Menu

Sylw UCM Cymru ar yr etholiad cyffredinol brys

Wednesday 19-04-2017 - 10:07

Gyda dim ond 50 diwrnod tan yr etholiad cyffredinol, mae UCM Cymru yn galw ar bob plaid wleidyddol i wneud ymrwymiadau cryf i fyfyrwyr a phobl ifanc a fydd yn sicrhau na fydd ymadawiad y DU o'r Undeb Ewropeaidd yn cael effaith andwyol ar eu dyfodol.

Mae pobl ifanc a myfyrwyr, a bleidleisiodd yn bennaf i Aros, am weld y pleidiau'n cynhyrchu maniffestos clir sy'n cynrychioli eu buddiannau, nid yn unig a wnelo ag ymadawiad y DU o'r UE, ond ar gyfer pum mlynedd lawn Llywodraeth nesaf y DU.

Gydag etholiadau lleol yn digwydd fis Mai, refferendwm yr UE ac etholiadau'r Cynulliad y llynedd, ac etholiad cyffredinol y flwyddyn cyn hynny, mae'n hawdd gweld pam fod pobl yn blino â'r tirlun gwleidyddol sy'n newid yn gyson. Mae pobl ifanc yn pryderu fwyfwy am y diffyg sicrwydd ac maen nhw eisiau maniffestos clir sy'n mynd i'r afael â'u dyfodol.

Wrth sôn am fwriad Prif Weinidog y DU i geisio am etholiad cyffredinol cynnar, dywedodd Llywydd UCM Cymru Fflur Elin:

“Yn y blynyddoedd diwethaf mae wedi dod yn fwyfwy anodd i fyfyrwyr a phobl ifanc i aros ar y gofrestr etholiadol. Mae'r etholiadau lleol fis Mai, a'r etholiad cyffredinol fis Mehefin, ill ddau'n dod ar adeg pan fydd myfyrwyr naill ai'n yng nghanol arholiadau, neu'n gadael y brifysgol ar ddiwedd y tymor.

“Dyna pam rydym yn annog myfyrwyr i gofrestru yn eu cyfeiriad cartref a'u cyfeiriad yn ystod y tymor—er mwyn sicrhau eu bod yn gallu pleidleisio ble bynnag y bônt ar 8 Mehefin.

“Yn aml, mae pobl yn dweud fod pobl ifanc wedi datgysylltu o wleidyddiaeth, ond rydym yn gwybod nad yw hyn yn wir. Rydym yn gweld pobl ifanc yn trefnu yn eu miloedd o amgylch materion ac ymgyrchoedd. Cyn yr etholiad cyffredinol hwn, dylai pleidiau gwleidyddol fod yn ymwybodol os nad ydynt yn mynd i'r afael â materion sy'n bwysig i bobl ifanc, yna ni fyddant yn ennill eu cefnogaeth.

“Mae pobl ifanc a myfyrwyr yng Nghymru ac ar draws y DU yn dal i wynebu dyled gynyddol, a rhwystrau enfawr i'r farchnad dai. Mae’r gwasanaethau maen nhw’n eu defnyddio, fel gwasanaethau iechyd meddwl, dan bwysedd. Maen nhw’n dal yn ei chael yn anodd dod o hyd i waith da a chynaliadwy. Ac maen nhw eisiau gweld cymdeithas sy’n agored, yn oddefgar, ac yn groesawgar.

“Bydd gadael yr Undeb Ewropeaidd yn cael effaith fawr ar fywydau pobl ifanc am flynyddoedd i ddod, ac mae hyn yn dod yn fwyfwy amlwg.

“Rhaid i bleidiau wneud eu hymrwymiadau'n glir, fel y gall pobl ifanc bleidleisio i lunio eu dyfodol.

“Dros y saith wythnos nesaf, rydym yn edrych ymlaen at siarad â phleidiau ac ymgeisyddion ynghylch eu blaenoriaethau ar gyfer pobl ifanc a myfyrwyr. Rydym hefyd yn edrych ymlaen at weithio gydag undebau myfyrwyr ledled Cymru i sicrhau bod myfyrwyr wedi cofrestru i bleidleisio, a'u bod yn defnyddio'u pleidlais ar 8 Mehefin."

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...