Menu

Cynhadledd Maes - beth digwyddodd ar y diwrnod...

Friday 20-11-2015 - 11:33
Zone logo nus connect

Cynhaliwyd Cynhadledd Maes blynyddol UCM Cymru ym Mhrifysgol Glyndŵr eleni. Daeth nifer fawr o gynrychiolwyr i Wrecsam er mwyn cael trafod dyfodol addysg yng Nghymru yn ogystal â beth sydd angen newid.

 

Agorwyd y gynhadledd gan Beth Button, Llywydd UCM Cymru. Dechreuodd hi gan ddweud am yr angen i weithredu ar y cyd er mwyn cyflawni canlyniadau cyffredin. Soniodd hi am yr hyn y mae UCM Cymru wedi gwneud fel sefydliad democrataidd yn y gorffennol, ar lefel lleol a genedlaethol, diolch i’w berthynas cadarnhaol gydag Undebau Myfyrwyr ar draws Cymru dros y blynyddoedd ond hefyd am yr hyn sydd angen ei wneud er mwyn sicrhau newid yn y dyfodol.

 

Trafododd hi y Papur Gwyrdd a sut y bydd hwn yn herio myfyrwyr - gan dynnu sylw at addysg bellach yn benodol. Dywedodd hi am lwyddiannau  UCM Cymru, fel lleihau ffioedd teithio, yn ogystal â sut mae myfyrwyr Cymru yn well off o ran costau byw, yn cymharu â gweddill Prydain.

 

Cadeiriwyd sesiwn cwestiwn-ac-ateb gan Katie Dalton, Cyn-lywydd UCM Cymru a Rheolwr Polisi Gofal. Ar y panel hefyd oedd Tudor Jones (Democratiaid Rhyddfrydol Cymru), Hannah Blythyn (Ymgeisydd Llafur Cymru), Mabon ap Gwynfor (Ymgeisydd Plaid Cymru) a Fflur Elin (Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor).

 

Gofynnwyd y gynulleidfa i gyfrannu a chynnig cwestiynau i'r panel, yn ymwneud ag addysg yn benodol. Dyma rhai o’r materion a godwyd;

- Ymwybyddiaeth o faterion iechyd meddwl a gofal bugeiliol

- Datganoli a darpariaeth ar gyfer y Gymraeg

- ‘Cymunedau yn Gyntaf’ a chyfle cyfartal i fyfyrwyr o gefndiroedd amrywiol

- Rôl myfyrwyr rhyngwladol yng Nghymru wedi graddio

- Cyflogadwyedd ar draws Nghymru gyfan

- Mwy o fyfyrwyr yn ymwneud â gwleidyddiaeth

 

Gwnaeth y Swyddogion Rhyddhad llawn amser UCM Cymru adrodd yn ôl am yr hyn maen nhw wedi gwneud ers Y Talwrn ym mis Awst. Roedd Siôn Davies (Swyddog y Gymraeg), Akousa Darko (Swyddog y Myfyrwyr Croenddu), Diana Isajava (Swyddog Myfyrwyr Anabl), Ed Shorney (Cymdeithas Genedlaethol Prentisiaid Cymru) a Rosie Inman (Swyddog Menywod).

 

Ar ôl cinio, daeth Katie Dalton nôl i siarad am y gwaith y mae hi’n gwneud i Gofal, elusen iechyd meddwl yng Nghymru. Soniodd hi am bwysigrwydd darpariaeth iechyd meddwl, a mynnodd fod angen codi ymwybyddiaeth o’r peth ymhlith myfyrwyr Cymru. Dywedodd hi am yr ymgyrch diweddar, Amser i Newid Cymru yn ogystal â’r Pecyn Cymorth Iechyd Meddwl, a greuwyd yn 2013 ar y cyd â UCM Cymru.

 

Trafododd hi ei llwybr gyrfa a sut yn union gwnaeth hi landio yn y byd gwleidyddol. Roedd hi’n Swyddog Menywod, person gwleidyddol gweithredol ac yn y pen draw, Llywydd UCM Cymru. Fel Beth Button, trafododd hi’r syniad o weithio ar y cyd, yn enwedig sut mae cyflawni nodau fel grŵp o bobl yn well na cheisio gwneud yr un peth fel unigolyn. Soniodd hi am y gwaith da sydd wedi cael ei wneud gan UCM Cymru, gan gynnwys lleihau ffioedd i fyfyrwyr Cymraeg a pherswadio’r Llywodraeth i barhau gyda Lwfan Cynhaliaeth Addysg (EMA) a sut gwnaeth hi chwarae rôl yn y broses hynny.

 

Mynnodd Katie fod angen i fwy o bobl gael y cyfle i dderbyn addysg ac i ddod at ei gilydd am bwrpas cyffredin. Dywedodd hi am ba mor bwysig oedd Etholiadau'r Cynulliad yn ystod ei hamser gyda UCM Cymru - a sut y byddan nhw yr un mor bwysig ym Mai 2016 i fyfyrwyr Cymru gael dweud eu dweud.

 

Roedd cystadleuaeth uchel iawn ar gyfer y llefydd i eistedd ar y Pwyllgor Gwaith Cenedlaethol (WNEC). Mae’r enillwyr fel a ganlyn;

- Lle i gynrychiolydd Addysg Bellach = Stephen Hughes

- Lle i fenyw sy’n hunan-ddiffinio = Fflur Elin

- Lle agored i bawb = Carmen Ria Smith

 

Cynhaliwyd gweithdy ‘Gwell Addysg’ gan Fflur Elin (Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Bangor) yn ystod y prynhawn a ganolbwyntiodd ar amrywiaeth o fewn y cwricwlwm addysg.

 

Arweiniwyd gweithdy arall, ‘Gwell Cymdeithas’, gan Ellen Jones (Llywydd Prifysgol De Cymru) a Lewis Donnelley (Llywydd Prifysgol Aberystwyth) a ganolbwyntiodd ar dai fforddiadwy a safonau llety ar gyfer myfyrwyr.

 

Os ydych chi eisiau gweld mwy am beth digwyddodd ar y diwrnod, chwilio am #cynhadleddmaes neu #waleszone15 ar Twitter.

 

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

UCM Cymru, cynhadledd maes, digwyddiad, gwleidyddiaeth,

More NUS connect Articles

More Articles...