Menu

The Ramos Round-Up Issue 1 | Y Diweddaraf gan Ramos

Tuesday 01-10-2019 - 10:40

Croeso i amser prysuraf y flwyddyn - Glasfyfyrwyr!

Dechrau’r flwyddyn academaidd yw'r amser mwyaf blinedig ond mwyaf boddhaus i fod yn swyddog myfyrwyr. Rwy’n dal i gofio cyrraedd y DU - heb unrhyw ffrindiau, ddim yn gwybod beth i’w ddisgwyl a dim syniad beth oedd Undeb Myfyrwyr. Cwrddais â chynrychiolydd o'r UM - iddyn nhw doeddwn i’n ddim ond myfyriwr arall yn gofyn cwestiynau gwirion, ond i mi roedd yn brofiad a newidiodd fy mywyd! Dychmygwch, y myfyrwyr y byddwn yn siarad â nhw dros yr wythnosau nesaf fydd myfyrwyr gweithredol yfory, ymgyrchwyr y mis nesaf a swyddogion etholedig y flwyddyn nesaf. Ar hyd a lled y wlad bydd cannoedd o swyddogion myfyrwyr yn treulio miloedd o oriau’n ymgysylltu â miliynau o fyfyrwyr, ac mae'n anrhydedd enfawr bod yn rhan o hynny!

Mae undebau myfyrwyr wedi bod yn gyfrwng i fyfyrwyr ymgyrchu ar y materion allweddol maen nhw’n eu hwynebu - mynd i'r afael â thrais rhywiol ar y campws; lobïo eu sefydliadau i gael gwell darpariaeth iechyd meddwl; ymladd yn erbyn costau cudd ar gyrsiau a ffioedd annheg - hyn oll a chymaint mwy.

Nod y Cylchlythyr Datblygiad Undebau newydd hwn yw dathlu eich UM, gwaith eich myfyrwyr a'ch swyddogion, yn ogystal â rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein Gwaith ar Ddatblygiad Undebau. I gael rhagor o wybodaeth am fy mlaenoriaethau fel eich Is-Lywydd Datblygu Undebau, ewch i fy nhudalen ymgyrch a pheidiwch ag anghofio ymweld â CaruUMau i sicrhau eich bod yn cael y wybodaeth ddiweddaraf am waith UMau eraill.

Ar ôl ychydig fisoedd cyntaf gwych fel eich Is-Lywydd DU, gan ymweld â rhai o'ch UMau a chwrdd â'ch swyddogion mewn gwahanol gynadleddau, dwi’n methu aros i gael dechrau. Byddaf yn ymweld â chymaint o'ch campysau â phosib yn ystod yr amser allweddol hwn ac yn ystod y flwyddyn nesaf. Rydw i’n gobeithio y bydd ein llwybrau’n croesi!

#CaruUMau,

Erica Ramos

 

Welcome to the busiest time of the year - Freshers!

The start of a new education year is the most exhausting but the most rewarding time to be a student officer. I still remember arriving in the U.K. with no friends, not knowing what to expect, and no idea what a students’ union was. I met a rep from the SU - for them it was just another student asking stupid questions - but for me it was life changing! Just imagine, the students we speak to over the next few weeks will be the student activists of tomorrow, the activists of next month, and the elected officers of next year. Up and down the country, hundreds of student officers will put in thousands of hours engaging millions of students, and it’s an absolute honour to be a part of that!

Students’ unions have been the vehicle for students to campaign on issues that they face; tackling sexual violence on campus, lobbying their institutions for better mental health provision, fighting hidden course costs and unfair fees – in all of this and so much more.

This new union development newsletter, aims to celebrate your students' union, your students and officers’ work, whilst also providing you updates on union development work. For more on my priorities as your Vice President Union Development, visit my campaign page and don’t forget to visit LoveSUs to ensure you’re updated on other students' unions work.

After a great first couple of months as your VPUD, visiting some of your SUs, meeting your officers in different conferences, I absolutely cannot wait to get started. I will be visiting as many of your campuses during this crucial time and over the next year. Hopefully we'll cross paths!

#LoveSUs,

Erica Ramos

Arddangos y gorau ... Undeb Myfyrwyr Caer

Showcasing the best...Chester Students' Union

Chester Students’ Union Vice President, Rio Hall

Daw ein hastudiaeth achos cyntaf o Undeb Myfyrwyr Caer. Fe wnaethon nhw benderfynu peidio â chodi tâl aelodaeth ar gyfer eu holl gymdeithasau, sydd wedi annog llawer mwy i ymuno â nhw, gan wella profiad myfyrwyr.  Roedd y ffioedd yn arfer amrywio o £2 i £30, ond gallwch weld sut y gwnaethon nhw drawsnewid eu grwpiau myfyrwyr a chynyddu llesiant myfyrwyr.

DARLLENWCH YR ASTUDIAETH ACHOS YN LLAWN>

Chester Students’ Union Vice President, Rio Hall

Our first case study comes from Chester Students’ Union. They decided to make all their society memberships free of charge, which has encouraged increased sign-ups and an improved student experience.  Fees used to range from £2 to £30, but see how they transformed their student groups and increased student wellbeing.

READ THE FULL CASE STUDY >

‘Ar daith’ yn swyddogol! 

Fel rhan o gynlluniau swyddogion i gynyddu presenoldeb UCM ar y campws, fe wnaethon ni greu ‘pecynnau UCM' y gall swyddogion a staff eu defnyddio mewn digwyddiadau ar gyfer y Glas, ac wrth i ni ymweld â’ch campysau drwy gydol y flwyddyn. Rydyn ni wedi bod yn galw heibio i siarad â chi am gofrestru pleidleiswyr, ein Cynllun Gweithredu newydd a'r ymgyrch sy’n cael ei blaenoriaethu. I weld sut rydyn ni'n eich cynrychioli chi, gwyliwch ein fideo heddiw.

Partneriaeth â’r Co-op

Byddwch wedi gweld y cyhoeddiad am Wasanaethau UCM yn gweithio gyda'r Co-op i roi cyfle i aelodau redeg siopau masnachfraint y Co-op. Rwy'n falch iawn ein bod wedi gallu dod i'r cytundeb hwn gydag un o'n partneriaid hirsefydlog ac edrychaf ymlaen at weld y trefniadau rhyddfraint newydd hyn yn cael eu defnyddio gan ein haelodau.  Darllenwch yr erthygl ar Connect

Oes 5 ‘da ti?

Gan weithio gyda’r Comisiwn Etholiadol, rydym wedi cyhoeddi’r pecyn cymorth Oes 5 ‘da ti? - yn llawn adnoddau i’ch helpu i atgyfnerthu eich ymgyrchoedd cofrestru pleidleiswyr ar draws pob rhan o'r DU. Defnyddiwch yr asedau i wneud y gorau o gofrestru myfyrwyr ac annog myfyrwyr i fynd allan a phleidleisio. Dyma'n cyfle ni i osod yr agenda a sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed.

Na i Ddim Cytundeb

Waeth sut y gwnaethoch chi bleidleisio yn y refferendwm, gallwn i gyd gytuno y byddai Brexit Heb Gytundeb yn drychineb. Cefnogwch ymgyrch Na i Ddim Cytundeb heddiw!

Lawrlwythwch y Podlediad Nawr!

Mae'r podlediad addysg wleidyddol cwbl newydd "Cadwch e’n Cwîar" allan nawr, wedi'i greu gan dîm yr ymgyrch LHDT+.  Testun y bennod gyntaf yw hygyrchedd mewn digwyddiadau balchder, felly gwrandewch arni heddiw.

Ar y gweill...

MAE’N AMSER I GAEL GWASANAETH ADDYSG CENEDLAETHOL

Gallwch fwydo i mewn i‘r Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol (GAC) - rydyn ni am glywed eich barn.

Rhannwch eich syniadau â ni

MIS HANES CROENDDU

Cynhelir Mis Hanes Croenddu o ddydd Mawrth, 1 Hydref i ddydd Iau, 31 Hydref.  Cadwch lygad ar Connect a chyfryngau cymdeithasol i weld beth fyddwn ni'n ei wneud i nodi'r achlysur.

Gallwch ganfod rhagor o wybodaeth

 

 

On the ground...

Officially 'On Tour'...
As part of the officers' plans to raise NUS' visibility on campus, we created 'NUS pop up' packs that officers and staff can use at Freshers events and ongoing visits to your campuses throughout the year. We’ve been popping up to talk to you about voter registration, our new Plan for Action and the priority campaign. See how we represent you; watch our video today.

Got 5?
Working with the Electoral Commission, we've published the Got 5? toolkit which is full of assets to help drive your voter registration campaigns across all corners of the UK. Use the assets to optimise student registration and encourage students to get out and vote. This is our chance to set the agenda and ensure student voices are heard.

Co-op Partnership
You’ll have seen the announcement about NUS Services working with the Co-op to provide members with the opportunity to operate Co-op franchise stores.

I’m really pleased we’ve been able to strike this agreement with one of our long-standing partners and look forward to seeing these new franchises taken up by our members.

Download the podcast NOOOW!
The all-new political education podcast "Keeping It Queer" is out now, created by the LGBT+ campaign team.

The first episode topic is Accessibility at Pride so listen in today.

No To No Deal
Regardless of how you voted in the referendum, we can all agree a no deal Brexit would be a disaster. 

Sign up and support the No To No Deal campaign today!

In the pipeline...

// IT'S TIME FOR A NATIONAL EDUCATION SERVICE

Feed into the National Education Service (NES) – we want to hear your views.

// BLACK HISTORY MONTH

Black History Month takes place from Tuesday, 1 October to Thursday, 31 Oct. 👀 Keep a look out on Connect and social media to see what we'll be doing to mark the occasion.

Is-lywydd (Datblygu Undebau)

#CaruUMau

Y Diweddaraf gan Ramos

Erica Ramos,
Vice President, Union Development

Categories:

Blogs, Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...