Menu

Help lle mae ei angen fwyaf: Diamond yn cefnogi myfyrwyr difreintiedig

Tuesday 27-09-2016 - 13:05

Llywydd UCM Cymru Fflur Elin yn ymateb i gyhoeddi Adolygiad Syr Ian Diamond o Gyllido Addysg Uwch a Threfniadau Cyllid Myfyrwyr yng Nghymru.

Addysg hygyrch a chynhwysol lle gall pawb lwyddo a sector ôl-orfodol lle mae llwybrau academaidd a rhai galwedigaethol yn gydradd; dyma’r weledigaeth a’m denodd at fudiad y myfyrwyr. Ond, yn ein cyfundrefn bresennol mae addysg yn dal i fod yn fraint, nid yn hawl. Mae myfyrwyr sy’n 18 oed ac yn dod o deuluoedd breintiedig yn dal yn fwy tebygol o fynd i’r brifysgol na’r bobl ifanc hynny o gefndiroedd difreintiedig, mae’r bwlch cyrhaeddiad ‘CLlE’ yn dystiolaeth bod hiliaeth sefydliadol yn dal i fodoli ym Mhrifysgolion y DU ac mae’r pwysedd ariannol sydd ar fyfyrwyr yn cynyddu.

Mae’r pwysedd ariannol hwn nid yn unig yn rhwystr sy’n cadw pobl allan o addysg uwch yn y lle cyntaf, ond mae cost gynyddol addysg hefyd yn peri problemau enbyd i fyfyrwyr o fewn Addysg Uwch. Pan rydyn ni’n siarad am gost addysg, mae’n rhaid i ni ddechrau cydnabod ei fod yn cynnwys yr arian sydd angen ar fyfyrwyr i fyw tra’u bod yn y brifysgol. Mae’r costau presennol yn gyrru myfyrwyr i ddyled breifat, yn peri problemau iechyd meddwl, yn gorfodi myfyrwyr i fyw yn eu gorddrafft, ac yn cyfyngu myfyrwyr i dai o safon erchyll sy’n arwain at broblemau iechyd. Mae costau byw wedi mynd yn anghynaliadwy.

Ein rôl ni fel mudiad myfyrwyr yw trechu’r rhwystrau sy’n cadw pobl rhag mynediad, cyfranogiad a llwyddiant o fewn pob llwybr academaidd a hyfforddiant – mae Diamond yn gosod y seiliau ar gyfer hyn o fewn Addysg Uwch. Nid yw’r system a argymhellir yn berffaith, nid oes system sy’n gorfodi myfyrwyr i fynd i ddyled yn berffaith, ac nid oes amheuaeth fod cael gwared ar y cymhorthdal ffioedd yn cynyddu baich y ddyled y bydd rhaid i fyfyrwyr ei wynebu. Ond, yn ein hamgylchedd presennol o agenda llymder San Steffan ac effeithiau economaidd negyddol a allai ddod yn sgil ‘Brexit’, mae’r adroddiad yn ymgais i greu system ariannu i Addysg Uwch yng Nghymru sy’n targedu cymorth at y myfyrwyr hynny sydd ei angen fwyaf.

Mae ymrwymiad Diamond i gynnig pecyn cynhaliaeth i fyfyrwyr llawn amser, rhan amser ac ôl-radd sy’n seiliedig ar y cyflog byw cenedlaethol yn ymrwymiad i gefnogi myfyrwyr yn ddigonol gyda chostau byw. Mae hefyd yn cadarnhau bod ehangu mynediad yn genhadaeth graidd ar gyfer Addysg Uwch yng Nghymru trwy roi’r gynhaliaeth lawn ar ffurf grant i fyfyrwyr o’r teuluoedd mwyaf difreintiedig a’r rhai hynny sydd wedi bod mewn gofal. Mae Diamond hefyd yn ymrwymo i gadw’r Lwfans Myfyrwyr Anabl ac i weithio gydag UCM Cymru ar system i gefnogi myfyrwyr sy’n rhieni. Ar ben hyn, mae Diamond hefyd yn cydnabod bod gan y wladwriaeth rôl i’w chwarae mewn cefnogi myfyrwyr trwy ddarparu grant o £1000 heb brawf modd i bawb.

Fel mudiad y myfyrwyr, rydyn ni’n credu mewn gweithio i greu system addysg a chymdeithas gwell. Mae hyn yn golygu brwydro i sicrhau bod cyllideb Cymru yn cael ei defnyddio i sicrhau gwell ansawdd bywyd nid yn unig i fyfyrwyr Cymru ond hefyd i bobol Cymru. Yn achos Addysg Uwch, golyga hyn weithredu adroddiad Diamond yn ei gyfanrwydd. Ni fydd yn gweithio fel arall.

Ac felly rydyn ni’n canmol Diamond am greu system sy’n ceisio ymdrin ag anghydraddoldeb cymdeithasol ac yn ceisio bod yn flaengar, ond rydyn ni hefyd yn tristáu bod toriadau San Steffan yn gorfodi mwy o ddyled ar fyfyrwyr Cymru. Wrth symud ymlaen, rhaid i ni barhau i ehangu mynediad i addysg, mynd i’r afael ag agenda llymder San Steffan a hyrwyddo gwleidyddiaeth flaengar sy’n annog polisiau cynhwysol.

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...