Menu

Cynhadledd Partneriaeth i Gymru Wise Cymru 2016

Thursday 02-06-2016 - 15:32

Cynhaliwyd Cynhadledd Partneriaeth i Gymru Wise Cymru 2016 ym Mhrifysgol De Cymru, Trefforest, yr wythnos ddiwethaf.

Croesawyd staff, swyddogion a myfyrwyr o brifysgolion, colegau ac undebau myfyrwyr o bob rhan o Gymru i'r campws gan Dr Ben Calvert, Dirprwy Is-ganghellor: Dysgu, Addysgu a Phrofiad Myfyrwyr ym Mhrifysgol De Cymru. Yn ei araith gyweirnod, rhoddodd Dr Calvert sylw penodol i werth partneriaeth mewn dysgu ac addysgu, gan bwysleisio bod parch ac ymddiriedaeth yn elfennau allweddol o'r berthynas bartneriaeth rhwng myfyrwyr a darlithwyr.

 

Yn ystod y bore, mynychodd cynadleddwyr AU weithdy oedd yn canolbwyntio ar ymgysylltiad myfyrwyr mewn dylunio'r cwricwlwm, dan arweiniad Emily Parkin, Prifysgol Lincoln. Bu cynrychiolwyr o'r sector AB yn trafod cynnal cyfranogiad dysgwyr gydol y flwyddyn, gyda Jen Hope o UCM y DU.

 

 

Yn dilyn egwyl fer am ginio, roedd yn amser i'r cynrychiolwyr eu hunain gael y prif sylw, gyda chyfle i bob sefydliad ac undeb myfyrwyr ddangos enghreifftiau o'u harferion partneriaeth i weddill y grŵp.

 

Am weddill y pnawn, aeth cynrychiolwyr AU ati i ystyried sut i ennyn diddordeb myfyrwyr sy'n astudio ar gampysau rhyngwladol, mewn gweithdy a gynhaliwyd gan Hannah Reilly ac Amy Campbell o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Fetropolitan Caerdydd.  Cafwyd hefyd y diweddaraf ar bolisi AU, gan roi sylw i ddatblygiadau megis y Papur Gwyn, y TEF a'r Bil AU ac Ymchwil, a beth allai hyn ei olygu i Gymru.

 

Treuliodd y cynrychiolwyr AB y pnawn mewn gweithdy ar ddatblygu undebau gydag Ebbi Ferguson, Dirprwy Lywydd UCM Cymru. Hefyd cafwyd rhagflas o rai o'r themâu allweddol sydd wedi dod i'r amlwg ym mhrosiect Canllawiau Partneriaeth Wise Cymru.

 

Aeth Ebbi Ferguson ati i gloi'r gynhadledd drwy bwysleisio pŵer addysg, a phwysigrwydd partneriaeth lwyddiannus rhwng myfyrwyr a staff i'r profiad addysgol hwnnw.

"Mae myfyrwyr yn arbenigwyr yn eu haddysg eu hunain, gan eu bod yn ei byw bob dydd."

Mae Wise Cymru'n fenter gydweithredol rhwng sefydliadau yn y sector addysg, yn gweithio i greu diwylliant  o bartneriaeth ystyrlon rhwng addysgwyr, undebau myfyrwyr a myfyrwyr ledled Cymru. I ganfod mwy ynglŷn â'n gwaith ewch i www.wisewales.org.uk neu gallwch gysylltu â Jessica Rumble (jessica.rumble@nus-wales.org.uk) neu Heather Ferguson (heather.ferguson@nus-wales.org.uk).

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

cenedlaethol myfyrwyr undeb UCM Cymru ucm prifysgolion colegau coleg prifysgol caerdydd trefforest llais y dysgwr Staff addysg uwch addysg bellach addysg HE FE Cymru partneriaeth

More NUS connect Articles

More Articles...