Menu

Lead and Change

Monday 22-07-2019 - 11:41

It’s week four of my term and I’ve been busy planning and getting out and about to meet our partners in the sector.

Dyma’r bedwaredd wythnos ers i mi ddechrau yn y rôl, ac rwyf wedi bod yn brysur yn cynllunio ac yn mynd o gwmpas i gwrdd â'n partneriaid yn y sector.

This week is the first week of Lead and Change and I’m really excited to have the opportunity to speak to you all about our priority campaign for the year ahead.

While I don’t want to give too much away now, I’ll be talking about how we can build a different kind of education system.  In the past, we’ve focused a lot on the single issues we want to change, but what I am going to propose is a total reframing of what education is for.  

I’ve realised that if we are serious about tackling issues around access, if we are determined to make sure that education is fit for the world we live in today, and if we are committed for proper funding for Further Education, then we must have more than a single issue campaign; we need a campaign with the aim that is nothing short of a complete transformation in our education system.

We’re building a campaign which will last a decade and it all starts this week at Lead and Change.  We’ve got a huge ambition in front of us and I can’t wait to work with you all to meet it!

Last week I held introductory meetings with the Office for Students ahead of what looks to be another challenging year for the sector.  Later that day I had the absolute privilege of speaking to our latest Quality Students’ Union cohort about the great work they’ve done to achieve QSU recognition. It was amazing to hear about all the great work we have been doing on campus.  Finally, I had my first interview as President with The Guardian, I’ll make sure to tweet out a link when the interview is out. 

I also spoke at a protest seeking justice for Shukri Abdi, a 12-year-old girl who was found dead in the River Irwell, Bury. This cause is very close to my heart so please head over to #JusticeForShukriAbdi
 to find out more about how you can support the campaign.

If I don’t see you this week or next at Lead and Change, please feel free to get in touch to arrange a catch up!

Stay blessed

 

Yr wythnos hon yw wythnos gyntaf Arwain a Newid ac rwy'n teimlo’n gyffrous iawn o gael y cyfle i siarad â chi i gyd am ein prif ymgyrch ar gyfer y flwyddyn i ddod.

Er nad wyf am ddatgelu gormod nawr, byddaf yn siarad am sut y gallwn adeiladu system addysg wahanol.  Yn y gorffennol, rydym wedi canolbwyntio llawer ar y materion unigol yr ydym am eu newid, ond yr hyn yr wyf yn bwriadu ei gynnig yw ail-lunio holl ddiben addysg.  

Rwyf wedi sylweddoli os ydym o ddifrif ynglŷn â mynd i'r afael â materion yn ymwneud â mynediad, os ydym yn benderfynol o sicrhau bod addysg yn addas ar gyfer y byd yr ydym yn byw ynddo heddiw, ac os ydym wedi ymrwymo i gael cyllid priodol ar gyfer Addysg Bellach, yna mae'n rhaid i ni gael mwy nag ymgyrch ynghylch un pwnc yn unig; mae arnom angen ymgyrch sy’n ceisio cyflawni dim llai na thrawsnewidiad llwyr yn ein system addysg.

Rydym yn adeiladu ymgyrch a fydd yn para am ddegawd ac mae'r cyfan yn dechrau'r wythnos hon yn Arwain a Newid.  Mae gennym uchelgais enfawr o'n blaenau ac ni allaf aros i weithio gyda chi i gyd i’w chyflawni!

Yr wythnos ddiwethaf, cynhaliais gyfarfodydd rhagarweiniol gyda'r Swyddfa er Myfyrwyr ar ddechrau’r hyn sy'n argoeli i fod yn flwyddyn heriol arall i'r sector.  Yn ddiweddarach y diwrnod hwnnw, cefais y fraint enfawr o siarad â'n carfan Undebau Myfyrwyr o Ansawdd ddiweddaraf am y gwaith gwych y maent wedi'i wneud i gyflawni cydnabyddiaeth UMA. Roedd yn anhygoel clywed am yr holl waith gwych rydyn ni wedi bod yn ei wneud ar y campws.  Yn olaf, cefais fy nghyfweliad cyntaf fel Llywydd gyda'r Guardian; byddaf sicr o anfon neges drydar allan pan fydd y cyfweliad ar gael. 

Siaradais hefyd mewn gwrthdystiad yn ceisio cyfiawnder i Shukri Abdi, merch 12 oed a ganfuwyd yn farw yn yr Afon Irwell, Bury. Mae'r achos hwn yn agos iawn at fy nghalon, felly ewch draw i #JusticeforShukriAbdi i gael gwybod mwy am sut y gallwch gefnogi'r ymgyrch.

Os na fyddaf yn eich gweld yr wythnos hon neu’r nesaf yn Arwain a Newid, mae croeso i chi gysylltu â fi i drefnu cwrdd!

Bydded bendith arnoch

Zamzam Ibrahim

Categories:

Blogs, Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...