Menu

Prosiect Arweinwyr y Dyfodol - pobl ifanc a mudiad y myfyrwyr

Tuesday 24-05-2016 - 11:00

Fis Mawrth 2015, pasiodd Cynhadledd UCM Cymru bolisi a dynnodd sylw at dri pheth.

Dylai UCM Cymru sicrhau bod pobl ifanc yn cyfranogi ac yn deall prosesau democrataidd cyn etholiadau'r gwledydd datganoledig a refferenda yn y dyfodol; lobïo Cynulliad Cymru i ailsefydlu'r cyllid ar gyfer cynulliad ieuenctid cenedlaethol; lobïo awdurdodau lleol i warchod yr arian i gyllido cynghorau ieuenctid lleol.

 

Yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, mae UCM Cymru wedi datblygu cysylltiadau ar draws y sector ieuenctid yng Nghyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS), Cyngor Ieuenctid Prydain (BYC), Swyddfa'r Comisiynydd Plant, Plant yng Nghymru a thîm allgymorth ymgysylltiad ieuenctid y Cynulliad Cenedlaethol. Fy mwriad i oedd canfod sut gall UCM Cymru a mudiad y myfyrwyr roi gwerth ychwanegol i'r gymdeithas ac i'w cymuned o ran yr agenda ieuenctid. Gyda thoriadau i wasanaethau ieuenctid, mae'n amlwg bod gan fyfyrwyr lawer i'w gynnig i bobl ifanc yn addysg cyn-16 yn eu hardaloedd.

 

Gydag Etholiadau'r Cynulliad ar y gorwel, lobïais i o ran y ddau ofyniad ynghylch ieuenctid a gafodd eu hamlinellu yn ein maniffesto, sef dylai llywodraeth nesaf Cymru ymestyn y bleidlais i bawb sy'n 16 oed neu'n hŷn a dylid sefydlu cynulliad ieuenctid cenedlaethol newydd i ddarparu fforwm i bobl ifanc ddod yn rhan o wleidyddiaeth a dadleuon, yn ogystal â rhoi her seiliedig ar dystiolaeth i ddeddfwyr ar faterion sy'n effeithio ar bobl ifanc, fel dinasyddion Cymru.

 

Fis Mawrth 2016, pasiodd Cynhadledd UCM Cymru ail bolisi a dynnodd sylw at bedwar peth; dylai UCM barhau i gydweithio â mudiadau'r sector i greu Cynulliad Ieuenctid Cenedlaethol; cynorthwyo undebau myfyrwyr i gydlynu cyfleoedd i gael cynghorau ieuenctid lleol a mudiadau ieuenctid yn eu cymuned; cynorthwyo undebau myfyrwyr i greu cyfleoedd o ran llais ieuenctid a gweithredu cymdeithasol ieuenctid yn eu cymuned; gweithio mewn partneriaeth â NUS Extra i greu model cyllido cynaliadwy i gynnal y prosiect hwn.

 

Felly ble ydym ni nawr?

 

Mae UCM Cymru wrthi'n datblygu model a all gynorthwyo a gwella ymgysylltiad pobl ifanc, gweithredu cymdeithasol a chyfleoedd ar gyfer llais cenedlaethol drwy undebau myfyrwyr. Mae papur wedi cael ei lunio yn dilyn cyfarfod rhwng UCM Cymru a'r cyn-Weinidog Addysg, Huw Lewis. Rydym yn ceisio cymorth gweinidogion a chyllid gan y llywodraeth i ymchwilio'n ffurfiol i weithrediad ac effaith y gwaith hwn, yn ogystal â'u mesur a'u datblygu, mewn modd sy'n creu ymagweddau dysgu seiliedig ar broblemau a seiliedig ar le yn y cwricwlwm (drwy ein rôl yn Adolygiad Donaldson), wrth wella proffil y cyfleoedd presennol mae undebau myfyrwyr yn eu darparu, yn ogystal â rhai y gellir eu darparu, yn eu cymuned leol, a gwaith allgymorth mewn ysgolion.

 

Rydw i wedi cael cyfarfod cychwynnol â thîm y Swyddfa Eiddo Deallusol (asiantaeth weithredol yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau) yng Nghasnewydd, sy'n gweithio gyda Grŵp Diwydiant Whitehall i ymchwilio i fodelau posib ar gyfer y strategaeth hon. Maen nhw bellach yn mynd i gynnal trafodaethau cychwynnol gyda mudiadau'r sector, pobl ifanc ac undebau myfyrwyr – felly cewch ddisgwyl galwad! Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau ynglŷn â'r prosiect, os ydych chi am wybod mwy ynglŷn â sut i gymryd rhan neu gysylltu'r gwaith rydych chi wedi bod yn ei wneud gyda phobl ifanc yn eich cymuned, cysylltwch â fi!

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

addysg uwch addysg bellach prosiect cynhadledd plant pobl ifanc cymdeithas Cymru addysg

More NUS connect Articles

More Articles...