Menu

Myfyrwyr Cymraeg yn croesawu hawliau iaith newydd

Monday 06-02-2017 - 12:16
Hawliau newydd i fyfyrwyr connect

Mae pwyllgor Ymgyrch Iaith Gymraeg UCM Cymru wedi croesawu Rheoliadau Safonau’r Gymraeg (Rhif 6) 2017, a gymeradwywyd  gan y Cynulliad yn ddiweddar.

Mae Addysg Gynhwysol yn brif ymgyrch i UCM Cymru—hynny yw, addysg y gall pawb gael mynediad ati a llwyddo ynddi beth bynnag fo'u cefndir neu nodweddion.

Mae’r gallu i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg yn hollbwysig i hynny. Hollbwysig hefyd yw’r gallu i fyw trwy gyfrwng y Gymraeg tra’n astudio; o lety, i gefnogaeth myfyrwyr, ac adnoddau digonol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Ddiwedd mis diwethaf, cymeradwyodd y Cynulliad reoliadau newydd i Safonau’r Gymraeg, fydd yn berthnasol i nifer o sefydliadau addysgiadol. Cyhoeddwyd y Safonau hyn o ganlyniad i’r ffaith y gwrthodwyd y set gyntaf ohonynt y llynedd. Rydym ninnau’n falch o’n rôl ni mewn sicrhau fod y rheoliadau fydd yn cael eu gosod ar sefydliadau AB ac AU Cymru yn rai digonol a theg.

Rydym yn ddiolchgar iawn i wrthbleidiau’r Pedwerydd Cynulliad am gyfarfod â ni fis Mawrth diwethaf, ac i gytuno i bleidleisio yn erbyn y rheoliadau annigonol a gyflwynwyd bryd hynny. Fel canlyniad, roedd mwy o gyfle i ni graffu ar y Safonau, ac roedd pwysau ar y Llywodraeth i ymgynghori â myfyrwyr wrth ail-lunio’r safonau.

Rydym yn ddiolchgar, yn ogystal, i’r Llywodraeth bresennol am gyfarfod â chynrychiolwyr o UCM Cymru i drafod ein barn am sut i wella’r Safonau, ac am ystyried y farn honno wrth ail-lunio’r Safonau.

O ganlyniad i ymgyrchu gan UCM Cymru ac eraill, mae nawr gan fyfyrwyr yng Nghymru’r hawl i:

  • fynegi dewis am lety penodedig Cymraeg;
  • cael mynediad i fewnrwyd cyfrwng Cymraeg; a
  • derbyn tiwtor personol sydd â’r gallu i siarad Cymraeg.

Yn ogystal, mae’r Safonau’n rhoi dyletswydd ar sefydliadau i:

  • hyrwyddo hawl darpar-fyfyrwyr i fynegi dewis am lety penodedig Cymraeg;
  • codi pob arwydd ar adeiladau yn ddwyieithog; a
  • gweithredu gofynion y Safonau yn eu canolfannau’r celfyddydau.

Yn ogystal, rydym yn ymwybodol fod Alun Davies AC, y Gweinidog sy’n gyfrifol am y Gymraeg, yn bwriadu adolygu’r broses o lunio a gosod safonau, fel rhan o adolygiad ehangach o bolisi’r iaith Gymraeg.

Er ein bod yn ffyddiog y bydd y Safonau hyn yn effeithio’n gadarnhaol ar fywydau myfyrwyr Cymraeg eu hiaith a dysgwyr yng Nghymru, rydym yn falch fod y Llywodraeth yn ystyried ffyrdd gwahanol o hyrwyddo’r Gymraeg, a hwyluso’r defnydd ohoni.

Mae’r Gymraeg yn rhan hollol greiddiol o Addysg Gynhwysol yng Nghymru. Rydym felly’n edrych ymlaen at barhau i weithio’n gadarnhaol gyda’r Llywodraeth ac eraill i sicrhau fod y polisïau gorau posibl yn eu lle sydd yn galluogi myfyrwyr Cymru i fyw ac i astudio trwy gyfrwng y Gymraeg.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...