Menu

On the road again

Monday 05-08-2019 - 16:16

Last week we hosted another excellent Lead and Change in Leeds.

 

Over the last couple of weeks my new role has started to feel very real as I’ve met with hundreds of Officers in Leeds and Bath to talk about my year ahead, helped with training, and spent time getting to know brilliant Officers from across the UK.

 

I know I speak on behalf of all of us in expressing my thanks to the staff who put Lead and Change together. We’ve learnt a lot and laughed a lot over the past fortnight and this has only been possible because of the time they spent preparing and delivering Lead and Change.

 

I also want to thank the amazing staff in students’ unions who volunteered as tutors. You’re all very lucky to work with such great people and I feel exceptionally lucky to be part of a movement where dozens of staff are giving up their time for free to help others be the best Officers they can be.

 

At Lead and Change I launched my priority campaign: It’s Time for a National Education Service. If you have already signed up to take part thank you so much. If not, check out our campaign hub and let me know you want to join our mission to build a new education system which is accessible, funded, and lifelong. We’re going to change education for good and I can’t wait to do it with you all.

 

Away from Lead and Change the life of NUS President means I’m often out on the road and this week is no different. This morning I was in Manchester visiting our colleagues at OneVoice to learn about all things TOTUM while later in the week I’m visiting our friends over at SUT+.

 

As I get ready for my visit I hope you’ll take the opportunity to start the week off by having a look at the work of USI and NUS-USI to draw some inspiration for your year ahead and learn some lessons from their deep history of cooperation as expressed in our Trilateral Agreement.

 

Aside from the work with SUT+ and Lead and Change we’ve been in contact with the Office for Students regarding the imminent closure of GSM London. It’s our priority to support the students impacted to ensure they are able to finish their courses.  In the same week we launched our National Education Service it’s more important than ever we work together to build a model of education which is funded, life-long, and is free from market forces which cause hugely damaging outcomes like this.

 

I hope you all have a great week and as ever feel free to drop me an email, send me a tweet, or give me a call. You can also check out all my video updates here.

 

 

Stay Blessed

 

Dros yr ychydig wythnosau diwethaf mae fy rôl newydd wedi dechrau teimlo'n real iawn, gan fy mod i wedi cwrdd â channoedd o Swyddogion yn Leeds a Chaerfaddon i siarad am y flwyddyn sydd o fy mlaen i, helpu gyda hyfforddiant, a threulio amser yn dod i adnabod Swyddogion gwych o bob rhan o'r DU.

 

Rwy'n gwybod fy mod yn siarad ar ran pob un ohonom wrth fynegi fy niolch i'r staff a drefnodd Arwain a Newid.  Rydyn ni wedi dysgu llawer ac wedi chwerthin llawer dros y pythefnos diwethaf, a doedd hynny ddim ond yn bosib oherwydd yr amser a dreulion nhw yn paratoi ac yn cyflwyno Arwain a Newid.

 

Rwyf hefyd am ddiolch i'r staff anhygoel mewn undebau myfyrwyr a wirfoddolodd fel tiwtoriaid.  Rydych chi i gyd yn ffodus iawn i weithio gyda phobl mor wych, ac rwy'n teimlo'n hynod lwcus i fod yn rhan o fudiad lle mae dwsinau o staff yn rhoi o'u hamser am ddim i helpu eraill i fod y Swyddogion gorau y gallant fod.

 

Yn Arwain a Newid, fe lansiais fy mhrif ymgyrch: Mae'n Amser i gael Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol  Os ydych chi eisoes wedi cofrestru i gymryd rhan diolch yn fawr.  Os nad ydych chi, gallwch fwrw golwg ar ein hyb ymgyrchu a rhowch wybod i mi os ydych chi am ymuno â'n cenhadaeth i adeiladu system addysg newydd sy'n hygyrch, wedi'i hariannu, ac sy’n para gydol oes.  Rydyn ni'n mynd i newid addysg unwaith ac am byth, ac alla i ddim aros i wneud hynny gyda chi i gyd.

 

I ffwrdd o Arwain a Newid, mae bywyd Llywydd UCM yn golygu fy mod i allan ar y ffordd yn aml, ac nid yw'r wythnos hon yn ddim gwahanol.  Bore yma, rydw i ym Manceinion yn ymweld â'n cydweithwyr yn OneVoice i ddysgu popeth am TOTUM, ac yn ddiweddarach yn yr wythnos byddaf yn ymweld â'n ffrindiau draw yn SUT+.

 

 Wrth i mi baratoi ar gyfer fy ymweliad, rwy’n gobeithio y byddwch chi’n manteisio ar y cyfle i ddechrau eich wythnos drwy fwrw golwg ar waith USI a NUS-USI i gael rhywfaint o ysbrydoliaeth ar gyfer y flwyddyn i ddod a dysgu rhai gwersi o'u hanes dwfn o gydweithredu a fynegir yn ein Cytundeb Teirochrog.

 

Ar wahân i'r gwaith gyda SUT + ac Arwain a Newid, rydym wedi bod mewn cysylltiad â'r Swyddfa er Myfyrwyr ynglŷn â’r ffaith bod GSM Llundain ar fin cau.  Ein blaenoriaeth yw cynnig cymorth i'r myfyrwyr yr effeithir arnynt i sicrhau eu bod yn gallu gorffen eu cyrsiau.  Yn yr un wythnos â lansio’n Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol mae'n bwysicach nag erioed ein bod yn gweithio gyda'n gilydd i adeiladu model o addysg sy'n cael ei ariannu, ei fod gydol oes, ac sy'n rhydd o rymoedd y farchnad sy'n achosi deilliannau niweidiol iawn fel hyn.

 

 

Gobeithio y cewch chi i gyd wythnos wych, ac fel arfer, mae croeso i chi fy e-bostio, anfon neges drydar ataf, neu fy ffonio.

 

Bydded bendith arnoch

 

Zamzam Ibrahim

Categories:

Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...