Menu

Mae Llywydd newydd UCMC yn amlinellu blaenoriaethau

Wednesday 03-07-2019 - 15:00

Dyma Rob Simkins yn amlinellu ei flaenoriaethau fel Llywydd UCM Cymru mewn erthygl ar gyfer y Sefydliad Materion Cymreig.

Mae Llywydd Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr yng Nghymru wedi dechrau ei flwyddyn yn y swydd drwy amlinellu ei weledigaeth o system addysg lle mae myfyrwyr yn cael eu trin fel partneriaid, yn hytrach na defnyddwyr.

Wrth ysgrifennu ar gyfer y Sefydliad Materion Cymreigdywedodd Rob Simkins bod deddfwriaeth sydd ar y gweill i ddiwygio'r dirwedd addysg ôl-16 yng Nghymru yn darparu “cyfle unwaith mewn cenhedlaeth” i wreiddio partneriaeth myfyrwyr fel un o egwyddorion craidd ein system addysg.

Mae UCMC ers tro wedi pwysleisio’r achos dros i Lywodraeth Cymru wneud cyrff cynrychioli myfyrwyr cynaliadwy ac annibynnol, sy'n cael eu hariannu'n llawn, yn ofyniad cyfreithiol ym mhob darparydd addysg ôl-16.

Yn ei erthygl ar gyfer y SMC, a oedd yn canolbwyntio ar ei flaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn i ddod, dywedodd Rob:

“Fel sefydliadau sy’n derbyn arian cyhoeddus, dylai ein prifysgolion, yn ogystal â cholegau, ymrwymo i drin eu myfyrwyr fel partneriaid yn yr addysg y maent yn ei derbyn, ac nid dim ond fel defnyddwyr

“Mae hwyluso datblygiad undebau myfyrwyr a strwythurau llais myfyrwyr ar lefel leol yn rhan allweddol o waith Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr. Mae'r diwygiadau arfaethedig yn y sector ôl-16 yn gyfle unwaith mewn cenhedlaeth i wreiddio llais myfyrwyr fel egwyddor graidd ar draws y sector.”

Amlinellodd Rob hefyd ei fwriad i arwain ymgyrchoedd UCMC ar iechyd meddwl a llesiant myfyrwyr, Brexit a thai myfyrwyr.

Ar iechyd meddwl a llesiant, dwedodd:

“Drwy ymgyrchu cryf gydag undebau myfyrwyr a gwaith partneriaeth gyda'r sector, helpodd UCMC i sicrhau cyllido gan y llywodraeth o £2.3 miliwn i brifysgolion Cymru fuddsoddi yn eu gwasanaethau iechyd meddwl a llesiant eleni.

“Rwyf am weld y buddsoddiad hwn yn parhau y tu hwnt i un flwyddyn, ac rwyf am weld ein prifysgolion yn cydweithio ag undebau myfyrwyr wrth iddynt wneud cais am yr arian hwn. Rhaid i ni i gyd sicrhau bod gwasanaethau yn cyflawni newid tymor hir, nid dim ond penawdau tymor byr”

Ar Brexit, dwedodd:

“Fel y rhan fwyaf o fyfyrwyr, credaf fod Cymru ar ei hennill yn yr UE. Dyna pam fy mod yn dadlau dros bleidlais y bobl ar y cytundeb terfynol ar Brexit, beth bynnag fydd hynny.

“Pleidlais y bobl yw'r unig ffordd realistig o ddatrys y cyfyngder seneddol er mwyn osgoi i’r DU orfod gadael yr UE gyda Brexit heb fargen, fyddai’n drychinebus.

“P’un ai ydym yn aelodau o’r UE neu beidio, mae'n hanfodol ein bod yn cadw mynediad i ERASMUS+. Mae llawer o fanteision yn perthyn i astudio dramor, a byddai myfyrwyr Cymru ar eu colled pe na baent yn cael y cyfle i gymryd rhan yn y cynllun.”

Ar dai a llety myfyrwyr, dwedodd:

“Mae Llywodraeth Cymru wedi gwneud y peth iawn drwy ddiddymu ffioedd asiantaethau gosod eiddo drwy’r Ddeddf Rhentu Cartrefi. Fodd bynnag, mae digon o waith i'w wneud o hyd o ran codi ymwybyddiaeth myfyrwyr o'u hawliau wrth rentu.

“Byddaf yn lobïo'r llywodraeth i roi dannedd i'w cynllun Rhentu Doeth Cymru, fel y gall fynd ati o ddifrif i rwystro landlordiaid diegwyddor. Rwyf hefyd am weithio gydag undebau myfyrwyr i ddatblygu eu cyngor ar rentu, er mwyn sicrhau ei fod yn gyson ac yn gyfredol ym mhob undeb, a byddwn yn ystyried ffyrdd o weithio gydag arbenigwyr yn y maes hwn. Drwy bartneriaeth y caiff newid parhaol ei adeiladu.”

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...