Menu

UCM Cymru ac Undebau yn rhwystro toriadau o £41 miliwn i Addysg Uwch

Tuesday 01-03-2016 - 16:27

Cafodd undebau myfyrwyr ledled Cymru lwyddiant ymgyrchu mawr, gyda myfyrwyr yn camu i'r adwy i sicrhau nad oedd y toriad arfaethedig o £41 miliwn i Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru yn mynd yn ei flaen.

Fis Rhagfyr, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru gyllideb ddrafft oedd yn cynnwys toriad o £41 miliwn yng nghyllid CCAUC. Roedd UCM Cymru'n ofni'r effaith y byddai'r toriadau hyn yn ei gael ar wasanaethau hollbwysig i fyfyrwyr yn ogystal â blaenoriaethau ehangu mynediad.

Yng Nghymru, rydym eisoes wedi gweld Addysg Bellach yn dioddef wrth i gyllidebau gael eu cwtogi o 12% ers 2013. Mae cyllid addysg i oedolion bron wedi diflannu: bu toriad o hanner llynedd yn unig. Mae nifer y myfyrwyr rhan amser wedi lleihau'n gyson wrth i bolisi ffioedd frathu. Roedd y toriad arfaethedig hwn yn edrych fel ymosodiad arall ar sector oedd eisoes yn dioddef, sector sy'n aml yn gorfod brwydro dros swm o arian sy'n edwino.

Gan ein bod ni'n cynrychioli holl fyfyrwyr Cymru, ein hamcan yw amddiffyn cyllido ar draws yr holl sector. Pan rydyn ni'n galw am amddiffyn un gyllideb, rydyn ni'n gwybod y gallai hyn fod ar draul un arall. Mae'n sefyllfa annioddefol i fod ynddi, fel mae'r toriadau di-baid yn y sector i sefydliadau.

Fis diwethaf, serch hynny, gwelwyd ymrwymiad gwirioneddol i fyfyrwyr yng Nghymru, ymrwymiad a ddaeth yn sgil llais cyfunol mudiad y myfyrwyr. Mewn ymateb i'r cyhoeddiad parthed y gyllideb, mae undebau ledled Cymru wedi ymgyrchu yn ystod yr wythnosau diwethaf i sicrhau bod myfyrwyr yn cael eu cynrychioli yn y broses o lunio penderfyniadau gwleidyddol. Trefnodd undebau gyfarfodydd gyda'n AC ac aethant ati i lobïo ein sefydliadau. Cynhaliwyd cyfweliadau ar gyfer y cyfryngau a chafwyd cyfarfod â Huw Lewis, Gweinidog Addysg Llywodraeth Cymru. Talodd yr holl waith caled ei ffordd; nid yn unig ydyn ni wedi gweld y toriad yng nghyllid CCAUC wedi'i leihau o £10 miliwn, hefyd cafwyd ymrwymiad, gydag amddiffyniad ariannol i Addysg Bellach, buddsoddiad mewn prentisiaethau a chyrsiau rhan amser.

Mae'r gyllideb yn dangos fod buddsoddiad cynyddol ar draws y sector yn  bosib, a does dim rhaid gosod un garfan yn erbyn y llall. Rydym yn unedig yn ein hawydd i weld sector addysg sy'n hygyrch i bawb, yn hyblyg ac y fforddiadwy. Yr wythnos hon dylem ddathlu'r ffaith bod hyn wedi'i gymeradwyo gan y llunwyr penderfyniadau.

Ni fyddwn yn rhoi'r gorau i ymladd dros hyn chwaith; rydym yn gryf fel mudiad, a rhaid i ni barhau i fod yn gryf yn y cyfnod sy'n arwain at Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol. Mae'r frwydr ar fin dechrau, a chaiff polisïau addysg eu rhyddhau bron iawn yn wythnosol. Mae gennym gyfle i lunio addysg am y genhedlaeth nesaf. Rhaid i ni fod yn feiddgar, a rhaid i ni frwydro dros yr egwyddorion sy'n perthyn i system addysg deg.

Mae angen i ni barhau i gael ein lleisiau wedi'u clywed; lle gwelwn addysg yn cael ei hamddifadu o adnoddau, rhaid i ni dynnu sylw at hynny. Mae gwell system addysg yn arwain at well cymdeithas. Dylem i gyd fod yn falch o'r camau rydyn ni wedi'u cymryd tuag at yr amcan hwnnw.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...