Menu

Mae enwebiadau nawr ar agor ar gyfer PGC UCM Cymru

Thursday 12-11-2015 - 10:29
Zone logo nus connect

Ydych chi eisiau cynrychioli myfyrwyr ledled Cymru a lleisio eich barn ar agweddau allweddol o waith UCM Cymru gydol y flwyddyn? Dyma sut y gallwch chi wneud hyn.

Yng Nghynhadledd Maes UCM Cymru byddwn yn cynnal etholiadau ar gyfer tair rôl ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol (PGC UCM Cymru). Mae enwebiadau ar gyfer y tair rôl hyn wedi agor a bydd yn cau yn ystod Cynhadledd Maes UCM Cymru ddydd Mercher 18 Tachwedd.

Beth yw PGC UCM Cymru?

Mae Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru yn gweithredu fel arweinyddiaeth wleidyddol UCM Cymru. Mae gan y pwyllgor 14 aelod. Hanner o'r rhain yw Llywydd, Dirprwy Lywydd a phum swyddog rhyddhad UCM Cymru. Mae'r 7 aelod arall, sef y 'Bloc o saith', yn gynrychiolwyr myfyrwyr a gaiff eu hethol yn flynyddol: pedwar yng nghynhadledd flynyddol y gwanwyn UCM Cymru a'r tri arall yn ein Cynhadledd Maes yn yr hydref.

Beth yw rôl aelod o PGC UCM Cymru?

Mae PGC UCM Cymru'n cwrdd 6 gwaith rhwng 1 Gorffennaf 2015 a 1 Gorffennaf 2016. Yn ystod y cyfarfodydd hyn mae Llywydd a Dirprwy Lywydd UCM Cymru'n adrodd ar yr hyn maent wedi ei gyflawni ac yn ymgynghori ag aelodau'r pwyllgor ar faterion allweddol. Mae hyn yn rhoi cyfle i'r cynrychiolwyr etholedig ddal y swyddogion llawn-amser i gyfrif a chyfrannu at waith a chyfeiriad UCM Cymru. Yn aml, caiff y cyfarfodydd eu dilyn gan sesiynau briffio ar bolisi neu weithdai i roi'r sgiliau a'r wybodaeth i chi er mwyn eich helpu chi yn eich rôl.

Mae hon yn rôl wirfoddol a chaiff eich treuliau teithio eu talu.

Sut mae modd i mi sefyll am le ar PGC UCM Cymru?

Mae tri safle ar gael: caiff un ei neilltuo ar gyfer addysg bellach, un ar gyfer dynes ac mae'r trydydd yn safle agored. Gall unrhyw fyfyriwr o goleg neu brifysgol sy'n aelod ymgeisio yn yr etholiad. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw llenwi ffurflen enwebu a sicrhau bod gennych ddigon o enwebiadau gan aelodau eraill o UCM Cymru.

Rhaid dychwelyd yr enwebiadau hyn at Swyddog Etholiadau UCM Cymru erbyn 12.30pm ddydd Mercher 18 Tachwedd 2015. Ni chaiff unrhyw enwebiad a ddaw i law ar ôl y dyddiad cau hwn eu derbyn.

Byddwn yn cynnal hustyngau yn y prynhawn yn ystod y Gynhadledd Maes, lle cewch gyfle i wneud araith fer yn amlygu pam ddylai cynrychiolwyr bleidleisio drosoch chi. Yna, bydd cynrychiolwyr yn pleidleisio dros eu dewis o ymgeiswyr a daw'r ymgeiswyr llwyddiannus yn aelodau o PGC UCM Cymru.

Beth ddylwn ei wneud nawr?

Os oes gennych chi ddiddordeb, lawrlwythwch ffurflen enwebu yma

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch â conference@nus-wales.org.uk.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...