Menu

Y Gynhadlaeth Nesaf - Wythnos Ymddiriedolwyr

Thursday 19-11-2015 - 12:10

Mae Dirprwy Llywydd UCM Cymru, Ebbi Ferguson, yn son am ei phrofiadau hi fel ymddiriedolwr ifanc. Dyma hi yn dweud pam ei bod hi'n meddwl y dylai mwy o bobl ifanc fanteisio ar y cyfle i wneud penderfyniadau pwysig... 

Adeiladu'r genhedlaeth nesaf o arweinwyr. 

Yr wythnos ddiwethaf, dathlodd elusennau ledled y DU wythnos ymddiriedolwyr. Ymddiriedolwyr yw'r bobl sydd yng ngofal elusennau. Maent yn chwarae rôl allweddol, yn gwirfoddoli eu hamser gan weithio gyda'i gilydd i wneud penderfyniadau pwysig ynglŷn â gwaith yr elusen. Mae Wythnos Ymddiriedolwyr yn ddigwyddiad blynyddol sy'n arddangos y gwaith gwych a wneir gan ymddiriedolwyr, yn ogystal â dwyn sylw at y cyfleoedd i gyfranogi sy'n bodoli ar gyfer pobl o bob rhan o gymdeithas er mwyn iddynt wneud gwahaniaeth.

Mae'n bur debyg bod y mwyafrif o undebau myfyrwyr wedi cael teisennau yn eu cyfarfodydd ymddiriedolwyr, er mwyn dathlu mor wych yw hi i fod â swyddogion myfyrwyr a phobl ifanc yn arwain mudiadau. Ac yn wir, mae hyn yn beth ardderchog!

Ni chaiff pobl ifanc eu cynrychioli'n gyfartal ar fyrddau elusennau ledled y DU. Er bod 12% o'r boblogaeth rhwng 18 a 24 oed, dim ond 0.5% o ymddiriedolwyr Cymru a Lloegr sy'n perthyn i'r grŵp oedran yma. Allan o gyfanswm o dros 810,000 o ymddiriedolwyr yng Nghymru a Lloegr, dim ond 4,220 sydd dan 24 oed.

I mi, un o'r rhwystrau mwyaf i gyfranogi oedd y teimlad o anghymwyster ac anallu.  Mae'r cyfrifoldeb o wneud penderfyniadau o bwys yn gallu peri ofn a gall eich digaloni.

Ar ddechrau Medi, fe'm hetholwyd i fwrdd ymddiriedolwyr Cyngor Ieuenctid Prydain (BYC). Mae'r bwrdd hwn yn unigryw, gan ein bod yn grŵp o aelodau sydd i gyd dan 25 oed, wedi ein hethol gan bobl ifanc, yn arwain elusen gwerth miliwn o bunnoedd.

Rwyf yn sicr i'r holl anogaeth a dderbyniais newid pethau i mi, a byddaf wastad yn ddiolchgar am hynny. Rhoddodd y cyfle i weithio ar fwrdd ymddiriedolwyr gryn hyder i mi, ac rydym yn enghraifft ddisglair o allu pobl ifanc i ddangos ein sgiliau, ein medrau a'n brwdfrydedd i greu newid positif.

Mae bod yn ymddiriedolwr ifanc yn brofiad eithriadol, ac yn anfoddus nid oes llawer o bobl yn cael y cyfle hwn. Anaml y caiff pobl ifanc y cyfrifoldeb o wneud penderfyniadau heddiw fydd yn effeithio ar ein bywydau yfory.

Mae rhwystrau'n bodoli i gyfleoedd, mynediad cyfartal ac mewn rhai achosion nid oes cyfleoedd ar gael o gwbl. Mae'r rhain yn bethau rydym yn eu gwneud, a byddwn yn parhau i ymladd drostynt. Ond yn y cyd-destun hwn, mae'n bwysig cofio'r pethau syml.

Anaml fyddaf i'n dweud unrhyw beth dwys, felly rwyf yn bodloni ar ddyfynnu pobl eraill. Dywedodd rhywun o'r enw Paul mewn llythyr,

"Felly anogwch eich gilydd ac adeiladwch y naill a'r llall fel rydych yn ei wneud eisoes."

A phe gallwn i ysgrifennu llythyr at bobl ifanc, dyna'r hyn fuaswn i'n ei ddweud. Gadewch i ni roi'r ystyr yn ôl mewn geiriau ffasiynol. Adeiladwch y naill a'r llall, anogwch eich gilydd ac ysbrydolwch eraill i ymgymryd â'r her.

Felly, wrth i ni ddathlu, gadewch i ni feddwl am ffyrdd y gallwn annog eraill i ymuno â ni. Ysbrydolwch arweinwyr y genhedlaeth nesaf fydd yn llunio cymdeithas lle mae'n gyffredin i bobl ifanc fod yn arwain, yn gwneud penderfyniadau allweddol ac yn creu eu yfory.

 

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, elusen, ymddiriedolwyr, pobl ifanc, pwysig, cymuned,

More NUS connect Articles

More Articles...