Menu

Dathlu Mis Hanes Croenddu yng Nghymru

Thursday 01-10-2015 - 15:06

Mae Mis Hanes Croenddu wedi cyrraedd! Eleni, mae Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM yn rhoi sylw penodol i hanes Croenddu Prydain.

Nawr am rywfaint o hanes, rwyf yn falch o ddod o Ghana ar hyn o bryd. Trefnwyd Mis Hanes Croenddu cyntaf y DU drwy arweinyddiaeth y dadansoddwr o Ghana, Akyaaba Addai-Sebo; roedd sefydlydd Balchder Croenddu'r DU, Phyll Opuko-Gyimah, hefyd o Ghana. Mae Swyddog Menywod Croenddu cyntaf UCM, Susuana Amoah, hefyd yn wreiddiol o Ghana. Eleni mae Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM dan arweinyddiaeth Malia Bouattia wedi llwyddo i gael mwy o fyfyrwyr croenddu ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol ,fel swyddogion llawn-amser ac yn Is-Lywyddion UCM nag erioed o'r blaen. Nid oeddwn wedi clywed am y bobl yma a'r hyn a gyflawnwyd gan UCM tan eleni! Sy'n dweud wrthyf i ei bod yn hanfodol bwysig bod myfyrwyr croenddu, a phobl yn gyffredinol yn y DU, yn cydnabod y cyraeddiadau hyn, er mwyn eu hysbrydoli i oresgyn y rhwystrau sy'n eu hwynebu a chreu'r dyfodol maen nhw eisiau ei weld.

Eleni, mae Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu yng Nghymru'n gobeithio ymestyn ei dylanwad i sefydliadau addysg cynradd, uwchradd, pellach ac uwch. Rydyn ni'n lansio sesiwn farddoniaeth, lle gall myfyrwyr siarad ynglŷn â beth mae hanes croenddu'n ei olygu iddyn nhw, eu harwyr, eu hysbrydoliaeth a beth mae llwyddiannau pobl groenddu'n ei olygu i fyfyrwyr croenddu unigol, pobl groenddu a chymdeithas yn gyffredinol.

Mae taith genedlaethol 'Students not Suspects' a drefnwyd gan Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM a'r hawl i wrthdystio, yn dod i Abertawe, ar 16eg Hydref. Byddwn yn trafod sut i herio polisi 'Prevent' Llywodraeth y DU.  Nid yw Prevent yn newydd, ond nawr mae prifysgolion a cholegau dan orfodaeth gyfreithiol i reportio myfyrwyr, sydd o bosib yn dangos arwyddion o gael eu radicaleiddio tuag at eithafiaeth dreisiol. Nid oes diffiniad eglur o 'arwyddion o gael eu radicaleiddio' ac mae myfyrwyr croenddu a Mwslimaidd yn fwy tebygol o gael eu reportio'n annheg. Amlygodd Malia Bouattia, Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM, beth yw gwir ystyr Prevent.

"Drwy ddod â'u brwydr i ennill 'calonau a meddyliau' - ac yn erbyn anghydffurfiaeth - i sefydliadau addysgol â'r Ddeddf newydd, mae Llywodraeth y DU yn gwahodd i'n campysau'r un creulondeb sy'n poeni pobl groenddu a Mwslimaidd yn nwylo'r heddlu a'r wladwriaeth mewn cymdeithas yn ehangach. Mae'r ymgyrch a'r daith yn gam sylweddol yn hanes cyfoes pobl groenddu yn y DU, gan ein bod yn gwrthod cael ein proffilio ar sail ein hil gan Lywodraeth y DU ac ni fyddwn yn goddef Islamaffobia ar ein campysau."

Rwyf yn annog myfyrwyr croenddu ac unrhyw un sydd â diddordeb mewn cymryd rhan i ddod i'r digwyddiad hwn; gallwch gofrestru ar-lein ar y safle hwn a chanfod mwy o wybodaeth:http://www.eventbrite.co.uk/e/students-not-suspects-swansea-tickets-18396918679

Bydd blog Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu UCM, (bydd y ddolen ar ein tudalen Facebook) yn cynnwys eitemau ar beth mae myfyrwyr croenddu yng Nghymru wedi bod yn ei wneud i ddathlu mis hanes croenddu. Bydd ein safle YouTube yn cynnwys yr un peth, ac rydym yn bwriadu cynnal digwyddiadau cymunedol yn ystod mis hanes croenddu i ddathlu; bydd y cyfan wedi ei gynnwys yn y blog, ar Trydar a thudalennau Facebook. 

Bydd y blog hefyd yn cynnwys adran ar 'Yr hyn rwyf yn ei garu ynglŷn â bod yn groenddu' y gall myfyrwyr croenddu yng Nghymru wneud sylwadau arno. Rydym yn bwriadu bod ag adran ar iechyd meddwl croenddu yn Undeb Abertawe er mwyn codi ymwybyddiaeth o iechyd meddwl pobl groenddu. Rydym yn gobeithio, er nad yw hyn wedi cael ei gadarnhau, cynnal cwis hanes croenddu ar draws undebau. Bydd yno hefyd gylchlythyr neu lyfryn yn dwyn y teitl 'Ifanc, Dawnus a Hanes Croenddu' i ddathlu'r bobl ifanc groenddu yn y DU sydd, yn hanesyddol, wedi gwneud pethau anhygoel; er mwyn ysbrydoli myfyrwyr croenddu i geisio creu treftadaeth a bod yn unigolion gwych.

Bydd Undeb Abertawe'n cymryd rhan yn 'Ei Hanes Hi'. Bydd wythnos Ei Hanes Hi Groenddu yn dechrau ar 26 Hydref, sef wythnos olaf Mis Hanes Croenddu. "Diben yr wythnos hon yw pwysleisio'r angen am agwedd ryng-adrannol a rhyweddol tuag at Fis Hanes Croenddu wrth ddathlu ein treftadaeth, ein diwylliant a'n gwleidyddiaeth rhyddhad.

Bydd Prifysgol Abertawe'n lansio arddangosfa ffotograffig gyda thema annisgwyl. Caiff y digwyddiad ei recordio a'i ychwanegu at arddangosfeydd undebau eraill i greu ffilm. Os yw undebau addysg bellach ac uwch eraill Cymru am gyfranogi, dylent gysylltu â fi.

Ar y cyfan, rwyf yn teimlo'n gyffrous iawn ynglŷn â hyn, ac rwyf yn edrych ymlaen at fis ardderchog o ddathlu hanes croenddu yng Nghymru.

Fy holl frodyr a chwiorydd croenddu yng Nghymru a ledled y DU,

Mwynhewch Fis Hanes Croenddu - dathlwch eich gorau glas!

Mewn undod,

Akosua Darko

Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru

E-bost: akosua.darko@nus-wales.org.uk

Categories:

Blogs

Related Tags :

More NUS connect Articles

More Articles...