Menu

Dewch i adnabod Swyddogion LHDT+ UCM Cymru

Thursday 20-10-2016 - 14:55

Mae gan UCM Cymru ddau swyddog LHDT+ rhan amser a etholir yng Nghynhadledd LHDT+ UCM Cymru bob blwyddyn. Dyma’r swyddogion ar gyfer 2016-17, Jasper Williams a Hannah Stewart.

Helo! Fy enw i yw Jasper Williams a fi yw Swyddog LHDT+ UCM Cymru (Safle agored) 2016-17. Braint fawr yw cael arwain yr ymgyrch hon ynghyd â Hannah. A minnau eisoes wedi cynrychioli'r ymgyrch ar Ddiwrnod Balchder Llanelli a Balchder Cymru, dwi'n llawn cyffro am eleni a dwi methu aros i wneud mwy.

Cyn i mi hyd yn oed gael fy nghynnig gan Fangor, y peth cyntaf wnes i oedd chwilio am y gymdeithas LHDT+ ac unrhyw grwpiau gweithredu eraill. Roedd y brifysgol yn ddechreuad ffres i mi gan fod byw mewn tref geidwadol yn ne Swydd Rydychen yn gwneud i dyfu fel dyn traws, cwiar, anrhywiol ac anabl fod yn anodd iawn. Cefais i brofiadau ofnadwy yn yr ysgol ac yn fy nhref, felly roedd symud oddi cartref i Ogledd Cymru yn adeg i fynd i rywle cwbl wahanol lle gallwn fod yn fi fy hun. Roedd ymgyrchu a gweithredu'n bell o fy meddwl pan ymunais i â'r grŵp LHDT+. Y cyfan roeddwn i eisiau oedd clywed ei fod yn iawn i mi fod yn fi fy hun a chael fy nerbyn, ond o fewn munudau, cefais wybod am UCM ac aeth pethau ati o hynny.

Dwi yn fy nhrydedd flwyddyn ym Mhrifysgol Bangor yn astudio am radd BSc Seicoleg gyda Niwroseicoleg, fi yw cadeirydd Cymdeithas Ffeministaidd Bangor, Swyddog Traws Bangor a dwi'n siŵr erbyn hyn bod fy nghlustiau'n deffro bob tro dwi'n clywed y gair 'gweithredu'. Ers dechrau fy ngradd, dwi wedi creu gweithdy cenedlaethol ar gydsyniad anrhywiol gyda chyn-swyddog menywod cenedlaethol UCM, Susuana Amoah, trefnu digwyddiad Speak Out DU-gyfan yn erbyn casineb a chamwahaniaethu, dechrau cymdeithas ffeministiaid yn fy ail fis ar ôl cyrraedd y brifysgol, a honno wedi ennill sawl gwobr, trefnu rali ar gyfer refferendwm priodasau un-rhyw Iwerddon gyda chymdeithasau LHDT+ Bangor ac Aberystwyth, trefnu gwylnos er cof am Leelah Alcorn a helpu sefydlu rôl swyddog traws llawn amser yng Nghynhadledd Genedlaethol UCM y DU fis Ebrill.

Hannah Stewart ydw i a fi yw Swyddog LHDT+ UCM Cymru (Safle menyw) eleni. Fel dwedodd Jasper, mae'n fraint fawr i ni gael arwain yr ymgyrch ac rydyn ni'n edrych ymlaen yn fawr. Dyma ychydig amdanom ni a'r hyn rydyn ni'n bwriadu ei wneud eleni.

Yn debyg iawn i Jasper, un o'r pethau cyntaf edrychais i amdano pan ddes i'r brifysgol oedd cymdeithas LHDT+. Yn fuan des i ar draws un wych yma yn Abertawe ac er roedd angen llawer o amser arnaf, meiddiais i ymuno â'r gymdeithas yn y pen draw a dwi wedi bod yn mynychu ei digwyddiadau ers hynny. Tyfais ym Melffast yng Ngogledd Iwerddon. Er gall y wlad fod yn weddol hen ffasiwn o ran sawl mater, yn enwedig materion LHDT, roeddwn i'n ffodus i fod ymhlith pobl â meddwl agored sy'n derbyn fy rhywioldeb ond nid tan i mi ddod i Abertawe y darganfyddais i'r gymuned LHDT mewn gwirionedd.

Dwi yn fy ail flwyddyn ym Mhrifysgol Abertawe a dwi'n astudio Gwleidyddiaeth ac Astudiaethau Americanaidd. Fi yw ysgrifennydd presennol ein cymdeithas LHDT+ a llynedd fi oedd Swyddog LHDT+ (Safle menyw) Prifysgol Abertawe. Hefyd, fi oedd y cynrychiolydd Deu* ar Bwyllgor LHDT+ UCM y DU. Dwi wedi gweithio ar sawl ymgyrch UCM, yn ogystal â mynychu sawl cynhadledd. Hefyd, cynhaliais i sawl ymgyrch yn Abertawe, gan gynnwys digwyddiad mis ar gyfer Mis Hanes LHDT+ lle codwyd arian ar gyfer y Ganolfan Unity yn Abertawe.

Sefais i a Jasper i fod yn ein rolau oherwydd yn sgil popeth sydd wedi digwydd yn ddiweddar sy'n ymwneud â'r gymuned LHDT+, gymrodyr, mae angen i ni weithredu, ac mae angen gweithredu nawr. Nawr yn fwy nag erioed, mae angen i ni werthfawrogi'r bobl sy'n gweithredu ein mudiad ac edrych tua'r dyfodol. Nid yn unig ar gyfer y flwyddyn nesaf, na'r 5 mlynedd nesaf, ond y 100 mlynedd sydd i ddod. Er mwyn newid bywydau'r genhedlaeth nesaf. Er mwyn creu ton-effaith newid.

Eleni, wrth gydweithio â'r pwyllgor LHDT+, ein blaenoriaethau yw:

•        Lobïo Llywodraeth Cymru i sefydlu Clinig Hunaniaeth Rhywedd yng Nghymru

•        Gweithio i wella cynrychiolaeth a chynhwysiant CALlE ac AB

•        Canolbwyntio ar sicrhau hawliau gorfodol pob myfyriwr LHDT+, heb ystyried lloches a/neu statws dieithrio

•        Gweithio gydag ymgyrchoedd rhyddhad eraill, yn ogystal â swyddogion cenedlaethol ar faterion cyffredinol, fel troseddau casineb, iechyd meddwl ac addysg gynhwysol

•        Ymgyrchu i wella ymwybyddiaeth o bobl draws ac anrhywiol

Mae cydraddoldeb LHDT+ yng Nghymru wedi dod yn bell mewn cyfnod byr ond mae'r frwydr o hyd yn parhau. Yng ngoleuni digwyddiadau diweddar, fel yr ymosodiadau yn Orlando, gall y byd fod yn lle dychrynllyd. Mae'n ein hatgoffa ni mewn ffordd boenus a go iawn bod ein cymuned o hyd yn wynebu casineb a chamwahaniaethu, ac ar adegau fel hyn, mae angen i ni aros gyda'n gilydd yn gryfach nag erioed. Dilynwch ni ar Facebook a Twitter, ymunwch â'r grŵp Facebook a chyfranogwch yn ymgyrch LHDT+ UCM Cymru!

Undod,

Jasper Williams a Hannah Stewart

Categories:

Blogs, UCM Cymru

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...