Menu

Pam rydym yn lansio pecyn cymorth i'n gweithdy ymwybyddiaeth o Ace

Tuesday 25-04-2017 - 00:01

Fel Swyddog LHDT+ UCM Cymru (safle agored), mae'n braf gen i gyhoeddi gweithdy ymwybyddiaeth o Ace cyntaf erioed ymgyrch LHDT+ UCM Cymru.

Yn syth ar ôl i mi ddechrau cyfranogi yn UCM a gweithredu, gwelais i'r diffyg dealltwriaeth ac ymwybyddiaeth o hunaniaethau Ace o unrhyw fath, ac roeddwn i'n gwybod roedd pobl gan amlaf yn dweud pethau cas yn anfwriadol i unigolion Ace yn sgil diffyg addysg.

Roeddwn i'n gwybod y dylen ni wneud mwy fel mudiad i roi cymorth i unigolion Ace ac i godi ymwybyddiaeth o'r hunaniaeth hon sy'n cael ei thangynrychioli gymaint. Mae hyn yn arbennig o bwysig i mi am nad oeddwn i'n ymwybodol fy mod i'n anrhywiol tan droais i'n 20 oed. Doedd hi ddim yn cael ei chrybwyll o'r blaen na chwaith ym mudiad y myfyrwyr a dyna pam pasiwyd polisi ar lansio ymgyrch ymwybyddiaeth o Ace yng Nghynhadledd Ymgyrch LHDT+ UCM Cymru 2016.

Beth ydy Ace yn ei olygu?

Mae Ace yn cyfeirio at y sbectrwm anrhamantaidd ac anrhywiol ac fel pob hunaniaeth, maen nhw'n hunaniaethau hylifol. Mae llawer o wahanol hunaniaethau dan y ddau sbectrwm, ond dyma'r rhai mwyaf adnabyddus:

 • Anrhywiol – rhywun na chaiff ei ddenu'n rhywiol ryw lawer neu o gwbl.
 • Llwyd-anrhywiol (Llwyd-A) – rhywun sy'n uniaethu â'r rhan o'r sbectrwm rhwng anrhywioldeb a rhywioldeb: rhywun a allai gael ei ddenu'n rhywiol ond yn llai aml neu'n llai angerddol na'r rhan fwyaf o bobl.
 • Demirywiol - rhywun sydd ond yn cael ei ddenu'n rhywiol wedi i gysylltiad emosiynol cryf ffurfio.
 • Anrhamantaidd – rhywun na chaiff ei ddenu'n rhamantaidd ryw lawer neu o gwbl.
 • Llwyd-anrhamantaidd (Llwyd-A) – rhywun sy'n uniaethu â'r rhan o'r sbectrwm rhwng anrhamantaidd a rhamantaidd: rhywun a allai gael ei ddenu'n rhamantaidd ond yn llai aml neu'n llai angerddol na'r rhan fwyaf o bobl
 • Demiramantaidd - rhywun sydd ond yn cael ei ddenu'n rhamantaidd wedi i gysylltiad emosiynol cryf ffurfio.

Pam ydyn ni'n lansio'r ymgyrch hon?

Mewn byd gor-rywiol, lle mae pobl yn meddwl bod pawb yn cael eu denu'n rhywiol ac/neu'n rhamantaidd ac yn mwynhau hynny, yn ogystal â lle mae diffyg addysg ynglŷn â diffiniad anrhywioldeb ac anrhamantiaeth, mae'n bosib bod llawer o bobl anrhywiol yn teimlo'n ynysig, yn anweladwy ac yn wahanol.

Er mwyn lleihau'r teimladau negyddol ohonoch chi eich hun, i osgoi gwahaniaethu a bwlio, yn ogystal â gwella siawns rhywun o ddeall ei hunaniaeth rywiol a rhamantaidd, lansiwyd y rhagwybodaeth hon ar gyfer y gweithdy.

Yn y gweithdy hwn, byddwn ni'n bwriadu:

 • addysgu pobl am arwyddocâd anrhywioldeb, anrhamantiaeth neu hunaniaeth arall dan ymbarel Ace;
 • codi ymwybyddiaeth o hunaniaeth Ace a pham eu bod nhw'n rhan o'r gymuned LHDT+;
 • chwalu mythau sy'n ymwneud â hunaniaeth Ace ac esboniwch sut mae hyrwyddo'r gymuned Ace;
 • cyflwyno pobl i'r model gwahanol deimladau; a
 • darparu adnoddau i'r rheiny i'w haddysgu ymhellach a thrafod hunaniaethu Ace os ydyn nhw'n cwestiynu eu hunaniaeth eu hunain.

Felly os ydych chi am gynnal gweithdy ymwybyddiaeth o Ace i fyfyrwyr, cewch lawrlwytho'r adnoddau hyn nawr:

Ac os oes gennych unrhyw gwestiwn, mae croeso i chi cysylltu â mi.

Mewn undod,

Jasper

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...