Menu

Llecynnau di-alcohol LHDT+: rhowch eich barn

Tuesday 25-10-2016 - 15:04

Fis Ebrill, pasiwyd cynnig yng Nghynhadledd LHDT+ UCM Cymru i hyrwyddo llecynau di-alcohol LHDT+, a gynigiwyd gan fyfyriwr o Brifysgol Bangor. Mae anghenion yr aelodaeth (myfyrwyr LHDT+ yng Nghymru) yn bwysig iawn i ni, ac felly yn naturiol mae pob cynnig a basiwyd yn y gynhadledd eleni yn flaenoriaeth i'r ymgyrch.

Yn sgil sylw yn y cyfryngau, traddodiadau teuluol, yn ogystal â sawl ffordd o gymdeithasoli a ffactorau eraill, mae yfed wedi dod yn weithgaredd cymdeithasol disgwyliedig yn y DU. Serch hynny, mae data gan yr Arolwg o Ffyrdd Cyffredinol o Fyw (2011) mewn gwirionedd yn awgrymu na chafodd 52% o ddynion rhwng 16 a 24 oed alcohol yn ystod yr wythnos flaenorol na 54% o fenywod 16-24 oed chwaith. Mae hyn yn dangos mai'r rheiny sy'n yfed yw'r lleiafrif mewn gwirionedd! Er gall yfed gyda ffrindiau fod yn ddiniwed, gall hefyd greu problemau a all arwain at bwysedd gan ffrindiau, sy'n golygu bod y rheiny nad ydynt yn gyfforddus nac yn gallu yfed yn teimlo fel eu bod wedi'u hallgau neu fod rhaid iddynt gydymffurfio.

Mae digwyddiadau fel "Wythnos y Glas" yn aml yn cynnwys yfed gormod o alcohol, o gemau yfed mewn neuaddau preswyl i ymgyfarwyddo â'i gilydd, i ddisgwyliadau clwb nos. Er gall y syniad o yfed fod yn gadarnhaol ac ni ddylid ei ystyried yn gwbl negyddol, mae'n creu sawl problem. Er enghraifft, nid yw pob myfyriwr rhyngwladol yn 18 neu'n hŷn ac felly nid oes modd iddynt gymryd rhan mewn gweithgareddau o'r fath. Mae hyn yn allgau myfyrwyr coleg a chweched dosbarth rhag eu prifysgol leol yn hytrach na dod â sefydliadau AB ac AU ynghyd.

Rheswm arall pam nad yw yfed alcohol yn rhan o ddiwylliant pawb: Nid yw Jainiaeth yn caniatáu diodydd alcohol am fod eu heplesiad yn dibynnu ar ficro-organebau, sy'n gwneud i'r alcohol fod yn anllysieuol; mae Bwdhyddion yn osgoi yfed alcohol gan ei fod yn groes i 5ed presept y 5 Presept, cod moeseg sylfaenol y Bwdhyddion, a gall amharu ar yr ymwybod; mae rhai Cristnogion, gan gynnwys Pentecostau, Bedyddwyr a Methodistiaid, yn credu y dylent ymwrthod ag alcohol; ac er na chaiff ei wahardd yn benodol yn y Qur'an, mae consensws bod yfed alcohol yn cael ei wahardd gan Islam am ei fod yn gwanhau cydwybod y credwr oherwydd yn y Qur'an, cyfeirir at y ddiod feddwol fel cymhelliant gan Satan, yn ogystal â nodyn o rybudd yn erbyn ei heffaith niweidiol ar ymddygiad dynol. Serch hynny, mae'n bwysig cofio bod pob person o bob crefydd yn dehongli testunau crefyddol yn wahanol.

Mae sawl ffordd o gyfiawnhau'r rheswm pam nad yw rhywun yn yfed - iechyd meddwl, cymryd meddyginiaeth, diffyg arian, beichiogrwydd yn ogystal â myfyrwyr sy'n rhieni a myfyrwyr sydd â chyfrifoldebau gofalu sydd angen bod gartref ar adegau penodol. Mae rhaid esboniadau difrifol hefyd, gan gynnwys gwella ar ôl caethineb a gweld effeithiau dinistriol alcohol ar deuluoedd. Er bod yna resymau mwy difrifol, nid yw rhai pobl yn hoffi'r blas, mae rhai yn mwynhau eu hunain heb alcohol neu'n cymryd rhan mewn gweithgareddau sydd ddim yn canolbwyntio ar yfed - fel celf, ysgrifennu a chwaraeon.

Beth bynnag fo dewis rhywun o ran yfed, mae pobl wedi teimlo dan bwysedd i esbonio pam nad ydynt yn yfed alcohol - yfed cymysgwyr sy'n ymddangos fel eu bod yn yfed diod alcoholaidd, esbonio y byddant yn gyrru eu ffrindiau adref neu'n dweud eu bod yn cymryd meddyginiaeth. Dyma pam mae ymgyrch LHDT+ UCM Cymru wedi gweithio i lansio arolwg (dolen) i gasglu gwybodaeth ar brofiadau myfyrwyr o lecynnau di-alcohol. Rydyn ni am gael gwybod yn arbennig:

  • Y rhesymau pam mae myfyrwyr yn mynychu lleoliadau penodol;
  • Y mesurau mae busnesau lleol wedi'u cyflwyno i sicrhau eu bod yn addas i bobl LHDT+;
  • Pa amrywiadau a gynigir gan fusnesau i'r rheiny nad ydynt yn yfed alcohol.

Gobeithiwn bydd yr arolwg hwn, ynghyd â'ch cymorth chi, yn adnodd pwysig i'n helpu i ofalu'n well am fyfyrwyr sy'n dewis llecynnau yfed di-alcohol, i wneud busnesau lleol yn fwy addas i bobl LHDT+ ac i bwyso ar undebau myfyrwyr i gynnwys dewisiadau yfed pobl.

English: https://www.surveymonkey.co.uk/r/JN3QBPM
Cymraeg: https://www.surveymonkey.co.uk/r/JNCPXBN

Mewn undod,

Jasper

Categories:

Blogs, LGBT, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...