Menu

Diamond, Donaldson a Hazelkorn – Unedig dros Addysg

Friday 18-11-2016 - 08:30

Yfory, bydd miloedd o fyfyrwyr o bob rhan o'r DU yn gorymdeithio hyd strydoedd Canol Llundain. Byddant yn gorymdeithio yn y gobaith o gael system addysg ddi-dâl, hygyrch, gynhwysol a rhyngwladol ar gyfer cenedlaethau'r dyfodol.

Yng Nghymru, mae sector addysg newydd ar y gorwel. Mae hyn yn dilyn tri gwahanol adroddiad, sy'n mynd i newid y sector: Adolygiad Diamond i Gyllido Addysg Uwch, Adolygiad Donaldson i'r cwricwlwm newydd, ac Adolygiad Hazelkorn i lywodraethiant yn y sector ôl-16.

Mae'r tri adroddiad yma'n cynnig argymhellion i Lywodraeth Cymru a allai drawsnewid y sector addysg yng Nghymru - ni fyddai'r sector yr un fath wedi'r newidiadau hyn. Er bod y rhain i bob diben yn adroddiadau ar wahân, mae'n hanfodol bwysig ein bod yn edrych ar bob un ohonynt gan gadw'r lleill mewn golwg, yng nghyd-destun ei gilydd, er mwyn ein galluogi i helpu yn y broses o lunio'r dyfodol gorau posib ar gyfer myfyrwyr. Mae angen i ni ganfod gweledigaeth strategol ar gyfer y ffurf fydd i'r system addysg yng Nghymru ar gyfer y genhedlaeth nesaf. Gweledigaeth sy'n ein tywys y tu hwnt i gyfnodau etholedig pum-mlynedd gwleidyddion. Pa ffurf fydd i'r sector addysg ôl-16 ar gyfer ein haelodau ymhen 10 mlynedd?

Mae addysg dan fwy o fygythiad nag erioed o'r blaen. Mae cyllidebau Addysg Bellach yng Nghymru wedi cael eu torri flwyddyn ar ôl blwyddyn.  Mae ffigurau diweddar yn awgrymu y bu toriadau o tua 7% yn y gyllideb ar gyfer AB ers 2013. Yn arbennig, gwelwyd toriadau llym mewn cyllido ar gyfer dysgu oedolion yn y gymuned ac astudiaeth ran-amser. Mae'r toriadau hyn yn y llwybrau mwyaf hyblyg i astudio'n gwthio allan y myfyrwyr mwyaf bregus. Nid dyma yw'r ateb.

Mae Adolygiad yr Athro Ellen Hazelkorn yn cyflwyno'i argymhellion; casgliad diddorol o awgrymiadau ynglŷn â chyfuno llywodraethiant Addysg Uwch ac Addysg Bellach. Os ydych chi'n edrych ar ein sefydliadau yng Nghymru heddiw, nid oes y fath beth â choleg neu brifysgol nodweddiadol.  Mae gennym uniadau a phartneriaethau cymhleth ar draws campysau, a hynny ar hyd a lled Cymru. Gwelwn nifer cynyddol o gyrsiau AU mewn sefydliadau AB, a'r gwrthwyneb hefyd. Mae'r ffiniau rhwng y sectorau'n aneglur. Mae myfyrwyr yn dewis dysgu mewn amrywiaeth o sefyllfaoedd newydd.

Mae'r sectorau AU ac AB wedi bod yn ymladd dros yr un symiau o arian o'r gyllideb addysg ers blynyddoedd. Mae'r diwylliant cystadleuol yma wedi rhannu'r sector addysg. Mae UCM Cymru, er blynyddoedd, wedi mynnu system addysg unedig, dan arweiniad myfyrwyr, ar gyfer myfyrwyr. Rydym wedi dychmygu'r addysg mae myfyrwyr ei heisiau. Serch hynny, mewn sector lle nad yw AU ac AB yn cwrdd yn aml iawn, ni ellir gwireddu'r weledigaeth hon. Amcan uno llywodraethiant y ddwy sector yw creu ymagwedd gyfannol at lwybrau addysg a gosod anghenion myfyrwyr wrth galon unrhyw benderfyniadau a wneir.

Mae angen i ni fod yn agored ac yn rhyngwladol yn y ffordd rydym yn symud ymlaen yn hyn o beth. Mae angen i ni droi at ein cymdogion rhyngwladol a dysgu oddi wrth y naill a'r llall. Yn fyd-eang, mae cymaint gan ein sector addysg i ddysgu oddi wrtho a thyfu.

Mae'n bryd i'r sector addysg yng Nghymru ddod at ei gilydd a gweithio'n effeithiol er mwyn sicrhau bod anghenion myfyrwyr yn ganolog i'r hyn a wneir. Byddai hyn yn golygu cyllido a chefnogaeth gyfartal o bob lefel a ffurf o astudiaeth. Rydym am weld system addysg wedi'i chyllido'n deg sy'n gweddu i anghenion pobl Cymru. Rydym am weld buddsoddiad mewn Addysg Bellach, Dysgu Oedolion yn y Gymuned a Dysgu yn y Gweithle. Mae'r llwybr hwn yn achubiaeth i lawer o bobl.

Ymunwch ag UCM Cymru heddiw ar gyfer diwrnod o weithredu i ddangos ein bod ni'n Unedig dros Addysg. Gallwch ganfod mwy yma.

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...