Menu

Hawliwch y Nos yn ôl Cymru 2016

Wednesday 27-04-2016 - 13:57
Reclaim the night wales connect 5x4 2016 rev02

Ymunwch â ni ddydd Gwener 29 Ebrill ar gyfer Hawliwch y Nos yn ôl a drefnir gan Ymgyrch Menywod UCM Cymru.

Mae Hawliwch y Nos yn ôl yn ddigwyddiad blynyddol sy’n rhoi llais i fenywod mynnu diwedd ar drais yn erbyn menywod. Eleni, byddem yn cwrdd yn Yr Hen Lyfrgell, Yr Aes o 7:00pm i glywed gan siaradwyr gwadd o fudiad y menywod, gan gynnwys:

 

  • Siân James, cyn-Aelod Seneddol Ddwyrain Abertawe a chyn-Gyfarwyddwr Cymorth i Ferched Cymru. Cydnabyddwyd ei rôl yn streic y glowyr yn y ffilm Pride yn ddiweddar.
  • Emma Rose, ymgeisydd Plaid Cydraddoldeb Merched, Pennaeth Cynorthwyol a mam sengl i ddau blentyn.
  • Liva Vikman, aelod Pwyllgor Gwaith Undeb Myfyrwyr Ewrop ac actifydd sy’n fyfyriwr yn Latfia. Mae Liva yn ymgyrchu dros faterion addysg yn Ewrop a mynediad i addysg; yn enwedig yn ymwneud â menywod a lleihau anghydraddoldeb ymhlith myfyrwyr.
  • Rosie Inman, Swyddog Menywod presennol UCM Cymru a threfnydd yr orymdaith.
  • Beth Button, Llywydd presennol UCM Cymru.

 

Byddem yn darparu adnoddau fel y bydd modd i chi greu placardiau a baneri.

 

Bydd yr orymdaith yn dechrau o’r Hen Lyfrgell am 8.30pm a bydd yn gorffen tua 9:30pm yn yr un lle.

 

Mae Hawliwch y Nos yn ôl yn ddigwyddiad blynyddol sy’n digwydd ar draws y DU. Mae’n gyfle i bobl ddod at ei gilydd i wneud safiad yn erbyn trais tuag at fenywod.

 

Mae’n fudiad rhyngwladol sy’n mynnu diwedd ar drais rhywiol, aflonyddu ar y stryd a rhoi’r bai ar y dioddefwr.

 

Dyma beth oedd gan Rosie Inman, Swyddog Menywod UCM Cymru, i ddweud:

 

“Mae Hawlio’r Nos yn ôl yn gyfle i fenywod ddod at ei gilydd i wneud datganiad cryf nad yw aflonyddwch na thrais rhywiol yn dderbyniol. Mae 1/5 o fenywod wedi profi rhyw fath o drais rhywiol yn y gorffennol ac mae’n gyffredin ymhlith menywod ifanc, ond mae nifer o bobl wedi’u heuogfarnu’n parhau i fod yn ffigwr lleiaf yn Ewrop.”

 

“Mae ymchwil yn dangos nad yw 95% o fenywod yn teimlo’n ddiogel yn cerdded ar y stryd yn y nos. Nid yw hynny’n dderbyniol. Dyna pam fod digwyddiadau fel Hawliwch y Nos yn ôl mor bwysig, a pham rydym yn gweithio â cholegau, prifysgolion, ac undebau i fabwysiadu ‘polisïau dim goddefgarwch’ i drais ac aflonyddwch rhywiol – problemau sydd wedi bodoli ers y saithdegau, ac yn dal yn digwydd yn yr 21ain ganrif.

 

Mae’r digwyddiad hwn yn agored i bob rhywedd, pobl draws a gweithwyr rhyw, ac mae’r llwybr a’r lleoliad yn gwbl hygyrch i ddefnyddwyr cadair olwyn.

 

Menywod sy’n hunan-ddiffinio a fydd yn arwain yr orymdaith, ond mae croeso i unrhyw un sydd am wneud safiad yn erbyn trais yn erbyn menywod ymuno.

 

Mae’r gorymdeithiau hyn yn bodoli i fynnu cyfiawnder i ddioddefwyr trais rhywiol a’r rheini a dreisiwyd. Maen nhw’n datgan y dylai menywod allu gerdded y strydoedd yn y nos heb ofn y bydd trais yn eu herbyn. Maen nhw’n rhoi llais a chyfle i fenywod hawlio strydoedd eu dinasoedd a’u trefi yn ôl.

 

 

Rhagor o wybodaeth

 

Cofiwch ymuno â thudalen y digwyddiad ar Facebook ar www.facebook.com/nuswales 

 

Os oes gennych unrhyw gwestiynau, e-bostiwch Swyddog Menywod UCM Cymru, Rosie Inman, ar rosie.inman@nus-wales.org.uk.

 

Os hoffech drydar am y digwyddiad, gwnewch yn siŵr eich bod yn defnyddio’r hashnod #RtNCymru16!

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

hawliau gwleidyddiaeth camdriniaeth addysg hawliwch y nos yn ôl Cymru menywod,

More NUS connect Articles

More Articles...