Menu

Dyddiadur Zamzam | Cynllun Gweithredu UCM

Monday 21-10-2019 - 14:43

Rydw i’n teimlo mor gyffrous i rannu Cynllun Gweithredu UCM gyda chi, cynllun sy'n adlewyrchu'ch blaenoriaethau ac un a fydd yn sbarduno ein gwaith dros y flwyddyn nesaf.

Cynllun Gweithredu UCM

Mae hon yn foment mor falch i mi gael lansio Cynllun Gweithredu 2019/20 UCM y DU, gan nodi ein meysydd ffocws ar gyfer y flwyddyn yn seiliedig ar faterion hanfodol rydych chi, ein haelodau, wedi'u trafod gyda ni.  Mae'r cynllun 10 pwynt hwn yn amlinellu'r hyn y bydd Pwyllgor Gwaith Llawn-amser UCM yn gweithio arno i drawsnewid addysg drwy adeiladu mudiad sy'n chwalu'r rhwystrau i gael mynediad at addysg a chael llwyddiant. Yn allweddol i hyn mae system addysg sy'n hygyrch, wedi'i hariannu’n ddigonol ac sydd yna am oes, a dyna pam rwyf wedi ysgrifennu ar gyfer WonkHE yr wythnos hon, gan ddadlau dros y system newydd radical hon. Cadwch lygad am yr erthygl yn ystod yr wythnos nesaf mewn cyfryngau eraill wrth i ni egluro ein cynllun a rhoi ein hymgyrchoedd ar waith.

Wythnos #CaruEinColegau

Roedd y mynegiant o gariad at ein colegau fel rhan o wythnos #CaruEinColegau yr wythnos diwethaf yn anhygoel. Fel partner yn yr ymgyrch, ein nod allweddol yw cael y llywodraeth i fuddsoddi yn ein pobl trwy fuddsoddi mwy, nid llai, yn ein colegau. Gallwch ddal i fyny ar yr holl weithgareddau drwy fynd i wefan yr ymgyrch neu gallwch fwrw golwg ar #CaruEinColegau.

Cynhadledd SNP

Yr wythnos diwethaf, roeddwn yn Aberdeen lle ymunais ag UCM yr Alban a MillionPlus ar gyfer cyfarfod ymylol yng Nghynhadledd Plaid Genedlaethol yr Alban, gan amlinellu fy ngweledigaeth drawsnewidiol ar gyfer addysg a dadlau dros newid radical o fewn y system, er mwyn sicrhau ei bod yn hygyrch, wedi'i hariannu'n llawn ac yn para gydol oes.

Hefyd daeth newyddion gwych allan o'r gynhadledd, gydag aelodau SNP yn cefnogi ymgyrch #FreeToGraduate UCM yr Alban, sy'n galw am derfyn ar ffioedd graddio yng ngholegau a phrifysgolion yr Alban. Mae’r ffaith bod y blaid sy'n rheoli'r Alban yn cefnogi’n hymgyrch yn gyhoeddus yn dyst i bwer UMau ledled yr Alban. Nawr mae'n bryd i holl sefydliadau'r Alban wrando ar yr alwad! 

Ymgysylltu ag aelodau a ffrindiau o Aberdeen i Lundain

Yr wythnos ddiwethaf rydw i wedi bod yn ymweld ag Undebau yn Aberdeen a Manceinion, ac rydw i wedi bod yn siarad ag Arweinwyr Ewropeaidd ifanc yn Nulyn. Yn Llundain rydw i hefyd wedi bod siarad am fy mhrofiad o fywyd, sut mae bod yn Ddynes Fwslimaidd Groenddu yn ddatganiad gwleidyddol mewn cymdeithas bob dydd, a bod popeth rydw i'n ei wneud mewn bywyd yn gynrychiolaeth o unrhyw un sy'n edrych fel fi.

Fodd bynnag, yr hyn yr wyf yn ei wneud gyda'r wybodaeth hon a fydd yn fy ngosod ar wahân i'r gweddill. Wrth i ni barhau i ddathlu Mis Hanes Croenddu, ail-rannwch y fideo hwn a gynhyrchwyd gan UCM y llynedd, sy'n amlinellu pwysigrwydd y mis hwn i bobl fel fi a pham y dylai'r mis fod yn bwysig i bawb.

Hefyd, peidiwch ag anghofio cofrestru ar gyfer Cynhadledd Aeaf y Myfyrwyr Croenddu, a gynhelir yn Llundain ar 23 a’r 24 Tachwedd.

#DysgurDyfodol ynghylch cynaladwyedd

Mae SOS UK a Rhwydwaith Hinsawdd Myfyrwyr y DU wedi dod at ei gilydd i alw ar y llywodraeth i ddiwygio’r system addysg gyfan yn Lloegr o amgylch yr argyfwng hinsawdd a’r argyfwng ecolegol.

Rwyf yn gwbl gefnogol i’r ymgyrch newydd hon #DysgurDyfodol wrth i ni geisio trawsnewid y system addysg yn Lloegr i sicrhau bod pob myfyriwr yn gallu mynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd.  Ewch ati i gefnogi'r ymgyrch drwy arwyddo'r deiseb ar-lein a lledaenu'r gair.  Byddaf hefyd yn mynychu Uwchgynhadledd Cynaladwyedd UCM/SOS UK y mis nesaf gyda Piers, Fope, Gweinidog yr Wrthblaid dros yr Hinsawdd, ac ymgyrchwyr hinsawdd ifanc eraill. Byddwn yn trafod sut y gall myfyrwyr ac UMau ddylanwadu ar brifysgolion, colegau, a chymdeithas yn ehangach i weithredu'n feiddgar i atal anhrefn hinsawdd, felly mynnwch eich tocyn nawr.

Yn olaf, does ond angen i chi agor papur-newydd neu edrych ar y newyddion ar-lein i weld ein bod ni'n byw mewn cyfnod gwallgof. O’r herywdd, daliwch ati i hyrwyddo'r ymgyrch Cofrestru i Bleidleisio yn eich UMau fel un ffordd y gallwn ni ddylanwadu ar yr hyn sy'n digwydd yn ein gwlad, sef drwy sicrhau bod lleisiau myfyrwyr yn cael eu clywed.

Bydded bendith arnoch

Zamzam Ibrahim

Categories:

Blogs, Features

Related Tags :

More NUS Connect Articles

More Articles...