Menu

It’s Time for a National Education Service

Monday 29-07-2019 - 15:31

In Bath we launched our priority campaign for a National Education Service.

Roedd Arwain a Newid yr wythnos diwethaf yn anhygoel! Rhan orau fy swydd yw cael cwrdd â chymaint o fyfyrwyr a swyddogion myfyrwyr ysbrydoledig, a chefais gyfle i gwrdd â chryn lawer ohonoch chi’r wythnos diwethaf. 

Lead and Change last week was simply amazing! 

 

The best part of my job is having the opportunity to meet so many inspiring students and student officers, and I met so many of you last week.

 

Our time in Bath showed me what a great year ahead this will be for our movement.  For those of you coming to Leeds this week I can’t wait to meet you all and talk about our year ahead.

 

A NUS National Education Service

 

In Bath we launched our priority campaign for a National Education Service.

At NUS our ambition is not just for the next year, but for all the students who come after us. We know it’ll take work to build support for and a plan for a National Education Service (NES), so that’s why we’ve set ourselves three objectives.

 

Over the next six months we’ll build the policy case for the National Education Service (NES), over the next three years we’ll win the public case, and within the next 10 years we’ll deliver a NES.

 

My vision re-imagines education. It’s not about markets and league tables. It’s about education that’s transformational for students, the economy, and society as well.

In Bath there was a clear sense of excitement in the room. Yes we know these things take time, but at least we’ve started.

 

Building this together

 

Together, with you, we will build an education system which is equivalent to the NHS.  Life-long, accessible, funded, and valued by policy makers and the public.  It will be

accessible, which means breaking down financial and institutional barriers which prevent student success; it will be funded, meaning parity across modes of study and more directed funding to meet social and economic needs; and it will be life-long, allowing students to dip in and out of education.

 

This will only happen with you. We need your enthusiasm, energy, and ideas.  We need you to lead on your campus to make our campaign a reality.  

 

This is a campaign for everyone across the UK, so we’ll need to build a case that makes everyone feel ‘I can see how this will work for me, my children and my grandchildren,’ and that yes it’s a National Education Service, but we can still put our stamp on it in Scotland, in the north of Ireland and in Wales.

 

Get involved

 

At Lead and Change we learnt about leadership, it’s now time to put those new skills into action.

 

You can find more information on the NES on NUS Connect.  If you’d like to be part of our campaign all we need to know now is that you’re interested. Help us build something truly transformative.

 

See you in Leeds tomorrow and somewhere else very soon!

 

In the meantime, remember to watch my weekly video update!

 

Stay Blessed

 

Dangosodd ein hamser yng Nghaerfaddon i mi flwyddyn mor wych sydd o'n blaenau.  I'r rhai ohonoch sy'n dod i Leeds yr wythnos hon, alla i ddim aros i gwrdd â chi i gyd a thrafod y flwyddyn sydd i ddod.

Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol UCM

Yng Nghaerfaddon, lansiwyd ein prif ymgyrch ar gyfer Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol.

Mae ein huchelgais ni yn UCM yn mynd y tu hwnt i'r flwyddyn nesaf, a bydd yn effeithio ar yr holl fyfyrwyr fydd yn dod ar ein holau. Rydym yn gwybod y bydd angen cryn lawer o waith a chynllunio os ydyn ni am gael Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol, felly dyna pam rydyn ni wedi gosod tri amcan i ni ein hunain. 

Dros y 6 mis nesaf byddwn yn adeiladu'r achos polisi ar gyfer y Gwasanaeth Addysg Cenedlaethol (GAC), dros y 3 blynedd nesaf byddwn yn ennill yr achos cyhoeddus, ac o fewn y 10 mlynedd nesaf byddwn yn cyflwyno GAC.

Mae fy ngweledigaeth yn ail-lunio addysg. Nid yw'n ymwneud â marchnadoedd a thablau cynghrair. Mae'n ymwneud ag addysg sy'n drawsnewidiol i fyfyrwyr, yr economi, a chymdeithas hefyd.

Yng Nghaerfaddon roedd yna ymdeimlad clir o gyffro yn yr ystafell. Rydyn ni’n sylweddoli bod y pethau hyn yn cymryd amser, ond o leiaf rydym wedi dechrau.

Adeiladu hyn gyda'n gilydd

Gyda'n gilydd, gyda chi, byddwn yn adeiladu system addysg sy'n cyfateb i'r GIG.  System gydol oes, hygyrch, wedi'i chyllido, a'i gwerthfawrogi gan wneuthurwyr polisi a'r cyhoedd.  Bydd yn hygyrch, sy'n golygu chwalu rhwystrau ariannol a sefydliadol sy'n atal llwyddiant myfyrwyr; bydd wedi'i chyllido, sy'n golygu cydraddoldeb ar draws dulliau astudio a chyllid wedi'i gyfeirio'n well i ateb anghenion cymdeithasol ac economaidd; a bydd gydol oes, gan alluogi myfyrwyr i fynd i mewn ac allan o addysg fel sy’n addas iddyn nhw.

Dim ond gyda chi y bydd hyn yn digwydd. Rydyn ni angen eich brwdfrydedd, eich egni a'ch syniadau.  Mae angen i chi arwain ar eich campws i wneud ein hymgyrch yn realiti.  

Mae hon yn ymgyrch i bawb ledled y DU, felly bydd angen i ni adeiladu achos sy'n gwneud i bawb deimlo 'Gallaf weld sut y bydd hyn yn gweithio i mi, fy mhlant a'm hwyrion.' Ydy, mae’n Wasanaeth Addysg Cenedlaethol, ond byddwn yn dal i allu gosod ein stamp ein hunain arno yn yr Alban, yng Ngogledd Iwerddon ac yng Nghymru.

Cyfranogi

Yn Arwain a Newid, fe ddysgon ni am arweinyddiaeth, nawr mae'n bryd rhoi'r sgiliau newydd hynny ar waith.

Gallwch gael hyd i ragor o wybodaeth am y GAC ar NUS Connect  Os hoffech chi fod yn rhan o'n hymgyrch, y cyfan sydd angen i ni ei wybod nawr yw bod gennych chi ddiddordeb. Helpwch ni i adeiladu rhywbeth gwirioneddol drawsnewidiol. 

Fe’ch gwelaf yn Leeds yfory ac yn rhywle arall yn fuan iawn!

Yn y cyfamser, cofiwch wylio fy fideo wythnosol sy’n cynnwys yr wybodaeth ddiweddaraf!

Bydded bendith arnoch

Zamzam Ibrahim

Categories:

Blogs, Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...