Menu

Cynhadledd UCM Cymru, Diwrnod 2

Friday 11-03-2016 - 18:00
Beth for connect

Roedd ail ddiwrnod y gynhadledd yn un prysur, yn dilyn noson o ddathlu Gwobrau UCM Cymru.

Cynhaliwyd hystingau ac etholiadau ar gyfer pedwar lle ar y bloc o saith ar Bwyllgor Gwaith Cenedlaethol UCM Cymru (PGCC). Etholwyd Siôn Davies, Elizabeth Strange, Mark Stanley a Daniel Rowbotham i'r pwyllgor.

Cadeiriodd Robbiie Young (Swyddog LHDT+ UCM DU) y drafodaeth o'r cynigion - dyma nhw'r cynigion a drafodwyd. Cyhoeddir canlyniadau'r drafodaeth o'r cynigion yr wythnos nesaf.

Wedyn cynhaliwyd sesiwn Ignite, oedd yn rhoi cyfle i gynrychiolwyr o sefydliadau AB ac AU ledled Cymru i gymryd rhan mewn cyfres o areithiau. Trafodwyd amrywiaeth o bynciau, gan gynnwys cydraddoldeb Mwslemiaid, llywodraeth leol, LHDT+, myfyrwyr yn creu newid a'r ymgyrch i achub Pantycelyn.

 

Cadeiriodd Steve Brooks, Cyfarwyddwr y Gymdeithas Newid Etholiadol yng Nghymru, y ddadl rhwng y pleidiau gwleidyddol. Roedd gan gynrychiolwyr gyfle i graffu ar waith y pleidiau etholedig yng Nghymru. Roedd y canlynol yn bresennol ar gyfer y drafodaeth: Huw Lewis AC, Gweinidog Addysg a Sgiliau (Llafur), Angela Burns AC (Ceidwadwyr), Simon Thomas AC (Plaid Cymru) ac Aled Roberts AC (Democratiaid Rhyddfrydol).

 

Dyma'r cwestiynau a holwyd:

1. Ydy ehangu mynediad i fyfyrwyr CLlE yn bwysig, a beth mae eich plaid chi'n ei wneud? 

2. Beth ydych chi'n mynd i wneud ar ran prentisiaid gan sicrhau cydraddoldeb o ran parch? O gofio nad yw myfyrwyr i gyd yn rhan o Addysg Uwch.

3. Beth yw safiad eich plaid ar gartrefi a thai fel mater datganoledig yng Nghymru?

4. Sut fyddwch chi'n ymrwymo i faterion megis addysg rhyw, cydsyniad, LHDT a rhyddhad?

Wedyn amlinellodd y cynrychiolwyr gwleidyddol eu polisïau addysg - mater o gryn bwys i'r fynychwyr y gynhadledd ac i UCM Cymru. Os ydych chi am weld mwy o'r hyn ddigwyddodd, ewch i #AskTheAMs ar Twitter.

Yn ddiweddarach, cynhaliwyd gweithdai ar Ryddhad a Chynaladwyedd. Roedd y gweithdai'n cynnwys:

  • Ymgyrch yr Iaith Gymraeg – gyda Dafydd Trystan o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol.
  • Ymgyrch Myfyrwyr Croenddu – gydag Akousa Darko, Swyddog Myfyrwyr Croenddu UCM Cymru.
  • Ymgyrch y Menywod – gyda Rosie Inman, Swyddog Menywod UCM Cymru.
  • Ymgyrch LHDT+ – gyda Carly Stewart, Swyddog LHDT+ UCMC a Robbiie Young, Swyddog LHDT+ UCM DU.
  • Cynaladwyedd – gydag Odette Wills, Swyddog Prosiect Cynaladwyedd UCM Cymru.

 

I gloi'r gynhadledd, traddododd Megan Dunn, Llywydd UCM DU, araith fer yn disgrifio gwaith ac ystod ymgyrchoedd UCM DU.

 

Os ydych chi am weld mwy o'r hyn ddigwyddodd dros y ddau ddiwrnod, ewch i #NUSW16 neu #UCMC16 ar Twitter!

Hefyd, cliciwch yma os ydych chi eisiau clywed mwy am yr hyn a ddigwyddod yn ystod y gynhadledd gan gynrychiolwyr eu hunan.

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru

More NUS connect Articles

More Articles...