Menu

Gallwn roi terfyn ar drais yn erbyn menywod—gyda'n gilydd

Thursday 22-11-2018 - 09:25

Wrth i ni nesáu at 16 Diwrnod o Weithredu'r Cenhedloedd Unedig yn erbyn Trais ar Sail Rhywedd, dyma Swyddog Menywod UCM Cymru, Chisomo Phiri, yn esbonio pam mae rhaid i fynd i'r afael â thrais yn erbyn menywod barhau yn flaenoriaeth genedlaethol.

Rhybudd: trais domestig a thrais rhywiol.

25 Tachwedd i 10 Rhagfyr fydd 16 Diwrnod o Weithredu’r Cenhedloedd Unedig yn erbyn Trais ar Sail Rhywedd.

Yn ystod y 16 diwrnod, bydd menywod a chefnogwyr ledled y byd yn dod at ei gilydd i alw am ddiwedd ar drais yn erbyn menywod a merched unwaith ac am byth.

Er gwaethaf y menywod dewr a phenderfynol yn y mudiadau #MeToo a #TimesUp, mae rhai pobl yn credu bod trais yn erbyn menywod eisoes yn broblem sy'n perthyn i'r gorffennol.

Ond dyma ystadegau ar eich cyfer.

Ers 2014, mae 241 o fenywod yng Nghymru a Lloegr wedi cael eu lladd gan bartner neu gyn-bartner. Ar gyfartaledd, dyna 2 fenyw yr wythnos.

Mae oddeutu 35% o fenywod ledled y byd wedi wynebu trais corfforol neu rywiol gan bartner, neu drais rhywiol gan rywun nad yw'n bartner.

Mae rhai astudiaethau cenedlaethol eraill yn amcangyfrif bod hyd at 70% o fenywod wedi wynebu trais corfforol a/neu rywiol gan bartner agos yn eu bywydau.

Mae ymchwil gan UCM yn awgrymu bod 1 o bob 7 myfyrwraig wedi bod wedi wynebu ymosodiad rhywiol neu drais ar y campws.

Mae ymchwil arall gan UCM yn awgrymu bod 4 o bob 10 myfyrwraig wedi wynebu o leiaf un achos o ymddygiad rhywiol gan staff.

Mae'r rhain yn ffigurau difrifol.

Ond mae'n siŵr nad fydd yr un fenyw yn darllen hon yn synnu. Gan ein bod ni'n gyfarwydd iawn â hyn i gyd. Realiti yw hi.

Yn ystod yr 16 Diwrnod o Weithredu, byddwn ni'n dweud: digon yw digon.

Rhaid i ni fanteisio ar bob cyfle a gawn i wrando ar brofiadau menywod. Rhaid i ni ddathlu amrywiaeth lleisiau menywod. A rhaid i ni gymryd camau i roi diwedd ar drais yn erbyn menywod unwaith ac am byth.

Mae hynny'n golygu rhoi adnoddau – yr arian, yr amser, y bobl – ar waith yn lleol a ledled Cymru, ar y raddfa a'r cyflymder sydd eu hangen i wynebu'r her hon.

Oherwydd mae'n rhaid cydnabod bod hon yn dal i fod yn her.

Fyddwn ni ddim yn rhoi'r gorau nes bydd trais yn erbyn menywod yn perthyn i'r gorffennol.

Mewn gwirionedd, mae'n anodd taro ar ansoddair sy'n disgrifio fy marn am drais yn erbyn menywod yn ddigon da.

Ond rhaid dweud hyn: mae'n ffiaidd.

Nid yn unig mae'n ffiaidd yn ei hanfod. Mae hynny'n amlwg.

Nid yn unig mae'n dinistrio bywydau menywod, eu hunan-barch a'u teuluoedd.

Ond mae hefyd yn rhwystro menywod – yn gymdeithasol, o ran eu gyrfa, ac o ran eu haddysg.

Dwi am fod yn glir na ddylai unrhyw fenyw roi'r gorau i'w haddysg oherwydd trais.

Mae gan bob merch yr hawl i addysg. Mae gan bob menyw yr hawl i ddiogelwch. Mae gan bob menyw yr hawl i'w bywyd.

Does gan neb yr hawl i fynd â hynny oddi ar fenywod. Does gan neb yr hawl i ddweud wrth fenywod beth i'w wisgo. Does gan neb yr hawl i wrthrychu menywod, ac yn waeth, heb sgil-effeithiau.

Dydy awgrymu na ddylai unrhyw fenyw fyw mewn ofn trais, neu gyda realiti trais, ddim yn ddadleuol, yn radical, yn wleidyddol nac yn bleidiol.

Dydy trais yn erbyn menywod ddim yn gwahaniaethu. Os ydych chi'n fenyw, gallech chi wynebu aflonyddu neu drais unrhyw bryd.

Dim ond menywod fydd yn arwain y frwydr i roi diwedd ar hyn unwaith ac am byth. Felly dyna'r hyn mae'n rhaid i ni ei wneud. Gallwn ni, a byddwn ni, yn rhoi diwedd ar hyn – gyda'n gilydd.

Lawrlwytho pecyn cymorth 16 Diwrnod o Weithredu UCM Cymru

Addaswyd y blog hwn o araith a draddodwyd gan Swyddog y Menywod UCM Cymru Chisomo Phiri yn nigwyddiad ‘Candlelight Vigil’ Ffederasiwn Cenedlaethol Sefydliadau’r Merched Cymru ar 20 Tachwedd 2018.

Categories:

Blogs, UCM Cymru, Women

Related Tags :

16 Days of Activism, 16 diwrnod, Cymru, hearmetoo, orangetheworld, wales,

More NUS Connect Articles

More Articles...