Menu

Dod ynghyd er llais myfyrwyr y byd

Tuesday 31-05-2016 - 16:08

Mewn byd sy'n mynd yn fwyfwy hollfydol, lle mae rhwydweithiau a chyfeillgarwch yn croesi cyfandiroedd, nid oes ffiniau i weithredu, a chaiff profiadau - yn ogystal â brwydrau - eu rhannu'n amlach na pheidio, roedd yn amser i Undeb Myfyrwyr Ewrop, (ESU) fynd yn hollfydol yn ein partneriaethau.  

Felly, roedd y seminar llais myfyrwyr byd-eang, a gynhaliwyd tua dechrau Mai yn ganlyniad i flwyddyn o waith gan weithgor cydweithredu rhyngwladol mewnol ESU (ICWG). Roedd wedi cael y dasg o ddechrau'r broses o ymchwilio i'r cyfleoedd a'r posibiliadau ar gyfer cydweithrediad cynyddol â mudiadau myfyrwyr eraill ar draws y byd.                                                                                            

Roedd rhan gyntaf y seminar yn gyfle i gynrychiolwyr o bob rhan o'r byd i ddod at ei gilydd â rhai aelodau o ICWG, i fynegi ein profiadau unigol, datblygu dealltwriaeth o'r materion rydym yn eu rhannu, a thrwy hynny lunio gweledigaeth ar y cyd ar gyfer y dyfodol.  

Drwy broses bwerus dros ben o sesiynau a thrafodaethau wedi'u hwyluso, bu modd i ni nodi'r materion hynny oedd yn bwysig i ni fel unigolion, ein brwydrau cenedlaethol ac yn sgil hynny cysylltu'r materion oedd yn gyffredin i ni i gyd. Er bod ein profiadau'n amrywio yn eu natur - o fyfyrwyr yn cael eu harestio am wneud dim mwy nag ymarfer eu hawl i wrthdystio, neu unigolion yn cael eu gwadu rhag yr hawl i gael mynediad i addysg, i system addysg sydd ddim yn adlewyrchu'r gymdeithas mae'n bodoli ynddi, roedd themâu cyffredin yn rhedeg drwy ein straeon ni i gyd.

 Roedd hyn yn caniatáu i ni ddatblygu cyfres o werthoedd (photo) ynghyd â hawliau / egwyddorion sylfaenol y credwn y dylid seilio addysg arnynt, oedd wedyn yn cael eu gosod mewn categorïau, gan ffurfio fframwaith ar gyfer ysgrifennu ein datganiad.

Mae ein datganiad yn rhoi llais cyfunol i ofynion myfyrwyr ledled y byd - sef bod addysg er budd y cyhoedd, felly mae gan fyfyrwyr oll yr hawl i gael mynediad iddi, gyda hawliau sylfaenol o ran eu gallu i drefnu a chael eu cynrychioli o fewn iddi. Ni ellir gwahanu ein system addysg rhag y gymdeithas mae'n bodoli o fewn iddi.

Gallwch ddarllen y datganiad yn ei gyfanrwydd yma.

Yr hyn ddaeth yn eglur drwy ein trafodaethau a'n cydweithredu dros y penwythnos, oedd bod y byd yn mynd yn fwyfwy ansicr, ond yn lle y gall myfyrwyr fod ym mlaen y gad mewn datblygu atebion ar y cyd i'r heriau byd-eang rydym yn eu rhannu.

Felly, wrth i ni ddod at ein gilydd gyda gweddill bwrdd ESU am weddill y seminar, roeddem yn awyddus i barhau â'r broses o rannu cydweithredol a datblygu thema gyfunol - wedi'i chyrraedd drwy gyfres o weithdai, trafodaethau panel a sesiynau wedi'u harwain gan yr aelodau.

Roedd y teimlad o obaith ac optimistiaeth a adeiladwyd drwy'r broses hon yn un pwerus dros ben - roedd fel pe bai myfyrwyr yn uno yn wyneb trallod ac yn llunio gweledigaeth ar gyfer y rôl y gall mudiad myfyrwyr byd-eang ei chwarae mewn goresgyn yr anawsterau a wynebwn a chreu gwell byd.

Gorffennodd y pen-wythnos gyda ni'n cyflwyno'r datganiad i fwrdd ESU; wedyn cynhaliwyd pleidlais i fod y mudiad myfyrwyr cyntaf i'w gymeradwyo'n ffurfiol.

Y peth mwyaf calonogol am y gwaith a ddechreuwyd yn Bergen yw mai dim ond dechau rhywbeth llawer mwy yw'r datganiad hwn.

Rydyn ni'n gwybod ein bod ni'n llawer cryfach pan fyddwn ni wedi uno, ac yn gryfach fyth pan fo'n cyfunoliaeth a'n cydweithredu'n ymestyn y tu hwnt i ffiniau rhanbarthol.

Felly, bydd y ddogfen hon yn gweithredu fel man cychwyn i broses hir dymor, gan ddod â myfyrwyr o bob rhan o'r byd at ei gilydd i gydweithredu ac amddiffyn yr egwyddorion a osodwyd allan yn y datganiad - boed drwy strwythurau ffurfiol neu anffurfiol, neu ar ffurf cydweithredu a chyfathrebu.

Mae'n gam cyntaf mewn sefydlu mudiad myfyrwyr sy'n wirioneddol fyd-eang. 

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

gadael aros gwleidyddiaeth newyddion ESU undeb myfyrwyr ewrop ewropeaidd refferendwm refferendwm ewrop UCM Cymru ucm undeb cydweithio ewrop wales Cymru myfyrwyr addysg

More NUS connect Articles

More Articles...