Menu

Myfyrwyr yn dod at ei gilydd ar gyfer Wythnos Ryddhad UCM Cymru 2017

Monday 15-05-2017 - 15:10

Drwy'r wythnos ddiwethaf, daeth myfyrwyr o bob cwr o Gymru at ei gilydd ym Merthyr Tudful ar gyfer pob un o gynadleddau rhyddhad blynyddol UCM Cymru.

Ewch draw i'n tudalen Facebook i gael golwg ar ragor o luniau o'r wythnos!

Dydd Llun: Cynhadledd Myfyrwyr Croenddu

Dechreuom yr wythnos gyda'r Gynhadledd Myfyrwyr Croenddu. Trafododd y cynrychiolwyr eu blaenoriaethau ar gyfer yr Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu y flwyddyn nesaf. Roedd yr rhain yn cynnwys canolbwyntio ar dyfu'r ymgyrch a'i gwneud yn fwy hygyrch i ragor o fyfyrwyr Croenddu o bob cwr o Gymru. Buont hefyd yn trafod sut y gall yr ymgyrch weithio yn erbyn y cynnydd mewn troseddau casineb yng Nghymru, gwella iechyd meddwl myfyrwyr Croenddu, a mynd i'r afael â'r bwlch cyrhaeddiad Croenddu.

Ni etholodd y cynrychiolwyr Swyddog na Phwyllgor Myfyrwyr Croenddu yn ystod y Gynhadledd hon. Penderfynwyd y bydd arweinwyr yr ymgyrch yn cael eu hethol mewn cawcws o fyfyrwyr Cymreig yng Nghynhadledd Myfyrwyr Croenddu UCM DU , ar 20-21 Mai yn Solihull.

Dydd Mawrth: Cynhadledd LHDT+

Ddydd Mawrth, symudom ymlaen at y Gynhadledd LHDT+. Croesawyd y cynrychiolwyr gan ein Swyddog LHDT+ (Safle i fenywod) Hannah Stewart, cyn symud ymlaen at y ddadl gynigion, pan gymeradwywyd yr holl gynigion a gyflwynwyd gerbron y Gynhadledd.

Yna ymunodd Llywydd UCM Cymru Fflur Elin â'r gynhadledd i arwain gweithdy ar yr hyn y mae Rhyddhad yn ei olygu go iawn a sut y gallwn 'gwneud' actifyddiaeth orau.

Yn ddiweddarach, ymunodd Swyddog LHDT+ (Safle Agored) UCM DU Noorulann Shahid, a ddiweddarodd y Gynhadledd ar eu gwaith gyda Pobl o Liw Queer, Traws* a Rhyngryw (QTIPoC), a'r prif siaradwr oedd Gethin Roberts, o Lesbiaid a Hoywon yn Cefnogi'r Glowyr (LGSM).

Yn y prynhawn, ail-etholwyd Hannah Stewart fel Swyddog LHDT+ (Safle i fenywod), ail-etholwyd Jasper Williams fel Swyddog LHDT+ (Safle agored), etholwyd Gwenniffer McLauclan fel Swyddog Llywio'r ymgyrch, ac etholwyd Emily Poyntz-Thomas a Thraen Thraen i'r pwyllgor.

Dydd Mercher: Cynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau

Ddydd Mercher, cafodd y cynrychiolwyr yn y Gynhadledd Myfyrwyr ag Anableddau eu croesawu gan ein Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau, Piers Wilkinson. Yn ystod y ddadl gynigion, cymeradwywyd yr holl gynigion a gyflwynwyd.

Yn y prynhawn, ymunodd yr enillydd Medal Aur Paralympaidd a chwaraewr Boccia #1 y byd David Smith MBE, sy'n byw yn Abertawe. Siaradodd David am ei brofiadau fel athletwr anabl, ac am ei brofiad o astudio ym Mhrifysgol Abertawe. Cafodd y cynrychiolwyr olwg hefyd ar ei fedalau!

Yn ddiweddarach, etholwyd Thraen Thraen yn Swyddog Myfyrwyr ag Anableddau. Etholwyd Siân Jones yn swyddog llywio'r ymgyrch, tra etholwyd Jasper Williams i'r pwyllgor.

I orffen y dydd, ymunodd Rachel O'Brien a Charley Hasted o Ymgyrch Myfyrwyr Anabl UCM DU, a gyflwynodd y diweddaraf am eu gwaith a gweithdy ar yr hyn mae Rhyddhad yn ei olygu iddyn nhw.

Dydd Iau: Cynhadledd yr Iaith Gymraeg

Ar ddiwrnod pedwar, croesawom fyfyrwyr Cymraeg i Gynhadledd yr Iaith Gymraeg. Yn ystod y bore, buont yn trafod blaenoriaethau'r ymgyrch ar gyfer y flwyddyn nesaf, gan gynnwys sicrhau bod Swyddogion Iaith Gymraeg mewn sefydliadau ledled Cymru yn fwy cysylltiedig, a gweithio gyda sefydliadau eraill fel y Coleg Cymraeg Cenedlaethol a Chyd-bwyllgor Addysg Cymru i hyrwyddo hawliau myfyrwyr Cymraeg.

Yn ddiweddarach, ymunodd Llywydd UCM Cymru Fflur Elin, a gyflwynodd weithdy arall am Ryddhad a sut mae'n berthnasol i fyfyrwyr a dysgwyr Cymraeg eu hiaith ledled Cymru. Yn y prynhawn, etholwyd Mirain Llwyd Roberts, Gwyn Aled Rennolf, ac Elizabeth Tompkinson i'r pwyllgor.

Dydd Gwener: Cynhadledd y Menywod

Ar ddiwrnod olaf ein Hwythnos Ryddhad, croesawyd merched o ledled Cymru i Gynhadledd y Menywod. Ar ôl adroddiad y pwyllgor, symudodd y cynrychiolwyr ymlaen at y ddadl gynigion, pan gymeradwywyd yr holl gynigion a gyflwynwyd , a thrafodaeth ar flaenoriaethau'r ymgyrch ar gyfer y flwyddyn nesaf.

Yn hwyrach, arweiniodd Rheolwr Materion Allanol UCM Cymru Claire O'Shea weithdy ar ddod o hyd i'ch hunaniaeth arweinyddiaeth, a sut y gall myfyrwyr sy'n fenywod adnabod eu gwerthoedd, eu gwerthfawrogi, a'u rhoi wrth wraidd eu rolau fel arweinwyr.

Yna croesawom ein siaradwr gwadd, Chella Quint, sy'n ddigrifwr a drodd yn ymchwilydd i addysg am y misglwyf, a chreodd Adventures in Menstruating. Datblygodd Chella #PeriodPositive i wrthweithio trafodaethau cyhoeddus am y misglwyf sydd yn aml iawn yn negyddol.

Yn ddiweddarach, arweiniodd Swyddog y Menywod presennol a Llywydd-etholedig UCM Cymru Ellen Jones weithdy ar ein gwaith ar Addysg Rhyw a Pherthnasoedd, a sut y gall fod yn rhan gynhwysol o'r cwricwlwm Cymreig.

Etholwyd Gwyneth Sweatman yn Swyddog y Menywod UCM Cymru, sydd yn swydd lawn-amser. Bydd Gwyneth yn dechrau yn ei swydd ar 1 Gorffennaf. Caiff ei chefnogi gan y pwyllgor newydd, Whitney Brown, Jaime-Louise McDonald, Anya O’Callaghan, a Kelsey Taylor. Swyddog Llywio’r ymgyrch fydd Siân Jones.

Felly, beth nesaf?

Dyna ni am Wythnos Ryddhad eleni! Ond nid yw ein gwaith ar Ryddhad yn dod i ben yma. Os bu ichi fynychu unrhyw un o'r cynadleddau yr wythnos hon, byddwn yn cysylltu â chi cyn bo hir i gael eich adborth.

Rydym hefyd yn cydnabod, fodd bynnag, fod yna nifer o ffactorau a arweiniodd at bresenoldeb is nag arfer drwy gydol yr wythnos. Mae Llywydd UCM Cymru Fflur Elin wedi ein hymrwymo i gynnal adolygiad o ddigwyddiadau, i'n helpu i ddeall sut y gallwn ni wneud ein holl ddigwyddiadau yn fwy hygyrch i bob myfyriwr. Os nad oeddech yn gallu, neu nid oedd eisiau, mynychu'r cynadleddau hyn, byddem yn wir yn gwerthfawrogi clywed pam. Cysylltwch â ni ar office@nus-wales.org.uk i roi eich adborth.

Diolch i bawb a gymerodd ran yn Wythnos Ryddhad 2017. Diolch hefyd i Redhouse, Merthyr Tudful, am roi croeso mor gynnes inni drwy’r wythnos. A llongyfarchiadau i bawb a gafodd eu hethol!

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

rhyddhad, Cymru,

More NUS connect Articles

More Articles...