Menu

Cynhadledd Cynrychiolwyr Cwrs Wise Cymru: crynodeb llawn

Thursday 04-02-2016 - 17:36
Ebbi

Ddoe oedd diwrnod Cynhadledd Cynrychiolwyr Cwrs Wise Cymru. Fe'i cynhaliwyd yng Nghanolfan Gelfyddydau Nidum, Castell-nedd, ac roedd dros 50 o gynrychiolwyr o'r sectorau AB ac AU yn bresennol.

 

Agorodd y gynhadledd gyda Heather Ferguson a Jessica Rumble, Ymgynghorwyr Partneriaeth Myfyrwyr (Wise Cymru) yn trafod pwysigrwydd cyfunoliaeth. Rhoddwyd sylw i bwysigrwydd bod yn gynrychiolydd cwrs, ac anogwyd y rheiny oedd yn bresennol i ofyn pam y bu iddynt benderfynu bod yn gynrychiolwyr cwrs yn y lle cyntaf. Gwnaed hyn mewn grŵp cymysg, er mwyn rhannu arferion gorau.

 

Aeth Wise Cymru ymlaen i gynnal sesiwn lawn i bawb, gan annog y syniad o rannu profiadau; gellid mynd i'r afael â phryderon myfyrwyr mewn amgylchedd anffurfiol.  Gofynnwyd i gynrychiolwyr drafod beth sy'n gweithio fel rhan o'u rôl, beth sydd ddim yn gweithio a'r hyn y gellid ei wneud yn well.

 

Wedyn lansiodd Wise Cymru ei dwy raglen; Rhaglen Adolygu Cyfoedion - sy'n annog gwahanol sefydliadau ac undebau myfyrwyr i ffurfio parau er mwyn gwella arferion y naill a'r llall - a phecyn cymorth Canllawiau Partneriaeth ar gyfer AB, sy'n darparu arweiniad i sefydliadau ac undebau myfyrwyr mewn addysg bellach er mwyn iddyn nhw weithio'n well mewn partneriaeth.

 

Roedd yno wedyn ddewis o weithdai. Cynhaliwyd y cyntaf, Ymgysylltu â myfyrwyr o grwpiau anodd eu cyrraedd, gan Wise Cymru, oedd yn edrych ar y syniad o fyfyrwyr sydd â meddylfryd gwahanol ac sy'n byw mewn gwahanol leoedd.

Hefyd arweiniodd Ebbi Ferguson, Dirprwy Lywydd UCM Cymru, weithdy ar Arweinyddiaeth. Anogodd y cyfranogwyr i feddwl am yr hyn sy'n gwneud arweinydd da, gan ddefnyddio astudiaethau achos, y ogystal â'i harbenigedd fel Dirprwy Lywydd dros y ddwy flynedd ddiwethaf. Helpodd y rheiny oedd yn cymryd rhan i dynnu llun o'u harweinydd delfrydol - gweithgaredd oedd wrth fodd Llywydd Undeb Myfyrwyr Aberystwyth, Lewis Donnelly!

 

Ar ôl cinio, cynhaliwyd mwy o weithdai, gan gynnwys Ymgysylltu Myfyrwyr mewn Ansawdd gan Ellie Russell, Rheolwr Partneriaeth Ymgysylltiad Myfyrwyr. Trafodwyd sicrwydd a gwella ansawdd, yn ogystal â phwysigrwydd cynrychiolaeth myfyrwyr ym mhob sefyllfa.

Wedyn arweiniodd Jen Hope o UCM DU drafodaeth ar beth sy'n gwneud cynrychiolydd myfyrwyr ardderchog, dan y teitl Bod yn Gynrychiolydd Gwych. Helpodd y rheiny oedd yn cymryd rhan i nodi'r sgiliau a'r nodweddion sy'n perthyn i gynrychiolydd cwrs da, gan eu hannog i adlewyrchu ar bwy maent yn eu cynrychioli. Hefyd rhoddodd sylw penodol i'r hyn sy'n digwydd cyn, yn ystod ac ar ôl cyfarfodydd, ac anogodd bawb yn yr ystafell i rannu arferion gorau ac awgrymiadau ar sut i wella, yn ogystal â rhoi cyfle iddynt ymarfer sgiliau cyfathrebu effeithiol. Roedd rhan o hyn yn cynnwys trafod nodweddion allweddol cynrychiolwyr da a gosod 'post-its' ar y naill a'r llall - roedd Ebbi wrth ei bodd â'r ymarferiad hwn!

Roedd y gweithdy olaf yn canolbwyntio ar bwysigrwydd yr etholiadau arfaethedig ar gyfer Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Hysbyswyd cynrychiolwyr ynglŷn â'r newid diweddar yn y broses gofrestru etholiadol, pwysigrwydd pleidleisio a hefyd i fod yn ddyfeisgar wrth fynd ati i annog myfyrwyr i gyfranogi yn y broses o bleidleisio. Defnyddiwyd ymgyrch UCM #PleidleisYGenhedlaeth fel astudiaeth achos, oedd yn enghraifft o lais myfyrwyr pwerus ac ymgysylltiedig drwy sylw ardderchog yn y cyfryngau.

Gorffennodd y digwyddiad â sylwadau i gloi gan Ebbi Ferguson, a ddiolchodd i'r cynrychiolwyr i gyd am fynychu'r digwyddiad - yn ogystal â chydlynu'r llun traddodiadol o'r grŵp.

 

Gallwch ganfod mwy ynglŷn â'r hyn ddigwyddodd ar y diwrnod drwy fynd i dudalen twitter Wise Cymru:

@Wise_Cymru (Cymraeg)

@Wise_Wales (Saesneg)

 

Neu drwy chwilio am hashnod y digwyddiad

#cynrychiolwyr16

#courserep16

 

Gallwch glywed beth oedd gan rai o'r cynrychiolwyr i'w ddweud ynglŷn â'r digwyddiad a'u profiadau personol fel cynrychiolwyr myfyrwyr yma.

 

 

Categories:

UCM Cymru

Related Tags :

cynrychiolwyr myfyrwyr addysg cynhadledd Wise Wales Wise Cymru,

More NUS connect Articles

More Articles...