Menu

UCM Cymru'n croesawu "gweledigaeth gyffredin, newydd" i addysg ôl-16

Tuesday 31-01-2017 - 09:57
Dsc 0950

Efallai y byddwch yn gyfarwydd â rhywbeth o’r enw Adolygiad Hazelkorn. Roedd yn adolygiad o addysg a hyfforddiant yng Nghymru, a gomisiynwyd gan Lywodraeth Cymru ac a arweiniwyd gan yr Athro Ellen Hazelkorn, a’i bwrpas oedd edrych ar sut caiff addysg ôl-orfodol ei rheoli yng Nghymru. 

Comisiynwyd yr adolygiad ‘nôl ym mis Gorffennaf 2015 ac fe gyhoeddodd ei adroddiad terfynol fis Mawrth diwethaf. Ers hynny, mae Llywodraeth Cymru wedi bod yn gweithio ar yr hyn y bydd yn ei wneud mewn ymateb i argymelliadau’r adroddiad. Un ohonynt oedd i greu “gweledigaeth gyffredin, newydd” ar gyfer addysg ôl-orfodol yng Nghymru, ac i ddod â rheoli a chyllido’r sectorau addysg bellach ac uwch at ei gilydd dan gorff newydd.

Gwnaeth Ysgrifennydd Addysg Llywodraeth Cymru, Kirsty Williams AC, ddatganiad yn y Senedd heddiw i esbonio tipyn am gynlluniau’r Llywodraeth. Cyhoeddodd fod Llywodraeth Cymru yn derbyn nifer o argymelliadau’r adolygiad, gan gynnwys y rheini ar ddatblygu gweledigaeth newydd ar gyfer y sector a chreu’r corff newydd.

Ar ôl datganiad Ms Williams, dywedodd Llywydd UCM Cymru Fflur Elin:

“Ein gweledigaeth ni yw fod holl ddysgwyr Cymru, waeth beth eu hamgylchiadau, yn gallu buddio o, a bod yn bartneriaid gweithgar mewn, Addysg Gynhwysol. Mae hynny’n golygu fod gan fyfyrwyr gyfle i lunio eu haddysg. Mae’n golygu system addysg wedi ei llywio gan eu hangenion.

“Mae myfyrwyr wedi bod yn galw am ddiwedd i’r gystadleuaeth rhwng y sectorau addysg bellach ac uwch ers blynyddoedd, ac i’r sectorau hynny fod wrth galon eu cymunedau. Gobeithiwn y bydd y weledigaeth gyffredin, newydd hon i’r sector yn helpu gwireddu hynny.

“Rydym hefyd yn croesawu’r cyhoeddiad y bydd corff newydd yn gyfrifol am addysg ôl-orfodol. Gobeithiwn y bydd gan y corff hwn y pwerau sydd eu hangen i osod cyfeiriad y sector yn y dyfodol a sicrhau fod pob sefydliad yn blaenoriaethu anghenion Cymru a myfyrwyr Cymreig.

“Gan gadw mewn cof yr egwyddor y dylai myfyrwyr fod yn bartneriaid gweithgar yn eu haddysg, rhaid i UCM Cymru gadw ei le fel sylwedydd ar fwrdd y corff newydd. Rydym hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru i sicrhau fod lleisiau’r rheini sy’n dysgu yn y gweithle neu’r gymuned, yn ogystal â phrentisiaid, yn cael eu clywed.

“Rhaid i addysg fod yn hygyrch ac yn hyblyg i bawb. Rydym felly’n disgwyl gweld cefnogaeth i fyfyrwyr sy’n rhieni, yn ofalwyr, yn geiswyr lloches, neu sydd wedi ymddieithrio o’u teuluoedd. Rhaid hefyd cael ymrwymiad i sicrhau fod dysgwyr yn cael eu cynrychioli, a’u bod yn gallu cyfranogi’n llawn i’w haddysg, drwy systemau Llais Myfyrwyr.

“Mae hwn yn gyfnod pwysig a chyffrous i’r sector, gan fod cyllid myfyrwyr a diwygio’r cwricwlwm dan ystyriaeth hefyd. Rhaid ystyried pob un o’r pethau hyn gyda’i gilydd—a rhaid i’r ymagwedd newydd gyflawni system sy’n addas ar gyfer y genhedlaeth bresennol o ddysgwyr yn ogystal â rhai’r dyfodol, sy’n addas ar gyfer yr economi, ac yn addas ar gyfer Cymru. Proses hir fydd hon, ac ydrychwn ymlaen at barhau i weithio’n adeiladol â Llywodraeth Cymru ac Undebau Myfyrwyr i gadw myfyrwyr wrth ei chalon.”

Os hoffech ddarllen adroddiad Adolygiad Hazelkorn yn llawn, gallwch gael gafael arno yma. Gallwch hefyd ddarllen y blog hwn i weld beth oedd gan Llywydd UCM Cymru bryd hynny, Beth Button, i’w ddweud pan gyhoeddwyd argymelliadau’r adolygiad.

Categories:

Blogs, Education, UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru,fflur elin,hazelkorn,llywodraeth cymru

More NUS connect Articles

More Articles...