Menu

UCM Cymru a CCAUC yn cryfhau eu partneriaeth

Thursday 09-06-2016 - 15:54

Ddoe arwyddodd UCM Cymru a Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCAUC) femorandwm o ddealltwriaeth yn amlinellu sut bydd y ddau fudiad yn gweithio gyda'i gilydd yn y dyfodol. 

Mae'r cam hanesyddol hwn yn ffurfioli perthynas sydd eisoes yn un gref rhwng y ddau fudiad, a bydd yn sicrhau bod UCM Cymru a CCAUC yn parhau i weithio gyda'i gilydd i sicrhau bod buddiannau ac anghenion myfyrwyr yn cael sylw teilwng, a'u bod wrth galon y naill fudiad a'r llall. 

Mae UCM Cymru'n falch o'r ffaith fod Cymru wedi bod yn arwain y ffordd o ran hyrwyddo cyfleoedd newydd i sefydlu partneriaeth yn ein sefydliadau, gan osod myfyrwyr wrth graidd eu profiad dysgu. 

Mae'r ymagweddiad blaengar hwn tuag at bartneriaeth o fewn y sector a'n partneriaeth gyda CCAUC wedi galluogi nifer o fentrau, megis pob undeb myfyrwyr yng Nghymru'n cynhyrchu adroddiad blynyddol ar ansawdd, a phob darparydd Addysg Uwch yng Nghymru'n datblygu siarter myfyrwyr. Mae Llywydd UCM Cymru yn sylwedydd ar gyngor CCAUC, a thrwy waith  Wise Cymru, rydym wedi datblygu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng sefydliadau, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Meddai Beth Button, Llywydd UCM Cymru: 'Mae'r berthynas rhwng UCM Cymru a CCAUC wedi bod yn un allweddol, mewn cryfhau'r ymagweddiad tuag at bartneriaeth o fewn y sector a sicrhau bod myfyrwyr wrth galon ein system addysg uwch. Dylid dathlu'r berthynas sydd gennym ni fel sector, ac mae'r memorandwm yn nodi cam sylweddol mewn ffurfioli'r berthynas hon.  Swyddogaeth UCM Cymru yw hyrwyddo hawliau myfyrwyr - mae perthynas fel hon yn ein helpu i gyflawni hyn.'

Meddai Dr. David Blaney, Prif Weithredwr CCAUC: Mae buddiannau myfyrwyr yn graidd i'r hyn rydyn ni'n ei wneud. Mae mudiad y myfyrwyr yn wynebu nifer o newidiadau a heriau yn ystod y flwyddyn sydd i ddod, megis Adolygiad Diamond, ac mae ein perthynas ag UCM Cymru'n eithriadol o fanteisiol. Mae'r Memorandwm o Ddealltwriaeth hwn yn nodi pennod arall yn y bartneriaeth gref sydd wedi bodoli rhyngom ag UCM Cymru, a bydd hyn yn parhau am flynyddoedd i ddod.'

Meddai Llywydd etholedig UCM Cymru, Fflur Elin: 'Mae hwn yn gam cadarnhaol dros ben i fyfyrwyr a sefydliadau yng Nghymru fel ei gilydd. Mae'r memorandwm yn gosod sylfeini ar gyfer partneriaeth gynyddol, sy'n sicr o fod yn beth da i bawb'. 

Mynychwyd y digwyddiad gan nifer o undebau myfyrwyr o bob rhan o Gymru, gan gynnwys Bangor, Caerdydd, Abertawe, Prifysgol De Cymru, yn ogystal â Choleg Cerdd a Drama Cymru a Choleg Caerdydd a'r Fro. Roedd cynrychiolwyr ar ran nifer o fudiadau o'r sector hefyd yn bresennol - gan gynnwys y Coleg Cymraeg Cenedlaethol, Colegau Cymru, y Brifysgol Agored a Phrifysgolion Cymru.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

bellach uwch addysg bellach addysg uwch HE FE addysg myfyrwyr Cymru UCM Cymru HEFCW CCAUC partneriaeth cryfhau,

More NUS connect Articles

More Articles...