Menu

Neges y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd gan Lywydd UCM Cymru

Thursday 20-12-2018 - 09:00

Dyma Lywydd UCM Cymru, Gwyneth Sweatman, yn edrych yn ôl ar y flwyddyn ddiwethaf ac yn diolch i'n holl aelodau am eu gwaith caled yn ystod 2018.

Yn gyntaf, dwi'n credu ei bod hi'n bwysig cydnabod bod hon wedi bod yn flwyddyn hir. Gobeithio y cewch chi i gyd gyfle i orffwys a mwynhau gwyliau'r Nadolig.

Ar ddechrau'r flwyddyn hon, roedd hi'n braf gen i gynnal Hawlio'r Nos yn Ôl Cymru fwyaf erioed. Gyda'n gilydd, roedden ni'n glir ein galw am roi diwedd ar drais yn erbyn menywod.

Mae fy olynydd yn rôl Swyddog Menywod, Chizi Phiri, wedi parhau â'r gwaith hwn, yn ogystal â swyddogion menywod eraill ledled Cymru a'r DU.

Yn wir, adfywiodd hi'r ymgyrch 16 Diwrnod o Weithredu'n ddiweddar, ac mae hi wedi bod yn gweithio gyda sefydliadau eraill fel Cymorth i Ferched Cymru, i barhau â'r frwydr.

Nesaf oedd Cynhadledd UCM Cymru yn y gwanwyn, lle ces i fy ethol yn llywydd a dwi'n ddiolchgar am eich cefnogaeth chi.

Yn ystod y gynhadledd honno, clywsom ni gan Eluned Morgan AC, a gafodd ei dyrchafu i'r Cabinet yr wythnos ddiwethaf i rôl Gweinidog y Gymraeg a Chysylltiadau Rhyngwladol.

Cynhaliom ni amrywiaeth o weithdai a chyflwyniadau, aethom ni ati i drafod, dadlau, a phasio polisïau newydd, yn ogystal ag ethol ein harweinwyr.

Hoffwn i ddiolch i bawb sydd wedi cymryd rhan yn ein digwyddiadau eleni. Does dim modd eu cynnal heboch chi, felly diolch am eich cefnogaeth.

Ym mis Gorffennaf, dechreuodd y swyddogion newydd yn eu rolau, ac mae'n braf gen i weithio gyda'r Dirprwy Lywydd, Alex Rollason, a Swyddog y Menywod, Chizi Phiri.

Ers yr haf, rydyn ni wedi bod yn crwydro'r campysau, yn cynllunio ein gwaith, ac yn dechrau gweithio ar ein hymgyrchoedd.

Mae'r tri ohonom ni'n hynod ddiolchgar i chi i gyd am y croeso cynnes rydych chi wedi'i rhoi i ni pan rydyn ni wedi ymweld â chi ledled Cymru.

Rydyn ni'n synnu drwy'r amser ar gymaint mor rhagorol ac eang yw'r gwaith mae ein mudiad yn ei wneud ar ran myfyrwyr. Ym mhob rhan o Gymru, mae undebau myfyrwyr yn wirioneddol anhygoel.

Ers mis Medi, rydyn ni wedi lansio darn o waith ar iechyd meddwl, gan gynnwys pecyn cymorth a Grŵp Cynghori ar Iechyd Meddwl y Llywydd.

Hefyd, rydyn ni wedi lansio darn o waith ar drais yn erbyn menywod, ac rydyn ni wrthi'n paratoi darn arall o waith ar dlodi'r misglwyf. Byddwn ni'n rhannu hwn gyda chi'r flwyddyn nesaf.

Ar y pwynt hwn, rhaid sôn am Brexit. Roedd ein mudiad yn unedig pan gyhoeddwyd ein papur sefyllfa ar Brexit ym mis Medi, ac rydyn ni wedi parhau i siarad gydag un llais.

Wrth i anhrefn deyrnasu yn San Steffan, mae ein mudiad yn glir ei feddwl nad hwn yw ein Brexit. Mae hi bellach yn amlwg nad oes yw fersiwn o Brexit sy'n gwarchod ein dyfodol yn bosibl.

A'r unig ffordd o ddianc rhag y llanast hwn yw mynd yn ôl atom ni, y bobl, nawr bod yr holl ffeithiau o'n blaenau. Rydyn ni'n mynnu Pleidlais i'r Bobl.

Yn anffodus, Brexit sy'n mynnu'r holl sylw, a chewch chi faddeuant am feddwl mai dyma'r unig beth ar agenda unrhyw un. Ond dydy hynny ddim yn wir.

Eleni, mae gennym ni achos dathlu wrth i system gyllid i fyfyrwyr newydd Cymru fynd ar waith.

Credwn ni'n gryf mai dyma'r system gyllid i fyfyrwyr fwyaf blaengar yn y DU. Tystiolaeth o hyn yw'r cynnydd yn nifer y myfyrwyr rhan amser.

Fel mudiad, rydyn ni'n rhan o greu'r system hon ers blynyddoedd, ac o'r diwedd, mae'n dwyn ffrwyth ar ffurf mwy o arian ym mhocedi myfyrwyr.

A dydy ein gwaith ni ddim yn gorffen yno. Dros yr ychydig flynyddoedd nesaf, byddwn ni'n parhau i weithio i sicrhau system addysg hygyrch, gynhwysol a chynaliadwy i bawb yng Nghymru.

Allwn ni ddim gwneud unrhyw ran o'n gwaith heb ein haelodau. Wedi'r cyfan, rydyn ni'n gwneud popeth ar gyfer ac ar ran myfyrwyr ac undebau myfyrwyr.

Dwi'n ddiolchgar iawn i bawb sydd wedi gweithio gyda ni, mynychu ein digwyddiadau, arwyddo ein llythyrau agored, rhannu ein pyst ar gyfryngau cymdeithasol, a llawer mwy eleni.

Mae eich lleisiau'n rhoi grym i'n gwaith pan fyddwn ni'n siarad â'r sector addysg a gwleidyddion. Mae gwerth eich cefnogaeth heb ei hail, felly diolch.

Mae adeg hon o'r flwyddyn yn gyfle i ymlacio a gwneud y pethau sy'n ein gwneud ni'n hapus.

Pan fyddwn ni'n dychwelyd yn y flwyddyn newydd, bydd pethau mawr i'w hwynebu, gan gynnwys osgoi Brexit trychinebus. Bydd angen i ni fod yn unedig.

Dwi'n gwybod y gall, ac y bydd pob un ohonom ni'n ymateb i'r her.

Ond am y tro, Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i chi i gyd.

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, Cymru, nadolig, gwyneth sweatman, undebau myfyrwyr,

More NUS Connect Articles

More Articles...