddatblygwyd gan fyfyrwyr a oedd yn cydnabod rhwystrau ac anghydraddoldeb y system bresennol, yn ogystal â chynnig ffyrdd o'u goresgyn.

Roedd y weledigaeth a ddaeth i'r amlwg yn cydnabod addysg fel proses gydol oes nad oedd yn arwain myfyrwyr ar un llwybr penodol. System a oedd yn golygu bod taith myfyriwr yn hyblyg, yn maddau camgymeriadau ac yn cynorthwyo'r rheiny a oedd am newid cwrs. Roedd myfyrwyr yn dychmygu system addysg lle roeddent yn rhan wirioneddol o gynllunio a chyd-greu eu haddysg gyda sefydliadau'n rhan o'u cymunedau ac yn weithredol ynddynt.

Ymlaen at heddiw, ac mae Dychmygwch Addysg gam yn nes at fod yn realiti.

Roedd Adolygiad Hazelkorn a gyhoeddwyd yr wythnos ddiwethaf yn cynnwys cyfran helaeth o'r hyn a argymhellodd ein comisiwn y dylai ddigwydd yn ein system addysg:

 

  • Mwy o bartneriaeth o fewn y sector
  • Ymagwedd gydweithredol i ddarparu addysg sy'n bodloni anghenion y dysgwyr a'r economi
  • Sefydliadau a chanddynt ymgysylltu dinesig wrth graidd eu gweithgareddau.
  • Cyngor cyllido sy'n gweithio i sicrhau tegwch ar draws pob math o ddysgu

 

I'r rheiny sydd wedi bod yn rhan o fudiad y myfyrwyr yng Nghymru am sbêl, yr un yw'r chwedl.

Am flynyddoedd, mae myfyrwyr wedi mynnu system addysg unedig; system wedi'i sbarduno gan anghenion myfyrwyr ac un sy'n ymatebol iddynt. Rydym wedi bod yn hir ddadlau y dylai strategaeth hirdymor, y tu hwnt i dymhorau etholedig pum mlynedd, fod ar flaen y gad wrth ddatblygu ein prifysgolion a'n colegau.

Yr hyn sydd ei angen arnom bellach yw ymrwymiad gan lywodraeth nesaf Cymru i gadw'r egwyddorion a osodwyd yn wreiddiol gan fyfyrwyr ddwy flynedd cyn i'r Athro Ellen Hazelkorn ddechrau ei hadolygiad.

Rhaid inni weld symudiad gwirionedd tuag at sefydliadau AU ac AB yn gweithio mewn partneriaeth â'u cymunedau lleol - ac am gyngor cyllido a rheolydd sy'n gallu llywio dwy ran y sector tuag at yr un amcan yn y pen draw.

Man cychwyn yn unig yw'r argymhellion o fewn yr adolygiad, sef cam cyntaf ar daith bwysig tuag at greu sector addysg ôl-16 yng Nghymru sy'n wirioneddol hygyrch, hyblyg, wedi'i wreiddio mewn partneriaeth ac yn rhan annatod o gymunedau.

Caiff mudiad y myfyrwyr yn aml ei gyhuddo o fod ar wahan i realiti, o feddwl yn haniaethol ac o osgoi'r realiti llym sy'n ein hwynebu.

Ond mae deilliannau'r adolygiad hwn - a'r llwyddiant enfawr a gafodd UCM Cymru mewn gwrthdroi'r toriadau arfaethedig yn y gyllideb addysg uwch - yn profi'r hyn y gellir ei gyflawni pan gaiff myfyrwyr gyfle i arwain o'r tu blaen.

Nawr yw'r amser i wleidyddion ddilyn ein harweiniad a gwireddu'r weledigaeth hon.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

adroddiad,hazelkorn,addysg,myfyrwyr,Cymru,addysg bellach,addysg uwch,prifysgol,coleg

More NUS connect Articles

More Articles...