Menu

Menter ymgysylltu’n denu cynrychiolwyr cwrs o ar draws Cymru

Wednesday 08-02-2017 - 16:00
Courserepsconnect1

Ymgasglodd cynrychiolwyr cwrs o ar draws Cymru yn Wrecsam heddiw ar gyfer Cynhadledd Cynrychiolwyr Cwrs Wise Cymru 2017.

Myfyrwyr sy’n ymgymryd â’r rôl o gynrychioli eu cyfoedion a hybu Llais y Myfyrwyr ar gyrsiau ac mewn sefydliadau ar draws Cymru yw cynrychiolwyr cwrs.

Mae Wise Cymru’n dod â nhw at ei gilydd ar gyfer ei chynhadledd cynrychiolwyr cwrs flynyddol i’w hyfforddi nhw a darparu’r sgiliau maen nhw eu hangen i gynrychioli eu cyfoedion yn effeithiol ac yn hyderus.

Yn Wrecsam y cynhaliwyd y gynhadledd eleni ac, am y tro cyntaf, roedd dau ddigwyddiad ar wahân ar gyfer cynrychiolwyr cwrs o Addysg Uwch ac Addysg Bellach.

Yn y sesiwn Addysg Uwch, yn Undeb Myfyrwyr Wrecsam Glyndŵr, bu’r cynrychiolwyr yn canolbwyntio ar sut i adeiladu ymgyrchoedd effeithiol ar eu campysau, a defnyddio’u safleoedd i godi’u lleisiau dros Addysg Gynhwysol.

Addysg Gynhwysol yw’r syniad y dylai pawb, beth bynnag fo’u cefndir neu nodweddion, allu cael mynediad at, a ffynnu mewn, addysg. Pwy allai anghytuno â hynny?

Bu’r staff o Undebau Myfyrwyr Addysg Uwch wnaeth ymuno â ni am y diwrnod yn cymryd rhan yn Rhwydwaith Partneriaeth Staff Addysg Uwch, a fe gawson nhw sesiynau ar ddatblygiadau o fewn y sector Addysg Uwch, yn ogystal â thrafodaethau panel gyda Chyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.

Draw yng Ngholeg Cambria, roedd cynrychiolwyr cwrs o Addysg Bellach yn cymryd rhan mewn sesiynau ar sut i fod yn gynrychiolwyr gwych, adeiladu ymgyrchoedd yn eu sefydliadau, ac yn derbyn hyfforddiant ar siarad a chyflwyno i’w cyfoedion, eu hathrawon, a’r cyhoedd.

Mae Wise Cymru yn gydweithrediad o sefydliadau o'r sector addysg sy’n gweithio i greu diwylliant o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru.

Diolch i Undeb Myfyrwyr Wrecsam Glyndŵr ac i Goleg Cambria am roi croeso mor gynnes i ni gyd!

Diolch, hefyd, i Danielle Barnard a Rob Samuel o Undeb Bangor, Jo Caulfield o Brifysgol Bangor, Rhys Dart o Undeb Myfyrwyr y Drindod Dewi Sant, a'r Dr Cliona O’Neill o Gyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru am fynychu ac am gymryd rhan mewn sesiynau.

Diolch, yn olaf, i’r holl gynrychiolwyr ardderchog a fynychodd o Addysg Uwch ac Addysg Bellach ar draws Cymru. Gobeithiwn ichi gael diwrnod defnyddiol a mwynhaus. Os bydd ganddoch unrhyw gwestiynau neu adborth, cysylltwch!

Categories:

Education, UCM Cymru

Related Tags :

coleg cambria, UCM Cymru, Wise Cymru, partneriaeth, wrecsam glyndwr, addysg uwch, addysg bellach, ymgysylltu,

More NUS connect Articles

More Articles...