Menu

Y newyddion o Gynhadledd UCM Cymru 2017

Wednesday 15-03-2017 - 13:51

Daeth myfyrwyr o bob cwr o Gymru ynghyd yn Llandudno ar 14 a 15 Mawrth ar gyfer cynhadledd flynyddol UCM Cymru, a hynny i ethol eu harweinwyr a gosod ein cyfeiriad ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Dydd Mawrth yn y Gynhadledd

Ddydd Mawrth, dysgodd y cynrychiolwyr am ddatblygiadau ym myd addysg Cymru ers iddynt gyfarfod ddiwethaf, gan gynnwys gwaith ar gyllid myfyrwyr, y cwricwlwm, a sut caiff y sector ôl-16 ei drefnu. Clywsant hefyd am waith UCM Cymru ar wrthdroi toriad Fy Ngherdyn Teithio a'n gwaith ymgyrchu i ryddhau y fyfyrwraig o Fangor, Shiromini Satkunarajah.

Yn ogystal, clywsant gan Tom Godwin, o Hope Not Hate Cymru, a gyflwynodd sesiwn ar sut i gael sgyrsiau anodd am ymfudo, a sut i newid agweddau pobl at y mater.

O ran etholiadau, etholwyd Swyddog y Menywod presennol Ellen Jones yn Llywydd nesaf UCM Cymru. Bydd hi'n dilyn y Llywydd presennol Fflur Elin, ac yn dechrau'r swydd ar 1 Gorffennaf. Cafodd y Dirprwy Lywydd presennol Carmen Smith ei hail-ethol am flwyddyn arall.

Etholwyd Kehkashan Ansari ail safle UCM Cymru ar Gyngor Gweithredol Cenedlaethol UCM y DU, tra etholwyd Jonathan Jones a Sian Jones Bwyllgor Gweithdrefnau Democrataidd UCM Cymru.

Gyda'r nos, roeddem yn anrhydeddu undebau myfyrwyr Cymru yng Ngwobrau blynyddol UCM Cymru. Cawsom adloniant gan Gymdeithas Ukulele Undeb Bangor, BU Dance, PoleFit, a SODA. Diolch i chi a llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu henwebu, eu gosod ar y rhestr fer, ac a enillodd!

Dydd Mercher yn y Gynhadledd

Ar ôl sylwadau agoriadol gan Ddirprwy Lywydd newydd-ail-etholedig UCM Cymru Carmen Smith, cymerodd y cynrychiolwyr ran mewn dadleuon ar gynigion. Bydd canlyniadau'r pleidleisiau ar gael ar-lein yn fuan.

Daw'r cynigion a gymeradwyont yn bolisi swyddogol UCM Cymru a byddant yn parhau mewn grym (rydym yn dweud eu bod 'ar y llyfr bolisi') am dair blynedd.Mewn tair blynedd, bydd y cynrychiolwyr yng Nghynhadledd UCM Cymru 2020 yn cael y cyfle i adnewyddu'r polisïau am dair blynedd arall (rydym yn galw hyn yn 'arbed y polisi').

Ar ôl cinio, cynhaliwyd Ignite Undeb - cyfle i gynrychiolwyr godi a siarad am unrhyw fater o'u dewis ...

Yn ogystal, croesawom Swyddog LHDTh+ (Safle i fenyw) UCM y DU, Melantha Chittenden, i drafod rhyddhad a gweithdy o greu breichledi braint. Hynny yw, fe greuodd y cynrychiolwyr freichledi trwy ychwanegu gleiniau am bethau fel ‘dod o’r DU’ neu ‘dod o gartref cefnogol’, a thynnu gleiniau am bethau fel ‘bod ag anabledd’ neu ‘wedi cael eich magu rywle trefol’. Cafwyd sgyrsiau hefyd gyda rhai o swyddogion rhyddhad UCM Cymru am faterion o bwys i’w hymgyrchoedd nhw.

O ran etholiadau, cafodd Charlotte Rose Billinghurst, Ryan George, Liam Powell, a Robert Simkins eu hethol i Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru, ac maen nhw'n dechrau eu swyddi ar unwaith.

Rydym hefyd wedi agor enwebiadau ar gyfer rôl llawn-amser, daledig Swyddog y Menywod UCM Cymru. Bydd y rôl hon yn cael ei ethol gan fyfyrwyrwragedd sy'n hunan-ddiffinio yng Nghynhadledd Menywod UCM Cymru ym mis Mai. Rydym hefyd wedi dechrau'r cyfnod cyflwyno cynigion ar gyfer yr holl ymgyrchoedd rhyddhad.

A dyna ddiwedd ar ddau ddiwrnod prysur i bob un ohonom yng Nghynhadledd UCM Cymru 2017. Diolch yn fawr i'r holl gynrychiolwyr a ddaeth ac a gymerodd ran, ac i bawb a weithiodd yn galed i wneud y digwyddiad yn llwyddiant. Diolch hefyd i Venue Cymru am roi croeso mor gynnes inni, ac i dref Llandudno am fod yn lleoliadau cynadledda mor hyfryd!

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...