Menu

Pam fod Hawliwch y Nos yn ôl mor bwysig i mi

Wednesday 27-04-2016 - 14:35
Beth resized

Rhybudd cynnwys - Ymosod rhywiol, aflonyddwch a thrais rhywiol.*

 

Dwi'n aml yn cael trafferth wrth esbonio i bobl cymaint y mae ffeministiaeth yn ei golygu i mi, pam fo mynd ar orymdeithiau fel hyn wedi bod mor bwysig dros y blynyddoedd diwethaf, a pham nad yw hyn yn 'daith o gwmpas y strydoedd yn siarad am stwff menywod'.

Yn aml dwi ddim yn ceisio esbonio gan fy mod i'n poeni am wneud i bobl deimlo'n anghyfforddus, neu gael fy meirniadu. Ond mae'r cwpl o flynyddoedd diwethaf wedi fy herio i fod yn falch o 'ngwleidyddiaeth, ond hefyd i gydnabod pe bai'r straeon hyn yn aros yn gyfrinach, dim ond adleisiau'r ystafell honno sy'n eu clywed, a dydy'r bobl, sy'n aml angen clywed y negeseuon hyn fwyaf, byth yn eu clywed.

Felly dyma pam fyddaf i ar y strydoedd ddydd Gwener ar gyfer Hawlio'r Nos yn ôl:
Rhai blynyddoedd yn ôl, cefais fy nilyn adref, fy aflonyddu a fy ymosod ar ôl noson allan. Bu rhai wythnosau tan i mi dderbyn beth ddigwyddodd. Roeddwn i'n bwyllog am fynd at yr heddlu, a dim ond ar ôl cael pwl o banig yng nghanol llyfrgell y Brifysgol ar ôl i rywun fy nhapio ar fy ysgwydd, es i at fy nhiwtor personol o'r diwedd am gyngor.

Roeddwn i wedi aros yn dawel am fod cywilydd arna i. Roeddwn i wir yn credu mai fi oedd ar fai am ddewis cerdded adre ar fy mhen fy hun. Roedd y ffrog roeddwn i'n ei gwisgo yn golygu roeddwn i'n ei haeddu. Fy mai i oedd e am fy mod i'n rhy feddw.

Roeddwn i wedi gwrando ar y ffrwd gyson o negeseuon mae'r gymdeithas yn eu taflu atom ni sy'n dweud wrthym pan fydd rhywun yn aflonyddu, ymosod arnom, neu pan gawn ni ein treisio, rhywsut ein bai ni yw e.

Fel menywod cawn ein dysgu tactegau i'n helpu i osgoi'r ymosodiadau hyn - faint o weithiau ydyn ni'n cerdded adref gydag allweddi yn ein llaw, sigarét, neu ein gwallt wedi'u dodi dan het fel nad oes modd i'w tynnu.

Treuliais i lot gormod o amser yn beio fi fy hun, a deall yr hyn ddigwyddodd nid oherwydd yr hyn roeddwn i'n ei wisgo neu ble oeddwn i'n cerdded, ond oherwydd y dyn benderfynodd wneud hynny.

A gorymdaith Hawlio'r Nos yn ôl dair blynedd yn ôl helpodd i mi herio fy amgyffred, i ddeall dyw unrhyw fenyw ddim ar fai am yr hyn sy'n digwydd iddyn nhw, ac ni ddylai ein hawl i fod yn ddiogel ddibynnu ar yr hyn rydyn ni'n ei wisgo, neu lle rydyn ni'n cerdded.

Dechreuodd gorymdeithiau Hawlio'r Nos yn ôl yn yr 1970au fel ymateb i'r cyngor roddodd yr heddlu yn ystod ymosodiadau rhywiol 'The Yorkshire Ripper'. Pan ddwedodd yr heddlu y dylai menywod aros gartref, bod yn ofalus ac osgoi cael eu hymosod arnynt, aeth menywod ar y strydoedd i ddangos na ddylid cyfyngu na beio unrhyw fenyw am y trais maen nhw'n ei wynebu.

Ers hynny mae'r gorymdeithiau wedi tyfu i fod yn wrthdystiad i atal trais yn erbyn menywod, ac rydyn ni'n gorymdeithio o hyd am yr un rhesymau â'r menywod ar yr orymdaith gyntaf yn 1977 - am fod menywod o hyd yn cael eu hymosod arnynt a'u beio am yr hyn ddigwyddodd, a dyw ein strydoedd dal ddim yn ddiogel.

Dwi mor falch o fod yn gorymdeithio ddydd Gwener i hawlio ein strydoedd yn ôl o drais, aflonyddwch ac ymosod, i fynd i'r afael ar rywiaeth a'r diwylliant o feio dioddefwyr rydyn ni'n byw ynddo, ac i hawlio'r nos yn ôl.

Felly os ydych chi yn ardal Caerdydd, gofynnaf i chi ymuno â ni ddydd Gwener mewn undod gyda'r holl fenywod sydd wedi profi aflonyddu a thrais rhywiol ar y stryd, i sicrhau dyw eu straeon na'r materion hyn ddim yn aros yn gudd.

Categories:

Blogs

Related Tags :

trais rhywiol aflonyddu Cymru caerdydd menywod hawliwch y nos yn ôl

More NUS connect Articles

More Articles...