Menu

Gweledigaeth i Gymru: Gwell Addysg. Gwell Cymdeithas

Friday 27-11-2015 - 10:04
Manifesto cy

Heddiw yw diwrnod lansio cyhoeddus maniffesto UCM Cymru ar gyfer Etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol yn 2016.

 

Mae Beth Button wedi galw ar bleidiau gwleidyddol i fanteisio ar y cyfle i gynnig gweledigaeth bositif i bobl ifanc ar gyfer pob ffurf o addysg yng Nghymru - neu wynebu'r risg o elyniaethu cenhedlaeth gyfan rhag gwleidyddiaeth ddatganoledig.

 

Daw'r galw hwn i'r amlwg wrth i UCM Cymru gyhoeddi arolwg newydd sy'n dangos cefnogaeth gyhoeddus gyffredin dros fuddsoddi mewn myfyrwyr ac addysg. Creda 70% o'r cyhoedd yng Nghymru y dylai lleihau ffioedd dysgu fod yn flaenoriaeth bwysig i Lywodraeth Cymru, creda bron i ddau draean (63%) yr un fath am gynnydd yn y cymorth ariannol ar gyfer costau byw myfyrwyr, a chreda chwech ym mhob 10 o bobl (59%) y dylai blaenoriaethu cymorth ar gyfer addysg ran amser, dysgu oedolion a chynorthwyo addysg coleg a darpar fyfyrwyr coleg yn hytrach nag addysg prifysgol lawn amser yn flaenoriaeth bwysig i Lywodraeth Cymru. Dwedodd 72% hefyd y dylai rheoleiddio a gorfodi ychwanegol o safonau a chostau llety preifat myfyrwyr fod yn flaenoriaeth bwysig i Lywodraeth Cymru.

 

Rhybuddiodd Beth y gallai myfyrwyr droi eu cefnau ar wleidyddiaeth ddatganoledig a Chymru os yw gwleidyddion yn gwrthod gwneud cynnig clir i fyfyrwyr a phobl ifanc ar gyfer y pum mlynedd nesaf. Daw lansiad 'Gwell Addysg, Gwell Cymdeithas' yng nghanol adolygiad pwysig o sut caiff myfyrwyr yng Nghymru eu cefnogi'n ariannol a'r system addysg ei chyllido. Disgwylir cyhoeddi'r adroddiad ar ôl yr etholiad.

Mae UCM Cymru'n pryderu y bydd pleidiau'n methu â mynd i'r afael yn ddigonol â chwestiynau pwysig ynglŷn â sut caiff myfyrwyr eu cynnal er mwyn iddynt allu mynd i mewn i addysg, oherwydd amseriad yr adolygiad.

 

Yn ei lasbrint ar gyfer 2021, mae UCM Cymru wedi argymell symud at system gyllido gytbwys ar gyfer myfyrwyr - gyda buddsoddiad mewn cyllido myfyrwyr er mwyn eu galluogi i gwrdd â'u costau byw wrth astudio yn y brifysgol neu'r coleg.

Mae hefyd yn galw am gadw'r cymorth ar gyfer ffioedd dysgu i fyfyrwyr o Gymru, system gynhaliaeth newydd ar gyfer myfyrwyr ôl-raddedig – yn ogystal ag ymrwymiad i amddiffyn buddsoddiad mewn colegau addysg bellach a dysgu oedolion.

Dylid neilltuo rhan o'r cwricwlwm cenedlaethol ar gyfer profiadau grwpiau lleiafrifol a'r rheiny na chânt eu cynrychioli'n gyfartal, ynghyd ag addysg fwy cadarn ar ryw a pherthynas iach ym mhob ysgol, yn unol â'r argymhellion.

Mae myfyrwyr hefyd wedi annog arweinwyr i fynd i'r afael â'r problemau parhaol sy'n perthyn i ansawdd tai myfyrwyr, a rhoi terfyn ar sgandal ffioedd annheg a godir i rentu cartrefi.

 

Mae system addysg ôl-16 Cymru wedi cyrraedd croesffordd. Gall Llywodraeth nesaf Cymru ddewis buddsoddi mewn myfyrwyr a sicrhau bod y cyfle i ddysgu yn agored i bawb - neu gall barhau i dorri'r gyllideb addysg heb lawer o ystyriaeth am y deilliannau hir dymor o ran gweithlu medrus yng Nghymru. Rhaid i wleidyddion roi rhywbeth i fyfyrwyr bleidleisio drosto drwy wneud ymrwymiadau eglur o ran sut beth fydd eu haddysg - ni allant guddio tu ôl i'r adolygiadau o ddyfodol addysg bellach ac uwch a gofyn i fyfyrwyr bleidleisio'n ddall. Fel arall, nid y myfyrwyr sy'n troi eu cefnau ar wleidyddiaeth - gwleidyddiaeth sy'n troi ei chefn ar fyfyrwyr.

 

Darllennwc y maniffesto yma.

Categories:

Features, NUS Wales, UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, addysg, myfyrwyr, etholiadau, cynulliad, llywodraeth,

More NUS connect Articles

More Articles...