Menu

Diwrnod cyntaf Y Talwrn

Wednesday 12-08-2015 - 01:04
Y talwrn  billingual logo web

Daeth swyddogion undebau myfyrwyr o bob rhan o Gymru at ei gilydd yn Abertawe ddoe ar gyfer diwrnod cyntaf Y Talwrn UCM Cymru.

Thema allweddol Y Talwrn eleni yw nodi sut all UCM Cymru ac undebau myfyrwyr Cymru weithio gyda’i gilydd i roi grym i fyfyrwyr ddatblygu ein mudiad, ein sector addysg a’n cymdeithas.

Dechreuodd y diwrnod gyda chyflwyniad fideo yn cynnwys blaenoriaethau pob undeb myfyrwyr, ar lefel leol a chenedlaethol. Byddwn yn gosod y fideo yma ar ein gwefan yn fuan, ac rydym yn sicr y byddwch yn cytuno bod 2015/16 yn argoeli i fod yn flwyddyn gyffrous iawn i fudiad y myfyrwyr yng Nghymru.

Yn ei sylwadau agoriadol, aeth Llywydd UCMC, Beth Button ati i ddwyn sylw at yr angen am ymagweddiad cydweithredol a fydd yn arwain at UCM Cymru’n gweithio gydag undebau myfyrwyr:

“Rydym am weld mudiad sydd wedi ei gyfarwyddo a’i arwain gan ein hundebau myfyrwyr. Mae UCM Cymru’n fwy na dim ond llais myfyrwyr ac undebau myfyrwyr, mae hefyd yn arf sy’n rhoi grym i chi greu newid. Dychmygwch fudiad lle rydych chi fel undebau myfyrwyr yn dylanwadu’n uniongyrchol ar bolisi cenedlaethol; dyna’r mudiad rydym am ei weld.

Hefyd pwysleisiodd yr angen i undebau myfyrwyr fod yn rym er gwell yn eu cymunedau lleol:

“Mae angen i undebau myfyrwyr fynd ati i agor eu cyfleoedd myfyrwyr i ysgolion lleol, a gweithio i ddatblygu ein haelodau a’n harweinwyr ar gyfer y dyfodol. Mae angen i undebau myfyrwyr weithio gyda’u cymunedau i wneud cymdeithas yn well lle i bawb.

“Os ydym am fod yn fudiad cryf ac uchel ei barch, mae angen i ni weithio gyda’n gilydd yn well nag erioed o’r blaen.”

Cyfeiriodd Beth at yr heriau a fydd yn wynebu mudiad y myfyrwyr yn y flwyddyn sydd i ddod, gyda chyllido hanfodol yn cael ei dorri a’i adolygu, a hefyd y rôl sydd gan undebau myfyrwyr i’w chwarae mewn annog myfyrwyr i bleidleisio yn etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Cafwyd cyfle yn y ddwy sesiwn nesaf i ddysgu mwy am ddatganoli yng Nghymru, a mynd ati i lunio gofynion maniffesto a chynlluniau ymgyrchu ar gyfer etholiadau’r Cynulliad Cenedlaethol.

Wedyn cynhaliwyd trafodaethau bord gron ar bynciau a gynigiwyd gan undebau myfyrwyr, gan gynnwys visas myfyrwyr rhyngwladol, oblygiadau’r toriadau yn y gyllideb a sut i ddatblygu cysylltiadau rhwng undebau myfyrwyr a chymunedau lleol.

Daeth y diwrnod i ben gyda dwy rownd o weithdai a gyflwynwyd gan gydweithwyr o UCM DU, oedd yn gyfle i gynrychiolwyr ddysgu mwy ynglŷn ag undebau myfyrwyr o’r radd flaenaf a’r uned cymorth strategol, cyfleoedd i fyfyrwyr, cynaliadwyedd a datblygu pobl o fewn mudiad y myfyrwyr.

Categories:

NUS Wales

Related Tags :

Cymru, UCM Cymru, Y Talwrn,

More NUS connect Articles

More Articles...