Menu

Mae feirws yn fygythiad ariannol i dri chwarter myfyrwyr yng Nghymru

Thursday 30-04-2020 - 09:00

Mae dadansoddiad o arolwg Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr o 10,000 o fyfyrwyr yn datgelu pryder am yr economi, rhagolygon swyddi a chanlyniadau cymwysterau.

  • Mae 78% o fyfyrwyr yng Nghymru yn poeni am eu cyllid, ac mae 91% yn bryderus am yr effaith hirdymor ar yr economi.
  • Mae UCM yn galw am Rwyd Ddiogelwch Myfyrwyr, pecyn cymorth wedi’i ariannu gan y llywodraeth, a fyddai’n amddiffyn myfyrwyr rhag effeithiau economaidd COVID-19.
  • Nid yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gymwys y dderbyn cynhaliaeth drwy gynlluniau presennol y llywodraeth, sy’n golygu eu bod yn agored i galedi ariannol.
  • Cliciwch yma am ganlyniadau Cymru ar gyfer Arolwg Coronafeirws a Myfyrwyr UCM, ac yma am ganlyniadau’r DU.

 

Mae mwy na thri chwarter y myfyrwyr yng Nghymru yn poeni am arian oherwydd COVID-19, yn ôl dadansoddiad o arolwg Undeb Cenedlaethol y Myfyrwyr (UCM) o bron i 10,000 o fyfyrwyr ledled y DU.

Mae UCM Cymru, ynghyd ag UCM yn Lloegr, yr Alban a Gogledd Iwerddon, yn galw am Rwyd Ddiogelwch Myfyrwyr ledled y DU i sicrhau bod gan bob myfyriwr sydd ei angen fynediad at gynhaliaeth yn ystod yr argyfwng hwn.

Canfu arolwg Coronafeirws a Myfyrwyr UCM, a gynhaliwyd yn gynharach y mis hwn, fod 78% o fyfyrwyr yng Nghymru yn poeni am eu gallu i ymdopi’n ariannol yn ystod y cyfnod hwn.

Mae 73% o fyfyrwyr yng Nghymru yn pryderu ynghylch eu gallu i dalu rhent nawr bod rhaid i bawb aros gartref, a dywedodd bron i hanner fod COVID-19 wedi effeithio ar incwm rhywun y maent yn dibynnu arno yn ariannol.

Mae incwm bron i hanner y myfyrwyr sy'n gweithio yng Nghymru wedi gostwng mewn rhyw ffordd oherwydd y feirws: Mae 16% wedi cael eu rhyddhau o’u swyddi, 11% wedi cymryd gwyliau heb dâl, 10% wedi lleihau eu horiau a 10% wedi cael eu diswyddo.

 

Rhwyd Ddiogelwch Myfyrwyr

 

Yn seiliedig ar ganlyniadau'r arolwg, mae UCM yn galw am Rwyd Ddiogelwch Myfyrwyr wedi’i hariannu gan y llywodraeth ar draws pedair gwlad y DU.

Rhaid i Lywodraeth y DU sicrhau bod yr arian yma ar gael, gyda chyllid canlyniadol yn mynd i'r llywodraethau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon.

Nid yw’r rhan fwyaf o fyfyrwyr yn gymwys i dderbyn cynhaliaeth drwy gynlluniau presennol y llywodraeth, gan gynnwys Credyd Cynhwysol, gan eu gadael mewn perygl arbennig yn ystod y pandemig hwn.

Fel rhan o Rwyd Ddiogelwch Myfyrwyr, mae UCM yn galw am: 

  • Cronfa galedi genedlaethol gwerth £60 miliwn sy’n hygyrch i bob myfyriwr yn y DU sy'n wynebu caledi ariannol oherwydd COVID-19, gan gynnwys myfyrwyr rhyngwladol. Mae Llywodraeth yr Alban eisoes wedi cyhoeddi cronfa galedi myfyrwyr gwerth £5 miliwn.
  • Grant gan y llywodraeth fyddai’n caniatáu i bob myfyriwr sy'n gadael addysg eleni elwa ar hyfforddiant ychwanegol i'w galluogi i addasu i effeithiau economaidd COVID-19.
  • Cyfle i bob myfyriwr ail-wneud y flwyddyn hon o’u cymwysterau, heb unrhyw gost ychwanegol, yn ogystal â derbyn cynhaliaeth lawn. Yn achos myfyrwyr sy'n talu ffioedd, ond sydd ddim am wneud hyn, rhaid i'r llywodraeth ymrwymo i ddileu eu dyledion, neu ad-dalu’r ffioedd maent eisoes wedi’u talu ar gyfer eleni.

 

Meddai Is-lywydd Datblygu Undebau UCM, Erica Ramos: 

“Mae ein harolwg yn dangos bod nifer sylweddol o fyfyrwyr yng Nghymru eisoes yn ei chael yn anodd ymdopi ag effeithiau COVID-19.

“Mae’r argyfwng digynsail hwn yn rhoi straen ar bawb, ond rydym yn pryderu bod myfyrwyr mewn perygl o syrthio rhwng dwy stôl, oherwydd nad yw’r mwyafrif yn gallu cael cynhaliaeth drwy gynlluniau presennol y llywodraeth.

"Mae angen Rhwyd Ddiogelwch Myfyrwyr gynhwysfawr, ar gael i unrhyw fyfyriwr sy'n wynebu caledi ariannol yn y DU.

“Rhaid i lywodraethau anfon neges at fyfyrwyr nad ydyn nhw wedi cael eu hanghofio yn ystod y pandemig hwn, yn ogystal ag amddiffyn ein sefydliadau rhag y sioc economaidd a achosir gan y ffaith bod pawb yn gorfod aros gartref. Dim ond pecyn cymorth wedi’i ariannu gan y llywodraeth all gyflawni hyn.”

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...