Menu

UCM Cymru'n galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i #AchubShiromini

Saturday 25-02-2017 - 16:53
Shiromini

Mae UCM Cymru wedi galw ar yr Ysgrifennydd Cartref i ymyrryd i atal allgludiad Shiromini Satkunarajah, myfyrwraig ym Mangor

Mae Shiromini, myfyrwraig peirianneg electronig yn ei thrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor, ar fin cael ei halltudio i Sri Lanka ddydd Mawrth – er ei bod dim ond tri mis i ffwrdd o raddio.

Cyrhaeddodd Shiromini yn y Deyrnas Gyfunol gyntaf yn 2011. Rhoddwyd Caniatâd Diamod i Aros i hi a’i mam tra iddi gwblhau ei ThGAU wedi i’w thad farw.

Rhoddwyd Caniatâd Diamod i Aros pellach ar ôl apêl er mwyn i Shiromini gwblhau ei haroliadau Lefel A a dechrau cwrs prifysgol. Pan i hwnnw ddarfod, ni roddwyd Caniatâd Diamod i Aros na lloches pellach, ond caniatawyd i Shiromini aros yn y Deyrnas Gyfunol – a pharhau â’i chwrs prifysgol – tra’n apelio.

Mae cais lloches wedi ei wrthod nawr ac mae Shiromini a’i mam wedi cael eu trosglwyddo i ganolfan gadw, tra’n aros i gael eu hallgludo i Sri Lanka ddydd Mawrth. Nid oes ganddyn nhw deulu neu ffrindiau yno, ac mae Shiromini dim ond misoedd i ffwrdd o gwblhau ei gradd mewn Peirianneg Electronig ym Mhrifysgol Bangor.

Mae Dirprwy Lywydd UCM Cymru Carmen Smith ac Is-lywydd Addysg a Lles Undeb Bangor Helen Marchant wedi ysgrifennu ar frys at yr Ysgrifennydd Cartref Amber Rudd AS heddiw i ofyn iddi ddefnyddio’i phŵer diamod i atal yr allgludiad annynol a didrugaredd hwn.

Yn eu llythyr, dywedodd Ms Smith a Ms Marchant:

“Atgoffwn chi, Ysgrifennydd Cartref, fod Shiromini wedi byw yn a chyfrannu at y Deyrnas Gyfunol ers 2011, ac mae dal yn ddim ond 20 oed. Credwn y byddai’n arbennig o ddidrugaredd i'w hallgludo i wlad nad oes ganddi unrhyw gysylltiadau cymdeithasol na diwylliannol ynddi, a hynny ar oed a dderbynir yn gyffredinol y byddai’n dal i allu byw gartref gyda’i mam pe bai’n ddeilydd pasbort Prydeinig.

“Atgoffwn chi hefyd o’r gwerth y gall Shiromini ei ddwyn i’w chymdeithas leol a’r Deyrnas Gyfunol. Gwyddwn fod y Deyrnas Gyfunol yn profi prinder sgiliau pryderus iawn mewn pynciau STEM. A hithau’n ddarpar-raddedig yn y Dosbarth Cyntaf mewn peirianneg, mae’n amlwg fod gan Shiromini’r potensial i gyfrannu’n gadarnhaol i’r Deyrnas Gyfunol. Mae’n annealladwy y gellid amddifadu’r Deyrnas Gyfunol o hynny.

“Gwyrthwynebwn y penderfyniad annynol i allgludo Shiromini i Sri Lanka. Ni does ganddi deulu yno, na ffrindiau, ac mae eisoes wedi cyfrannu cymaint i’r Deyrnas Gyfunol.

“Fel Ysgrifennydd Catref, mae ganddoch y pŵer i weithredu. Gofynnwn ichi weithredu ar frys yn ystod y penwythnos i atal allgludiad Shiromini a’i mam.”

DIWEDD

Nodiadau i olygyddion

Cyswllt UCM Cymru: Cerith Rhys Jones – 07875 132 174 – Cerith.rhys-jones@nus-wales.org.uk

Gwybodaeth gefndirol 

1.1         Mae llythyr llawn Ms Smith a Ms Marchant at yr Ysgrifennydd Cartref ar gael ar http://www.nusconnect.org.uk/resources/nus-wales-letter-to-the-home-secretary-shiromini-satkunarajah

1.2         Wrth ysgrifennu hwn, mae gan ddeiseb ar Change.org yn gofyn i’r Ysgrifennydd Cartref i weithredu 5,751 llofnod: https://www.change.org/p/amber-rudd-mp-stop-shiromini-getting-deported-she-is-three-months-away-from-completing-a-degree

Ynghylch UCM Cymru

Mae UCM Cymru yn gyd-ffederasiwn o undebau myfyrwyr sy’n cynrychioli dros 300,000 o fyfyrwyr y wlad. Fel yr unig lais sy’n cynrychioli myfyrwyr yng Nghymru, mae UCM Cymru’n cynrychioli myfyrwyr ym mhob undeb myfyrwyr sy’n perthyn i UCM yn y sectorau AU ac AB; mae’r rhain yn cynnwys wyth sefydliad addysg uwch a phob coleg addysg bellach yng Nghymru.

Mae UCM Cymru yn bodoli er mwyn hyrwyddo, amddiffyn ac ymestyn hawliau myfyrwyr a datblygu a chefnogi undebau myfyrwyr cadarn. Rydym yn brwydro yn erbyn rhwystrau i addysg; rhoi grym i fyfyrwyr i ffurfio profiad dysgu o ansawdd uchel a'r byd o'u cwmpas; yn ogystal â chynorthwyo undebau myfyrwyr dylanwadol, democrataidd sydd ag adnoddau digonol.

Yn ogystal ag ymgyrchu ar ran ein haelodau, mae UCM Cymru’n darparu ystod o hyfforddiant i undebau myfyrwyr, gan gynnwys hyfforddiant ar gyfer swyddogion llawn amser, swyddogion rhan amser a staff. Rydym yn darparu cefnogaeth i undebau myfyrwyr er mwyn sicrhau y gallant ymgysylltu’n gadarnhaol â’r datblygiadau polisi diweddaraf sy’n effeithio arnynt.

Prif werthoedd UCM Cymru yw democratiaeth, cydraddoldeb a chyfunoliaeth. Credwn y dylai mudiad myfyrwyr gael ei arwain gan fyfyrwyr a bod addysg o fudd i'r unigolyn ac i gymdeithas.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...