Menu

Y Diweddaf ar Turnaround

Friday 08-03-2019 - 14:30

Yr wythnos hon rydyn ni wedi cyhoeddi ein cynnig ar gyfer diwygio UCM ar gyfer y Gynhadledd Genedlaethol.

 

 

Dros y misoedd diwethaf mae'n teimlo fel pe baem ni wedi bod mewn cysylltiad fwy nag erioed. Rwyf am ddiolch yn bersonol i bob myfyriwr, swyddog sabothol, ac aelod staff mewn undebau myfyrwyr, sydd wedi cwrdd â ni, wedi siarad â ni, ac wedi ymateb i'n hymgynghoriad ar ddiwygio. Mae pob sgwrs yr ydym wedi ei chynnal wedi ein galluogi i gynhyrchu set o gynigion sy'n seiliedig ar dystiolaeth ac yn adlewyrchu dymuniadau ein mudiad yn gyffredinol.

 

Bydd y penderfyniadau a wneir yn y Gynhadledd Genedlaethol hon yn cael effaith ddwys ar UCM.  Mae pob Cynhadledd Genedlaethol yn bwysig, ond bydd hon yn penderfynu sut ddyfodol sydd i UCM, ac os oes dyfodol o gwbl.

 

Mae llawer i'w ddeall am ddiwygio. Bu'n broses hir sy'n cynnwys ystyriaethau cyfreithiol, goblygiadau ariannol, a nifer o ymgynghoriadau; y dylai undebau myfyrwyr a'u cynrychiolwyr ddarllen drwy’r rhain cyn y Gynhadledd Genedlaethol.

 

Y lle gorau i ddechrau darllen yw'r ddogfen Nodiadau a Chanllawiau Diwygio UCM sy'n rhoi trosolwg o'r cynigion ar gyfer diwygio.

 

Ar ôl hynny, os byddwch chi'n ymweld â Hyb Turnaround fe welwch set o ddogfennau manwl sy'n cynnwys popeth sydd ei angen arnoch am Turnaround. Mae'r rhain yn wirioneddol bwysig, felly mae'n werth mynd drwyddyn nhw a'u rhannu â'ch cynrychiolwyr.

 

Os ydych chi am sgwrsio ymhellach am y diwygiadau arfaethedig, gwnewch yn siŵr eich bod yn archebu lle ar Gymhorthfa Skype.

 

Rhwng nawr a'r Gynhadledd Genedlaethol yw'r cyfle i ofyn unrhyw gwestiynau sydd gennych ar ddiwygio, felly cysylltwch â ni ar bob cyfrif.

 

Diwrnod Rhyngwladol y Menywod Hapus

 

I ddathlu Diwrnod Rhyngwladol y Menywod 2019, rwy'n cymryd rhan mewn Panel DRhM ar y testun 'Menywod mewn Addysg'. Byddaf yn sôn am effeithiau newidiadau yn y sector AB i ddysgwyr sy’n fenywod a phwysigrwydd trawstoriadaeth wrth ddeall profiad menywod mewn addysg. Rwy'n edrych ymlaen at weld sut y byddwch chi'n dathlu, felly peidiwch ag anghofio defnyddio #IWD2019.

 

Yn ddiweddar, rhannodd Sarah, Swyddog Menywod UCM ei chynlluniau ar gyfer Mis Hanes Menywod, felly edrychwch ar sut y gallwch chi gymryd rhan.

 

Ymgyrch Tlodi’r Misglwyf

 

Yr wythnos hon lansiodd Swyddog Menywod Cymru, Chizi Phiri, ymgyrch #TerfynarDlodirMisglwyf, yn galw ar Lywodraeth Cymru i wneud buddsoddiad parhaus a strategol wrth fynd i'r afael â thlodi’r misglwyf ymhlith menywod a merched mewn addysg yng Nghymru. Dyma grynodeb o’r holl sylw gwych yn y cyfryngau mae'r ymgyrch wedi’i ddenu hyd yma.

 

Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol

 

Ddoe oedd Diwrnod Iechyd Meddwl y Brifysgol a rhyddhaodd Eva, Is-lywydd (Lles), fideo yn galw arnom i gymryd y cam nesaf ymlaen a herio prifysgolion a cholegau dros eu diffyg cefnogaeth iechyd meddwl. Hefyd, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru £2 filiwn o gyllid newydd ar gyfer prifysgolion yng Nghymru i wella iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr. Rwy'n hynod falch o ddweud bod hyn i raddau helaeth oherwydd gwaith caled UCM Cymru ac ymgyrchu gan ein hundebau myfyrwyr. Beth am fwrw golwg ar yr hyn a wnaethon ni ar gyfer #UniMentalHealthDay a'n hadnoddau?

 

Confensiwn

 

Yn ystod y cyfnod cyn y Gynhadledd Genedlaethol mae cyfle i ddod at ein gilydd yng Nghonfensiwn UCM. Os oes gan eich undebau myfyrwyr ddiddordeb mewn llunio dyfodol Gwasanaethau UCM, gan drafod sut y gallwn greu elw ar gyfer ein mudiad, a dathlu Gwobrau Best Bar None, gwnewch yn siŵr eich bod chi wedi cofrestru erbyn 12pm dydd Mawrth 12 Mawrth

 

Bwrdd crwn HEPI

 

Ddydd Llun, mynychais gyfarfod bwrdd crwn HEPI ar gydraddoldeb, amrywioldeb a chynhwysiant mewn AU. Siaradais am gyfrifoldeb prifysgolion i fynd i'r afael â'r rhwystrau strwythurol sy'n atal myfyrwyr rhag mynd i mewn i addysg a chael llwyddiant. Yn ogystal, trafodwyd sut y gall sefydliadau AU gynorthwyo newid diwylliannol, sy'n gwneud addysg yn fwy cynhwysol i bawb.

 

Mewn undod,

 

Shakira Martin

Categories:

Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...